[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?

يوسف.: Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëà?

Karche(y)k min TATAR, minem (û)ru k(i)ylya ike yaktan misharlyardan ham kazanl(y)elardan.
Ahmak agai sin ikyan "chilbyar agai kutage" (?)

Sinen naturan fashist(?) naturas(y)ena (o)esh(y)i, sin haman azer shul fashistka istenja(?) kelgannarne(?) yaklarga, tarene yaklagannarga,(?) a kem uz Vatanen(?) sugeshta shul fashistlardan (ya)janen, tanen birep sug(y)eshkannarne gaeplisen.(?) Haivann(y)ek ul bula sin belyasenme narsya ul shundi kachan uz ertennan, uz tufragennan, uz gaylya(t)dan,(?) ata-aniennan sug(y)eshka ch(y)egep kitu. Ham narsya shundi kachan har ken, ten sug(y)eshka katnashkan keshenen (ya)jane tart(y)ela tugan ilenya, ertena, ga(i)ylyasena, ata-anas(y)ena.???? (!) :)

A beznen ata-babalarga ture kil’de, alar arasenda ber satkesh tabeb bulmi.(!)
===============================================

Þñóô ýíåêýø , àñòàãû ÿçóûí,íû òàòàð÷à òýðæåìý èòåï êóé ýëå ! :
chilbyar agai kutage

Ìèí "ìèøýð" áóëìàãà÷ áèê àí,íàï áåòåðý àëìûéì ñåçíå .

Ý õàçåð ñèí,à ýçåðýê âàêûòûìíû ýðýì èòèì - ôàéäàñû áóëóãà ûøàíìàñàìäà .

Ñèíåí, ÿçóëàðûí,íàí êóðåíåï òîðà ÛÐÓÃÛÍ, ßâûç Èâàí áåëýí Êàçàííû 1552 åëíûí, îêòÿáðü àåíäà æèìåðåï àëûï òàòàðëàðíû óòåðåï éîðîãýíãý áèê îøîé !
Àëàðíûí, êàíû-ãåíàñû ñèíäý êóðåíåï òîðà !

Ñèíåí, äóñûí, ÑÀÌ ÓÐîä ÀÉíóð Ñèáãàòóëëèí ýéêýí èäå áèò óçåíåí, ñàéòûíäà , Êàçàííû ÿêëàï óëãýí êåøåëýíå ÓÐÎÄÛ , - äèåï .

Àíûí,äà áåð áàáàñû ßâûç Èâàííû Êàçàííû àëûðãà îéðýòêýí . Øóëàé èòåï óë áàáàñû Êàñèìîâòà áèê áàé êåøåãý ýéëýíåï êèòêýí !
Ý îíûãû ÑÀÌ ÓÐîä ÀÉíóðãà , ðóñîìèøýðãý , ýéëýíåï êèòêýí ! Øóíäûé óê Ñëóæåáíûé !

Ñèí àí,íûéñûí,ìû áó ûðóãíûí, íèãý óðûñêà ýéëýíãýíåí ?
Êíÿçü Þñóïîâ ûðóãûíåí, íè÷åê hýì íè î÷åí áåòêýíåí äý áåëýñåí,äåð , äèåï óéëûéì .

Càòàðãà ÿðàìûé óç õàëêûí,íû , hýì àòàëàðûí,íûí, äèíåí Øàéòàíãà!
Äèíåí,íå Øàéòàíãà ñàòñàí, , óçåí,äý Øàéòàí áàëàñûíà ýéëýíæñåí, !

Óë , ÑÀÌÓÐÀÉ , ÿçà áèò óçåíåí, ñàéòûíäà ,-Ýãýðäý Êàçàí äýóëýòåíåí, õàëêû , òàòàð-ìîñîëüìàííàð , óç òåëýêëýðå áåëýí Ìýñêýó êíÿçëåãåíý êóøûëñàëàð , Êàçàí õàëêû , hýì áóòýí íýðñýëýðå èñýí êàëûð èäå,Êàñèì øýhýðåíäý êåáåê -äèåï ! ?

Ýéå , Êàñèìîâòà ìý÷åòòý èñýí , òàòàðëàíû ñàòûï - óòåðåï éîðîãýí Øàãàëåéíûí, ìîâçîëååäý èñýí êàëãàí .
Ý óë ìý÷åòêý éîðåðãý , Øàãàëåéíûí, ìîâçîëååí ðýòêý êåðòåðãý òàòàðëàð êàëìàãàí !

Ñèí áåëìèñåí,ìå , óë Øàãàëåéíûí, òàòàðëàðû êàéäà þãàëûï áåòêýííýð ?

Ý êàÿ þãàëãàí Øàãàëåéíûí, "äýóëýòå" !
Ìèí óë ÿêëàðäà áóëãàíûì áàð èäå äý , Ðÿçàíü îáëàñûíäà ,íèãýäåð Êàñèìîâ øýhýðåíäý áåð òàòàðíûäà î÷ðàòà àëìàäûì !
Êûçûê î÷åíäý !

Ý ñåçíåí, ìèøýðëýðíåí, , ßâûç Èâàíãà êóøûëûï éîðãýí î÷åí óë ñåçíåí, äýóëýòíå ñàêëàï êàëäûðìàãàíìû . Áóëãàíûì áàð Íèæãàð hýì Ìîðäîâèÿ ÿãûíäàäà , ý íèãýäåð êóðìýäåì ÌèøýðÎñòàííû ! :)

Ñèíåí, àòàí, Ñòàëèííû ýëëý Ìîðäîâèÿíû ÿêëàï - ñóãûøûï êîëëûêà ýëýêêýíìå ?
Êà÷àí ñåç óçåãåçíåí, ÌèøýðÎñòàííû òîçåï êóÿñûç , ðýñýéíå hýð âàêûò ÿêëàï ñóãûøûï éîðîãýíåãåç î÷åí ? :)

Ñèí ìûíäà ñîéëýï óòûðàñûí, "ìèøýð" , íóãàéëàð òóðûíäà , hýì àëàðíûí, 5 ÄÝÓËÝÒÍÅ ÞÃÀËÒÓËÀÐÛ òóðûíäà .

Òàòàðëàð àðàñûíäà ñåïàðàòèñòëàð áóëìàñà , Òàòàð äýóëýòå Äóíàé åëãàñûííàí áàøëàï Òàòàð ïðîëèâûíà ÷àêëû ñàêëàíûï êàëûð èäå !

Áóëãàðèÿ òàòàð äýóëýòå áóëûï êàëûð èäå !
Ý õàçåðãå áóäãàð÷û ñåïàðàòèñòëàðû Òàòàðñòàííû äà ñàòûï æèáýðåðãý òûðûøàëàð !

Ñèí,à ìèíåì áåð ñàðàóûì áàð ,- êèëýñå ïåðåïèñòà , 2010-÷û åëäà êåì áóëûï ÿçûëàñûí, ?
Ìèí óë òóðäà òåìà à÷êàí èäåì äý , áåð "ìèøýð" äý äýâàì èòìýäå !
Ýëåãý

http://www.nuclear-tatar.nm.ru/ "ÀÒÎÌÍÛÅ òàòàðû"
15-06-09 04:47Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð? 15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc