[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Êûçãàíû÷, Þñóô õýì Àëèìæàí ìàëûå, àí"ëàìûéñûç...

Àõûð çàìàííû, Êûÿìýò êåíåí êåòýðãý êèðýêìè, óçåí" óêûñàí" ãûíà ñàíàëà, óëñû àï-à÷ûê áèëãåëå, õè÷øèêñåç.
5 êàò íàìàç - óë êóôðäàí àåðà, ýììà æýííýòêý êåðýñåí äèåï áåðíèíäè äý ãàðàíòèÿ áèðý àëìûé. Ãåíàõëàðûí íèíäè áóëûð, øóíàðãà áàãàðëàð. Ý èíäå íàìàç óêûìàãàí áóëñàí, àåïëàìà, êåì äý ñèíåí ãåíàõëàðíû, ñýâàïëàðíû áàêìàñ, ñàíãà êóéìàñ - ñèí"à òóðûäàí-òóðû ìýí"ãå æýõýííýìãý þë.
5 êàò íàìàçëàðûí" óêûëãàí áóëñà, ãåíàõëàð êóï áóëñà, êóïìåäåð, ãåíàõëàðûí"à êóðý, òýìóãòà, æýõýííýìäý ÿíàðñûí, àííàí ñîí ìýí"ãå îæìàõêà êóòýðåëåðñåí.
Èñëàìäà êóï íýðñýëýð áàð, êàéñûí áåç ýáè-áàáàëàðäàí íèêàê òà àëàëìûé èäåê. Ìèí ý÷åí÷å åë èíäå ìý÷åòêý éåðèì, õóòáàëàð òûí"ëûéì, õàçðýòòýí ñîðàóëàð ñîðûéì õýì êóðý áàðàì - èñëàìäà áèê áåëåìëå áóëûðãà êèðýê. Áàáàéëàð áåëýí ìèí áåðãý ñóäëàðãà éåðèì, êàéñû âàêûòëàðäà áåðãý íàìàç äà óêûéáûç. Ìèí àëàðãà ñóëýãýí êàéáåð íýðñýëýð - àëàð ý÷åí èñêèòýðëåê, àëàð ìîíû èøåòêýíå äý þê. ñèí, Þñóô, íàìàçäà áóëñà èäåí", ñîðàóëàð áèðåð èäåì, áåëåìåí"íå áåëåð ý÷åí, ýììà ñèí íàìàçäà òóãåë, øóííàí êóï íýðñýíå íè÷åê òý áåëý àëìûéñûí. Àåïëàìà, ýììà ìèí óçåìíå êóï áåëýì äèï ñàíûé èäåì, õýòòà ãàçåò, æóðíàë, ýíöèêëîïåäèÿëàðäà èñëàì áóåí÷à ìýêàëýëýðåì äý áàñûëà èäå. Ýììà ìèí áèê êóï íýðñýíå áåëìè èäåì. Ïðàêòèêà - óë áèê êóï áèðý, ÿíûí"äà ÿêøû óêûòó÷ûëàð áóëñà, ýëáýòòý. Áåçíåí ìóôòèÿòòý Ñàóä àðâèÿñåíäý óêûãàííàð äà áàð, Åãèïåòòà äà. Ðîññèÿäà äà - áåòåíåñå, àëüõàìäóëèëüëÿ, øàðòëàðãà äà, øàðòëàòûðãà äà æûåíìûé, ýììà áèä"à óë áèä"à áóëà, õýì øèðê óë øèðê áóëà. "Áàáàéëàð÷à èñëàìíû òîòàáûç õýì òîòàðáûç äà" äèãýí ñóçëýð - óë àõìàê ñóçëýð. ×åíêè òåðëå àâûëäà, òåðëå êàëàäà áàáàëàð òåðëå÷ý èñëàìíû òîòêàí. Ýø ìåíý øóíäà - òåðëå àâûë, òåðëå ðåãèîí áàáàéëàðûíûí èñëàìûí óíèôèöèðîâàòü èòýðãýìå? ßèñý õýçåðãå èñëàì ôýíå íèãåçåíäý, íîðìàëü ðýâåøòý, èñëàì àìýëëýðåí óêûìûøëû êåøåëýðäýíìå ýéðýíåðãý? Ýëáýòòý, "äåðåâåíñêèé èñëàì"íû íè÷åê òý óíèôèöèðîâàòü èòý àëìûéñûí. êàëà èêåí÷å þë ãûíà. Áåç øóë þë áåëýí áàðàáûç õýì ñåçíå äý øóë òóðû þëãà ÷àêûðàáûç. Àëëàõó Òýàëý ñåçãý õèäèÿò (áîæåñòâåííîå ðóêîâîäñòâî) èðåøòåðñåí. Àìèí.


20-05-10 19:36Èäðèñîâ Ðóñòàì Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèè Òàòàðñòàíà è òàòàðñêîãî íàðîäà  14-05-10 22:03
Èäðèñîâ Ðóñòàì Áëàãîäàðíîñòü ìàòåðè Êàøàïîâûõ  16-05-10 05:58
Irek Bikkinin Ïåíçåíñêèé òàòàðèí óáèë ñîâåòñêî-ïèòåðñêîãî íåãðà  17-05-10 12:01
Kurt Re:Ïåíçåíñêèé òàòàðèí óáèë ñîâåòñêî-ïèòåðñêîãî íåãðà  23-05-10 00:57
Èäðèñîâ Ðóñòàì Ðóêè ïðî÷ü îò ìå÷åòè!  18-05-10 16:48
Irek Bikkinin Ìóôòèé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ìóõàììàä Áàéáèêîâ: Ìû âîçðîäèì Èñëàì â íàøåé îáëàñòè  19-05-10 10:39
àëèìæàí ìàëûå Re:Ìóôòèé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ìóõàììàä Áàéáèêîâ: Ìû âîçðîäèì Èñëàì â íàøåé îáëàñòè  19-05-10 12:37
Irek Bikkinin Àëèìæàí ìàëûå, áó ñîðàó ãàäè òóãåë...  19-05-10 18:46
Irek Bikkinin Re:Àëèìæàí ìàëûå, áó ñîðàó ãàäè òóãåë...  19-05-10 18:50
Irek Bikkinin Re:Àëèìæàí ìàëûå, áó ñîðàó ãàäè òóãåë...  19-05-10 18:56
Kurt Re:Àëèìæàí ìàëûå, áó ñîðàó ãàäè òóãåë...  23-05-10 00:49
Irek Bikkinin Ðàìèñ õýçðýò Áîëãàð òóðûíäà äåðåñ ÿçà...  19-05-10 19:13
Àëèìæàí ìàëûå Re:Ðàìèñ õýçðýò Áîëãàð òóðûíäà äåðåñ ÿçà...  19-05-10 20:12
Irek Bikkinin Êûçãàíû÷, Þñóô õýì Àëèìæàí ìàëûå, àí"ëàìûéñûç...  20-05-10 08:43
Irek Bikkinin  Ðîññèè áóäóò îòìå÷àòü Äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè  20-05-10 08:51
Àëèìæàí ìàëûå Ýììà ìýåòëýðãý áàãûøëàï óêó - óë àòà-àíàí"à ãûíà óêûðãà áóëà, øóíäà ãûíà êàáóë èòåëý.   30-05-10 10:02
Irek Bikkinin Ïðàçäíèê ïðèíÿòèÿ èñëàìà Çîëîòîé Îðäîé  20-05-10 09:01
Irek Bikkinin Re:Êûçãàíû÷, Þñóô õýì Àëèìæàí ìàëûå, àí"ëàìûéñûç... 20-05-10 19:36
Ðîäèîí Re:Ïðàçäíèê ïðèíÿòèÿ èñëàìà Çîëîòîé Îðäîé  21-01-11 15:13
Irek Bikkinin Ïðàâîñëàâíîå òàêñè îòêàçàëîñü îáñëóæèâàòü "ëèöî êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè"  20-05-10 20:20
Irek Bikkinin Þñóô, ñóçëýðåí" äåðåñ, ýììà...  21-05-10 12:51
Èñåìñåç/Noname Re:Þñóô, ñóçëýðåí" äåðåñ, ýììà...  31-10-10 18:12
Irek Bikkinin Re:Ïðàâîñëàâíîå òàêñè îòêàçàëîñü îáñëóæèâàòü "ëèöî êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè"  21-05-10 12:35
Irek Bikkinin Þñóô, íàìàçãà âàêûò òàáûëà  22-05-10 00:12
Irek Bikkinin Âàõõàáèò îòêàçàëñÿ îò îòöà  01-06-10 07:05
Nur Ñóâåíèðû - äåëî ïîëèòè÷åñêîå?   05-08-10 13:30
ilyas xan astraxanski Re:Íàø òàòàðñêèé áîðåö ñ âàõõàáèçìîì - Âàëèóëëà ßêóïîâ  08-06-10 16:36
Kurt Re:Íàø òàòàðñêèé áîðåö ñ âàõõàáèçìîì - Âàëèóëëà ßêóïîâ  06-06-10 02:05
Kurt Re:Wahhabi Islam From Revival and Reform to Global Jihad. - Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, 2004 - 2.  06-06-10 01:49
Kurt Wahhabi Islam From Revival and Reform to Global Jihad. - Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, 2004 - 2.  06-06-10 01:42
Kurt Wahhabi Islam From Revival and Reform to Global Jihad. - Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, 2004  06-06-10 01:33
Óôà òàòàðû Re:Âàõõàáèò îòêàçàëñÿ îò îòöà  03-06-10 01:31
ilyas xan astraxanski Re:Âàõõàáèò îòêàçàëñÿ îò îòöà  01-06-10 20:29
Óôà òàòàðû Re:Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  01-06-10 15:58
Irek Bikkinin Ìóôòèé Ñåâåðíîé Îñåòèè: "ß ìå÷òàë îòäàòü æèçíü ðàäè Àëëàõà"  28-05-10 09:56
ilyas xan astraxanski Re:Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  01-06-10 06:25
ilyas xan astraxanski Re:Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  01-06-10 06:19
Óôà òàòàðû Re:Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  01-06-10 05:20
Irek Bikkinin Re:Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  31-05-10 20:28
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí, à ÷òî òàêîå âàõõàáèçì?  31-05-10 20:13
ilyas xan astraxanski Re:Íàø òàòàðñêèé áîðåö ñ âàõõàáèçìîì - Âàëèóëëà ßêóïîâ  31-05-10 16:40
Irek Bikkinin Re:Íàø òàòàðñêèé áîðåö ñ âàõõàáèçìîì - Âàëèóëëà ßêóïîâ  28-05-10 19:08
Irek Bikkinin Íàø òàòàðñêèé áîðåö ñ âàõõàáèçìîì - Âàëèóëëà ßêóïîâ  28-05-10 19:06
Irek Bikkinin Î êàê íàâàëèëèñü íà Åâòååâà  28-05-10 19:05
Irek Bikkinin Imagine ïî-àðàáñêè - ìóôòèþ Åâòååâó ïðèøëîñü ïîêèíóòü ñâîé ïîñò  28-05-10 10:30


:
Email
Cc