[ ] [ ]

Ãàôóðîâ: Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è

Áåëåøìәëәðíå àêòàðó øóíû êүðñәòә, àëàðäà êèòåðåëãәí êүï àøëàð ýëåêêå âàêûòêà, áèãðәê òә Äàëü âàêûòëàðûíà êàðûé, ñîңãû áåëåøìәëәðäә, óë ñүçëәð, óë àøëàðíûң áàéòàãû òåëãә àëûíìûé. Äèìәê, әëå Äàëü âàêûòûíäà, XIX ãàñûðíûң áåðåí÷å ÿðòûñûíäà äà, ðóñ êóõíÿñûíäà êүï òàòàð àøëàðû áóëãàí, àííàí ñîң, Ðîññèÿ үç ìèëëè үçåí÷әëåêëәðåííәí áàø òàðòûï, Åâðîïàãà òәìàì èÿðåï-òàáûíûï, àíûң ãîðåô-ãàäәòëәðåí àëà, õәòòà өéëәðåíäә äә áàðû ôðàíöóç÷à ãûíà ñөéëәøә áàøëàãà÷ êûíà, ðóñëàð Åâðîïà êóõíÿñû үðíәêëәðåí êóëëàíà áàøëàãàííàð. Ìîñêîâèÿ âàêûòûíäàãû ðóñ êóõíÿñû òóëûñûí÷à äèÿðëåê òàòàð àøëàðûííàí òîðãàí äèï èñәïëәðãә äә áóëà.
Äàëü cүçëåãåí ñîңûííàí ÷ûãàðûëãàí ñүçëåêëәð áåëәí ÷àãûøòûðãàíäà, øóíû äà êүðåðãә áóëà. Ñîңãû ñүçëåêëәðäә øàêòûé ãûíà ñүçëәð òөøåï êàëãàí, ә òөøåï êàëãàí óë ñүçëәð, êүï÷åëåêòә – òàòàð ñүçëәðå. Òàãûí áåð êûçûê çàêîí÷ûëûê òà áàð: Äàëü òàòàðëàðäàí àëûíãàí ñүçëәðíå åø êûíà èñêәðòåï êèòә, ә ñîңãû ñүçëåêëәðäә, àíäûé èñêәðìәëәð þê äèÿðëåê.
Àëäà әéòåëåï êèòåëãәí÷ә, êүï êåíә òөðêè-òàòàðíûêû áóëãàí àøëàð, áëþäîëàð îôèöèàëü áåëåøìәëәðäә þê. Øóë óê âàêûòòà áàðëûêêà êèëүå áóåí÷à òөðêè- òàòàðíûêû çóð èõòèìàëëû áóëãàí áèê êүï êåíә ðóñ ìèëëè àøëàðû áàð, àíäûé âåðñèÿëәð êүðñәòêәí àâòîðëàð äà җèòәðëåê. Áåð-èêåñåí ãåíә êүðñәòåï êèòèê. Îëҗàñ Ñөëәéìәíîâ үçåíåң “Àç è è ß” õåçìәòåíäә (íåîæèäàííûå òþðêèçìû) ðóñ һәì áàøêà ñëàâÿí õàëûêëàðäàãû ìîëîêî ñүçåíåң òþðêèçì áóëóûí, áîðûíãû êûï÷àêëàðíûң ñөòíå “ìàë àãû” äèï àòàãàííàðûí ôàêòëàð áåëәí äәëèëëè. Ãóëÿø áàð ÷ûãàíàêëàðäà äà ìàäüÿð õàëûê àøû èòåï êүðñәòåëә, ñүçíåң ýòèìîëîãèÿñå, áó âåðñèÿ àâòîðëàðû áóåí÷à: gulyáshús – êөòү÷å èòå, gulyás - êөòү÷å, hús –èò, òèê áó êàòëàóëû ñүç áåð äә ãóëÿø áóëûï ÿңãûðàìûé. Òåë áåëãå÷ëәðå àðàñûíäà, ìàäüÿðëàð, áó àøíû һәì ñүçíå, үç ÷èðàòûíäà òөðêè-òàòàðëàðäàí àëãàííàð äèãәí âåðñèÿ äә áàð, ÷өíêè ìàäüÿðëàðäà ãóëÿø èêåí÷å òүãåë, ә áåðåí÷å áëþäî, óë àø ôîðìàñûíäà. Áó âåðñèÿ àâòîðëàðû ãóëÿø ñүçåí òөðêè-òàòàðíûң “ãåë àø” (îäèí ñóï) ñүçáәéëәìå áåëәí àңëàòàëàð.20-09-11 10:11Irek Bikkinin Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - À òàì Ðóñüþ è íå ïàõíåò…  17-07-11 08:57
Irek Bikkinin Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí  17-07-11 13:30
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:53
Ãàôóðîâ Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû.  20-09-11 10:18
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Âëàäèìèð Íàáîêîâ – òàòàðëàðäàí. Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:01
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.  20-09-11 10:24
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-2  20-09-11 10:19
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:04
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә.  20-09-11 08:57
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû.  20-09-11 11:02
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:06
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-2  20-09-11 10:29
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû  20-09-11 08:59
Ãàôóðîâ Re: Òàòàð òåëå áèê ãàäèìû Äәâàìû-3  20-09-11 10:21
Ãàôóðîâ Ãðîçíûéíûң òàòàð òàÿãû. Äәâàìû.  20-09-11 10:52
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Òàòàð ôàìèëèÿëå Ñåðãåé Åñåíèí. Äәâàìû. 2  20-09-11 11:04
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:09
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-3  20-09-11 10:30
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå  20-09-11 09:04
Ãàôóðîâ Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû.  20-09-11 10:46
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-4  20-09-11 10:32
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è  20-09-11 10:10
Ãàôóðîâ Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí  20-09-11 09:13
Ãàôóðîâ Re:Àëüôèð Ãàôóðîâ òåêñòëàðû, óêûãûç - Äәâàìû. Ðóññêàÿ êóõíÿ - øàøëûêè, ÷åáóðåêè, ïåðìÿ÷è 20-09-11 10:11
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-5  20-09-11 10:34
Ãàôóðîâ Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:19
Ãàôóðîâ Re:Äîñòîåâñêèé - ñәåò, Ìөõәììәä ñ.à.ñ. íәñåëåííәí. Äәâàìû.  20-09-11 11:07
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 2  20-09-11 10:48
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-6  20-09-11 10:35
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:38
Ãàôóðîâ Re:Ïóøêèííûң Ñîëòàí ïàòøà òóðûíäàãû òàòàð õàëûê әêèÿòå. Äәâàìû. 3  20-09-11 10:49
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:53
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-7(-)  20-09-11 10:36
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-8  20-09-11 10:37
Ãàôóðîâ :Ðîññèÿ êөíå êåìíåêå?  20-09-11 09:54
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-9  20-09-11 10:39
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-10  20-09-11 10:40
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-11  20-09-11 10:41
Ãàôóðîâ Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 10:43
Çàõàð Re:Ðîññèÿ ôåäåðàöèÿñåíåң - èñåìå òàòàð, èñåìå äә òàòàð, җèñåìå äә. Äәâàìû.-12  20-09-11 22:26


:
Email
Cc