[ ] [ ]

Ãàôóðîâ: Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû. Äәâàìû.

Êûðûì òàòàðëàðû áèðãәííәí áèðëå, Ðîìàíîâëàð äèíàñòèÿñåíåң áåðåí÷å âәêèëå Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ Ðîìàíîâêà êàäәð òàòàð òàÿãû ðóñ êåíәçëәðåíåң òөï õàêèìèÿò ñèìâîëû áóëãàí. Ôåäîð Èâàíîâè÷íû òәõåòêә óòûðòó âàêûòûíäà “àíûң áàøûíäà çàòëû òàҗ (òàòàð áүðåãå, øàïêà Ìîíîìàõà), ә êóëûíäà ïàòøà æåçëû (òàòàð ïîñîõ-òàÿãû) èäå” äèï ÿçûï êàëäûðãàííàð òàðèõ÷ûëàð. Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷íû êîðîíàöèÿëәãәíäә àңà þãàðûãû õàêèìèÿò ñèìâîëû èòåï íәêú ìåíә øóë òàòàð ïîñîõ-òàÿãûí òàïøûðàëàð äà. Àíûң òàðèõòà áèëãåëå áóëãàí, áүãåíãå êөíäә Îðóæåéíàÿ ïàëàòàäà ñàêëàíó÷û áàøêà ðåãàëèÿëәðå: ñêèïåòð, äåðæàâà êîðîíàöèÿäәí ñîң ýøëәíãәííәð. Ðîìàíîâëàð Êûðûì õàííàðû õәåð-ôàòèõàñû áåëәí, áàøëàðûíà òàòàð áүðåãåí êèåï (øàïêà Ìîíîìàõà – òàòàð áүðåãå), êóëëàðûíà òàòàð ïîñîõ-òàÿãûí òîòûï Ðәñәé äèãәí èë áåëәí èäàðә èòә áàøëûéëàð.
Êàçàê àòàìàííàðûíûң, óêðàèí, ïîëÿê ãåòìàííàðûíûң õàêèìèÿò áèëãåñå – áóëàâà äà òàòàðäàí. Òөðåê ïàøàëàðûíûң, ãåíåðàëëàðûíûң âëàñòü ñèìâîëû äà áóëàâà áóëãàí.
Øóë óê óêðàèííàðíûң, êàçàê àòàìàííàðûíûң òàãûí áåð òàÿãû, òàãûí áåð õàêèìèÿò áèëãåñå – áóí÷óê òà òàòàðíûêû.
Ëåðìîíòîâíûң: “óëàíû ñ ï¸ñòðûìè õâîñòàìè”, - äèï ÿçãàí þëëàðûí áàðûáûç äà ìәêòәï åëëàðûííàí óê õәòåðëèáåç. Ìîíäà ñүç, îãëàííàð ãâàðäèÿñåíåң áàéðàêëàðû, òóã - áóí÷óêëàðû òóðûíäà áàðà. Ìәñêәү äәүëәòåíäә äә, òàòàð õàíëûêëàðûííàí àëûï, àëàðíûêû êåáåê èòåï, þãàðû ïîñò àëûï òîðó÷ûëàðíûí, áîÿðëàðíûң, äâîðÿííàðíûң, ìîðçàëàðíûң óëëàðû àåðûì ïîëêëàð, îãëàííàð ïîëêû, ãâàðäèÿñå òөçè òîðãàí áóëãàííàð, áó ïîëêëàð àåðó÷à çóð áàòûðëûêëàð êүðñәòә òîðãàí áóëãàí. Øóëàé èòåï, òàòàðíûң îãëàí ñүçå øóííàí, þãàðû äәðәҗәäәãå áåð õәðáè áåðëәøìә âәêèëëәðåí àңëàòó÷û óëàí ñүçå áóëûï ðóñ àðìèÿñåíә, àíûң òåë áàéëûãûíà êåðåï êàëãàí. Àëàðíûң “òөðëå ÷óàð áàéðàêëàðû” òàòàð îãëàííàðû ãâàðäèÿñåííәí òîðûï êàëãàí äà èíäå. Òàòàðëàðäà òóã áóí÷óê ðәâåøåíäә, (áóí÷óê êàçàê, óêðàèí àòàìàííàðûíûң õàêèìèÿò ñèìâîëû áóëûï èñәïëәíә, àëàð äà ñóãûøêà áóí÷óê êүòәðåï áàðãàííàð), ñөңãå î÷ûíà ýëåíãәí ûðó-êàáèëә òîòåìû òөøåðåëãәí ÷үïðәê-ìàòåðèÿ һәì àò êûëû áәéëәìå ðәâåøåíäә áóëãàí, àңà êàðàï àëàéíûң êàéñû ûðó-êàáèëә âәêèëëәðå èêәíåí áåëåï áóëãàí. Òîòåì ûðó òàìãàñû, áåðәð җәíëåê ÿêè êîø ñóðәòåíäә áóëãàí. Øóë ðәâåøëå, Ðәñәéíåң òàòàð òàáèãàòå Ëåðìîíòîâ әñәðåíäә, óëàí ãâàðäèÿ ïîëê-ëàðûíäà, êàçàêëàðíûí áóí÷óêëàðûíäà ìәңãåëәøåï êàëãàí. Ëåðìîíòîâ үçå äә, әíèñå ÿãûííàí ÷ûãûøû áóåí÷à – òàòàðëàðäàí, àíûң òàìûðû – òàòàð êåíәçëәðå ×åëåáåéëàð (Ëèäèÿ Áåëîâàíûң “Ëåðìîíòîâ è Êàâêàç” ìәêàëәñå áóåí÷à).20-09-11 10:52Irek Bikkinin Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - À òàì Ðóñüþ è íå ïàõíåò…  17-07-11 08:57
Irek Bikkinin Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí  17-07-11 13:30
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:53
Ãàôóðîâ Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû.  20-09-11 10:18
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí. Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:01
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.  20-09-11 10:24
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-2  20-09-11 10:19
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:04
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:57
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû.  20-09-11 11:02
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:06
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-2  20-09-11 10:29
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû  20-09-11 08:59
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-3  20-09-11 10:21
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû. Äәâàìû. 20-09-11 10:52
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû. 2  20-09-11 11:04
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:09
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-3  20-09-11 10:30
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå  20-09-11 09:04
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû.  20-09-11 10:46
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-4  20-09-11 10:32
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:10
Ãàôóðîâ Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí  20-09-11 09:13
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:11
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-5  20-09-11 10:34
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:19
Ãàôóðîâ Re:Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí. Äәâàìû.  20-09-11 11:07
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 2  20-09-11 10:48
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-6  20-09-11 10:35
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:38
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 3  20-09-11 10:49
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:53
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-7(-)  20-09-11 10:36
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-8  20-09-11 10:37
Ãàôóðîâ :Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:54
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-9  20-09-11 10:39
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-10  20-09-11 10:40
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-11  20-09-11 10:41
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 10:43
Çàõàð Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 22:26


:
Email
Cc