[ ] [ ]

Ãàôóðîâ: Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû. 2

һәì äә, òàòàð Êөñòәê èñåìåí éөðòêәí áó àâûë áàðû òèê òàòàð, ìèøәð òàòàðëàðû àâûëû ãûíà áóëûðãà ìөìêèí. Áó òàòàð àâûëûíûң áàøòàãû èñåìå áәëêè, Êөñòәê áóëãàíäûð, õàëêû ïðàâîñëàâèå êàáóë èòåï әêðåíëәï ðóñëàøêà÷, áó òàòàð òîïîíèìû àííàí Êîñòàêîâîãà, øóííàí èíäå Êîíñòàíòèíîâîãà әéëәíãәíäåð.
Øóëàé èòåï, áó ïîïóëÿð øàãûéðüíåң òàìûðëàðû Êөñòәê àòëû òàòàð àâûëûíäàãû Èñәí (Èñәíáàé, Èñәíòàé) èñåìëå òàòàðäàí áàøëàíûï êèòêәí äèï èñәïëәðãә äәëèëëәð, àðãóìåíòëàð øàêòûé ãûíà, çóð èõòèìàëëûê áåëәí Ñåðãåé Åñåíèííû äà òàòàð ÷ûãûøëû øàãûéðüëәðäәí äèï èñәïëәðãә áóëà.
Òөðêè-òàòàðäà, ñèðәê áóëñà äà, ßñәí èñåìå äә áàð. Áó èñåì êûðãûçëàðäà, êàçàõëàðäà î÷ðûé. Øәõñәí ìèí үçåì ßñәí àòëû áåð êàçàõíû áåëәì, àíûң ðóñ÷à òóòûðûëãàí ïàñïîðòûíäà èñåìå Åñåí äèï ÿçûëãàí, óë үç èñåìåí òөðêè-òàòàðäàãû Èñәí ñүçå áåëәí àңëàòà.20-09-11 11:04Irek Bikkinin Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - À òàì Ðóñüþ è íå ïàõíåò…  17-07-11 08:57
Irek Bikkinin Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí  17-07-11 13:30
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:53
Ãàôóðîâ Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû.  20-09-11 10:18
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí. Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:01
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.  20-09-11 10:24
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-2  20-09-11 10:19
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:04
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:57
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû.  20-09-11 11:02
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:06
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-2  20-09-11 10:29
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû  20-09-11 08:59
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-3  20-09-11 10:21
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû. Äәâàìû.  20-09-11 10:52
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû. 2 20-09-11 11:04
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:09
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-3  20-09-11 10:30
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå  20-09-11 09:04
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû.  20-09-11 10:46
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-4  20-09-11 10:32
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:10
Ãàôóðîâ Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí  20-09-11 09:13
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:11
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-5  20-09-11 10:34
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:19
Ãàôóðîâ Re:Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí. Äәâàìû.  20-09-11 11:07
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 2  20-09-11 10:48
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-6  20-09-11 10:35
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:38
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 3  20-09-11 10:49
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:53
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-7(-)  20-09-11 10:36
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-8  20-09-11 10:37
Ãàôóðîâ :Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:54
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-9  20-09-11 10:39
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-10  20-09-11 10:40
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-11  20-09-11 10:41
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 10:43
Çàõàð Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 22:26


:
Email
Cc