[ ] [ ]

Õàêèìõàí: Re:Ðàáèò Áàòóëëà. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò òàòàðû? - Tatarlar.ru 28.09.2011 . 15:13.

Òóãàííàð, òýðáèÿíå , ýéäýãåç, óçåáåçäýí áàøëûéê. Áîòåí ÿçìàëàðíû äà òàòàð òåëåíäý ÿçûéê. Ãåë þãàëòóëàð òóðûíäà ãûíà ñîéëýñýê, àëàð îñòýëý òîðûð. Âàê êûíà òàáûø-àëãà áàðûøëàð òóðûíäà ÿçñàê, êóíåëëýðäý êèëý÷ýê î÷åí ûøàíû÷ àðòûð êåáåê.


23-07-12 21:01Nur Êàçàíü òåðÿåò ìóñóëüìàíñêèé êèíîôîðóì (Îòêðûòîå ïèñüìî)  30-09-11 06:39
Nur ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ  01-10-11 01:44
Irek Bikkinin Ïîäïèñè â çàùèòó Çóáàéðàåâà  12-10-11 22:07
Irek Bikkinin Re:Ïîäïèñè â çàùèòó Çóáàéðàåâà - ãäå ïîäïèñàòü?  12-10-11 22:10
Adi Tatar "Concert". :((((((  23-10-11 13:22
Adi Tatar "Concert". :(((((( - 2.  23-10-11 13:23
Adi Tatar "Concert". :(((((( - 3.  23-10-11 13:25
Adi Tatar "Concert". :(((((( - 4.  23-10-11 13:27
Adi Tatar Tatarstannyng kho’ku’ma’ten - sabynga!!!!!  23-10-11 13:29
Adi Tatar Ðàáèò Áàòóëëà. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò òàòàðû? - Tatarlar.ru 28.09.2011 . 15:13.  23-10-11 13:50
Íóðèÿ Re:Tatarstannyng kho’ku’ma’ten - sabynga!!!!!  23-10-11 19:30
Óôàëû Re:Ðàáèò Áàòóëëà. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò òàòàðû? - Tatarlar.ru 28.09.2011 . 15:13.  23-10-11 13:58
Adi Tatar Re:Tatarstannyng kho’ku’ma’ten - sabynga!!!!!  30-10-11 09:58
Õàêèìõàí Re:Ðàáèò Áàòóëëà. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò òàòàðû? - Tatarlar.ru 28.09.2011 . 15:13. 23-07-12 21:01
Adi Tatar Re:Ðàáèò Áàòóëëà. Ïî÷åìó èñ÷åçàþò òàòàðû? - Tatarlar.ru 28.09.2011 . 15:13.  23-10-11 14:25
Adi Tatar Âñÿ ïðîáëåìà â îáðóñåâøèõ êàçàõàõ?  23-10-11 14:26
Adi Tatar Âñÿ ïðîáëåìà â îáðóñåâøèõ êàçàõàõ? - Tatarstanda da shundyi uk ma’sa’la’.  23-10-11 14:27
Irek Bikkinin Re:Âñÿ ïðîáëåìà â îáðóñåâøèõ êàçàõàõ?  08-12-11 11:04


:
Email
Cc