[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ

Irek Bikkinin: Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ

Çèãàíøèí, êåøå÷ý ÿçà àëàñûíìû? Íèãý ïîëóñóìàñøåäøèé òåêñòëàð ÿçàñûí? Òóëûñûí÷à "àêûëäàí ÿçãàí" äèï ýéòýëìèì, ýììà áèê ÿêûí.
===============================================
Ñèí áèê ýíòåðåñíûé "ìèøýð" , Èðåê ýíåêýø .
Cèíäý ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëëèí êåáåê ìèíå ñóìàøåäøèéãà ýéëýíäåðåðãý ìàòàøàñûí, !

Cåç , ìèí áåëãýí÷ý , ìåäèöèíàäàí áèê åðàê , ý ìåòîä Cåðáñêèé èíñòèòóòû "ãàëèì"íýðåíý" îøàï êèòý !
------------------------------------------------
Êîìïðîìàò.Ru: Áóäàíîâ îôèöèàëüíî ïðèçíàí íåâìåíÿåìûì // Áîëåçíåííîå ïðîøëîå...
Ïî ìíåíèþ ìåäèêîâ, "îðãàíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà" ïðîèçîøëè ó Áóäàíîâà åùå äî...
...ñîâåòñêîãî ðåæèìà è áûë ïîìåùåí â èíñòèòóò Ñåðáñêîãî, ãäå åãî ïðèçíàëè íåâìåíÿåìûì, ïîòîìó ÷òî îí "áûë íåïîêîëåáèìî óáåæäåí â ïðàâîòå ñâîèõ ïîñòóïêîâ" è...
http://www.compromat.ru/page_12587.htm
------------------------------------------------
Ñåç ,ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëëèí áåëýí áåðãý , Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è ïñèõîàíàëèçà (íåãîñóäàðñòâåííûé) çàî÷íî áåòåðìýäåãåçìå ?

Áó áèò áîëüøåâèñòñêî- áàíäèòñêèé ìåòîä - êåì àëàðãà îøàìûé , àíäûéëàðíû ÿáûï êóÿðãà êèðýê ïñèõáîëüíèöàãà !

À óáèéöó è íàñèëüíèêà , Áóäàíîâà , ìîæíî ïðèçíàòü íåâìåíÿåìûì , â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ , è îñâîáîäèòü îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ? !

Ìèí ñåçäýí êóðêà áàøëàäûì ! :)
Ñåçíå "ñïåöëàð" èøåòåï êàëñàëàð ìèíå äý áèò ïñèõóøêàãà ÿáûï êóþëàðû áàð !
Ðýôèñ Êàøàïîâíû êåáåê , ý àííàí áèê òèç ÷ûãà àëìûéñûí, ...

Ý íîðìàëüíûé êåøå Èíåòòà ÿçà àëàìû , òàòàð áóëñà òàòàðëàð òóðûíäà ,- "Òàòàðû ó÷àñòâîâàëè â ÷åðíîñîòåííîì äâèæåíèè" ?

Ý ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëëèí øóëàé äèåï "Òàòàðèêà"äà ÿçûï êóéäû !
Ý ñèí øóë ïñèõíû ÿêëàï ìèíå ïñèõêà ýéëýíäåðìý÷åñåí,!
Ìûíûñû èíäå ìîñîëüìàí÷à áóëìûé !, Èðåê ýíåêýø .
================================================
http://www.mtss.ru/forum/viewtopic.php?t=1866&start=40&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=e25118854302154383d6b5ce6d66ed68/

"Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå Áûëòûð , ÷òîá òû óáðàë ýòó ×ÀÁÀÒÀ , è ñòàòüþ ÑÀÌÓÐÀÉ Àéíóðà Ñèáãàòóëëèíà - "Òàòàðû â < ÷åðíîñîòåííîì > < äâèæåíèè >" íà ñâîåì ñàéòå."
=================================================
Âîò òû ñòåðü ìîé òîïèê è ñðàíèòü íè ñ ÷åì , êòî ñóìàøåäøèé èëè ïîëóñóìàøåäøèé .


11-06-09 11:45Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc