[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)

nيوسف.: Re:Ëå÷èñü

Bu bit bernindida Zigansha tatar tugel’.
===============================================
"Þñóô" ýíåêýø , ìåíý ñèí,à áåð ìèøýð àíåêäîòû :
-----------------------------------------------
Ïîïàäàåò íà îñòðîâ ïîñëå êàðàáëåêðóøåíèÿ òàòàðèí. Îäèí, íèêîãî ðÿäîì íåò. È õîäèò ïî îñòðîâó, êðè÷à:"ÒÀÒÀÐËÀÐ ÁÀÐÌÛ , ÒÀÒÀÐËÀÐ ÁÀÐÌÛ ?"

Òóò âûõîäèò èç äæóíãëåé íåãð è ãîâîðèò: "òàòàðëàð þê, ÌÈØÀÐËÝÐ áàð". :)

Ïðèñëàë: Èëüäàð
-----------------------------------------------
Òàãû áåðíå ñèí,à òàïòûì :
Ìîñêîâñêèé ìàãàçèí "Äëÿ ó÷àñòíèêîâ Êóëèêîâñêîé áèòâû". Öåíû - ñìåøíûå, òîâàðà - ãîðû.
Ââîäÿò ïîä ðó÷êè ãëóáîêîãî ñòàðöà , êîòîðîìó ïîíàíîáèëàñü äåøåâàÿ âîäêà .

Ïðîäàâåö:
- íè÷åãî íå çíàþ, ñïðàâêó äàâàéòå, ÷òî îí ó÷àñòíèê Êóëèêîâñêîé áèòâû.

Åé ãîâîðÿò:
- Äà ïîìèëóéòå, êàêàÿ ñïðàâêà, ñòîëüêî ëåò ïðîøëî?!!

Ïðîäàâåö:
- Íè÷åãî íå çíàþ, ÌÈØÀÐÈ ïðèíîñÿò. Æ)
-----------------------------------------------
Åäåò ïî êàçàíñêèì óëèöàì òðîëëåéáóñ. Âîäèòåëü (ìèøýð èç Ñàðàíñêà) îáúÿâëÿåò:
- Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà (Ã)Àðèôüÿíîâà.
Ïðîåõàëè îñòàíîâêó. Âîäèòåëü îáúÿâëÿåò:
- (Ã)Àðèôüÿíîâà. Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà Ñûðòëàíîâîé.
Åùå ïðîåõàëè:
- Ñûðòëàíîâîé. Ñëåäóþùàÿ áðàòüåâ Êàñèìîâûõ.
Òóò ê âîäèòåëþ ïîäõîäèò áàáàé â òþáåòåéêå è ãîâîðèò:
- Ñûíîê, ìîÿ ôàìèëèÿ Õàáèáóëëèí, Ìíå êîãäà âûõîäèòü.

Ýòè àíåêäîòû ñ Ìèøíåòà ,Òèìóðà Ìèõàéëû÷à , "Òàòàðëàð .ðó" .
===============================================
Ëàäíî , øóòêè â ñòîðîíó .
Þñóô , êàê ÿ ïîíÿë , òû çà äðóæáó ñ ÑÀÌÓÐÀÉ Rahmetov-Ñèáãàòóëèíûì ? Èëè îøèáàþñü ?
14-06-09 05:20Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :) 14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc