[ ] [ ]

Irek Bikkinin: ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû

ÐÔ ïðîêóðàòóðàñûíûң Òàòàðñòàí áóåí÷à
ßð ×àëëû ÌÐÑÎ ÑÓ ÑÊ җèòәê÷åñå
Ì.Ã.Ñәåòãәðәåâêà.

Êү÷åðìәëәðå:

Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòû
Ì.Ø.Øәéìèåâêà,

Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû ïðîêóðîðû
Ê.Ô.Әìèðîâêà,

Òàòàðñòàí áóåí÷à ÐÔ ïðîêóðàòóðñûíûң
ÑÊ ÑÓ җèòәê÷åñå Â.Ã.Êèðøèíãà,

Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êåøå õîêóêëàðû
áóåí÷à âәêàëәòëå âәêèë Ð.Ã.Âàãûéçîâêà –

Ôәүçèÿ Әүõàäè êûçû Áәéðәìîâàäàí
/ÐÒ, ßð ×àëëû øәһәðå, Ø.Óñìàíîâ óðàìû, 49-81./

à À Ð È Ç À

2009 åëíûң 20 ìàé êөííå ìèí ×àëëû àýðîïîðòûíäà ÿëäàí êàéòûï êèëåøëè çàêîíñûç ðәâåøòә òîòêàðëàíäûì. ×өíêè òèêøåðү÷å Ð.È.Ãàëèìóëëèí êóøóû áóåí÷à ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðå òàðàôûííàí үòêәðåëãәí áó ãàìәë ÐÔ Җèíàÿòü-ïðîöåññóàëü êîäåêñûíûң 91 ìàòäәñåíäә êүðñәòåëãәí áåð íèãåçãә äә òóðû êèëìè. Øóëàé óê ÐÔ êîíñòèòóöèÿñåíåң 27 ìàòäәñåíäә ÿçûëãàí “Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñåíә êàðøûëûêñûç êàéòûï êåðү” õîêóêûì äà òóïàñ ðәâåøòә áîçûëäû. Áåðåí÷åäәí, 2008 åëíûң 26 äåêàáðåíäә à÷ûëãàí җèíàÿòü ýøåíäә ìèí øàһèò áóëàðàê êûíà êàòíàøà èäåì, èêåí÷åäәí, ìèí Òөðêèÿãә êèòêә÷ òèêøåðү÷å Ð.Ãàëèìóëëèí ìèíåì èðåì Җәìèë Ñàôèóëëèíãà һәì àäâîêàòûì Ә.Ê.Áàòàåâêà øàëòûðàòûï, êàéòêà÷ õәáәð èòåï, êàáàò ñîðàó àëóãà êåðåï ÷ûãàðãà êèðәê áóëûð, äèãәí. Øóëàé áóëãà÷, òèêøåðү÷å Ð.Ãàëèìóëëèí òàðàôûííàí íәðñәãә øóíäûé “Ìèíçәëә òåàòðû” îåøòûðûðãà êèðәê èäå? Ìèí өåìә êàéòûï áåðàç ÿë èòêә÷ òә ïðîêóðàòóðàãà үç àÿãûì áåëәí áàðãàí áóëûð èäåì, ìèí áèò êà÷ûï éөðìèì! Áó ãàìәëå áåëәí òèêøåðү÷å Ðөñòәì Ãàëèìóëëèí àíàñûííàí äà îëûðàê ÿøüòә áóëãàí ïåíñèîíåð Ôәүçèÿ àïàñûíûң äәðәҗәñåí òөøåðåðãә óéëàäûìû èêәííè? Ìèíåì÷ә, үçåí ãåíә òүáәíәéòòå, ÷ûí éөçåí êүðñәòòå.

ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðå òàðàôûííàí үòêәðåëãәí øәõñè әéáåðëәðåìíå òåíòүíå äә ìèí çàêîíñûç äèï òàáàì, ÷өíêè áó ÓÏÊ ÐÔíûң 184í÷å ìàòäәñåíә êàðøû êèëә. Àëàð ìèңà òåíòү үòêәðү ө÷åí áåðíèíäè äә êàðàð êүðñәòìәäåëәð, “àíû áèò òàìîæíÿ õåçìәòêәðëәðå үòêәðә”, äèãәí áóëäûëàð. Áåðåí÷åäәí, òàìîæíÿ õåçìәòêәðëәðå øèêëåðәê әéáåð áóëñà ãûíà êàáàò êàðàó /äîñìîòð/ үòêәðә àëà. Èêåí÷åäәí, ÷åìîäàíûìäà áóëãàí áөòåí êèòàïëàðûìíû, ôîòîëàðíû, äîêóìåíòëàðûìíû àêòàðó÷û һәì àåðûì áүëìәãә àëûï êèòåï, êîìïàêò-äèñêëàðûìíû êîìïüþòðäà à÷ûï òèêøåðү÷åëәð ìèíå òîòêàðëàãàí ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðå èäå.

Øóøû çàêîíñûç ãàìәëëәðåííәí ñîң ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðå ìèíå ñàê àñòûíäà ×àëëû ïðîêóðàòóðàñûíà òèêøåðү÷å Ð.Ãàëèìóëëèí ÿíûíà àëûï êèëäåëәð. Ð.Ãàëèìóëëèí ìèíå àëûï êèëåð àëäûííàí ãûíà ìèíåì àäâîêàòûì Ә.Áàòàåâ áåëәí ýëåìòәãә êåðãәí áóëûï ÷ûêòû. ßðûé әëå àíûң ×àëëûäà âàêûòû òóðû êèëäå, àëàé äà àäâîêàòûìíûң êèëãәíåí ө÷ ñәãàòüêә ÿêûí êөòåï óòûðûðãà òóðû êèëäå, ÷өíêè àíûң ñóäòà ýøå áàð èäå. Әãәð àäâîêàòûì áàøêà åðàê øәһәðãә ÷ûãûï êèòêәí âàêûòû òóðû êèëãәí áóëñà, àøûãà-êàáàëàíà áó “Ìèíçәëә òåàòðûí” îåøòûðó÷û Ð.Ãàëèìóëëèí íè ýøëәãәí áóëûð èäå èêәí? Õәåð, çàêîííû áåð òàïêûð áîçãàí êåøå àíû òàãû áîçà àëà áèò! Àäâîêàòûì êèëãә÷, òèêøåðү÷å Ð.Ãàëèìóëëèí ìèíå җèíàÿòü ýøëәүäә øèêëәíåëү÷å, äèï èãúëàí èòòå, ëәêèí áåçãә җèíàÿòü ýøå à÷ûëó êàðàðûí һәì áàøêà áèðåëәñå äîêóìåíòëàðíû áèðìәäå. Ìèí ñîðàó àëóíûң òàòàð÷à àëûï áàðûëóûí ñîðàñàì äà, áó òåëәãåì êàíәãàòüëәíäåðåëìәäå, óë êөííå õәòòà òәðҗåìә÷å äә áóëìàäû, ìèí – áàðû òèê òàòàð÷à, Ãàëèìóëëèí áàðû òèê ðóñ÷à ãûíà ñөéëәäå, óë – ìèíå, ìèí – àíû àңëàìàäûê. Õәåð, Ð.Ãàëèìóëëèíãà ìèíå àңëàó êèðәê òә òүãåë èäå àõûðûñû, әëå ñóä áóëìàãàí êèëåø, óë ìèңà җèíàÿòü÷å èòåï êàðûé áàøëàäû һәì ìîíû ÿøåðåï òә òîðìàäû.

Øóííàí ñîң ìèí òàãû èêå òàïêûð /27 ìàé, 29 ìàé/ òèêøåðү ýøëәðåíә ÷àêûðûëäûì. Ìèí äә, ìèíåì àäâîêàòûì Ә.Ê.Áàòàåâ òà íè÷әìә òàïêûð òàëәï èòүãә êàðàìàñòàí, òèêøåðү÷å Ð.È.Ãàëèìóëëèí áåçãә áèðåëåðãә òèåøëå äîêóìåíòëàðíûң êү÷åðìәñåí һàìàí êóëûáûçãà áèðãәíå þê, óë һàìàí “ëàäíî-ëàäíî” äèþäәí óçà àëìûé. Ìèí ìîíû Җèíàÿòü-ïðîöåññóàëü êîäåêñûíûң 19 һәì 123 ìàòäәëәðåíäә êүðñәòåëãәí ìèíåì øèêàÿòü áèðү õîêóêëàðûìíû êүðәëәòә áîçó, äèï ñàíûéì.

Øóøû óңàéäàí ìèí ñåçäәí òèêøåðү÷å Ð.È.Ãàëèìóëëèí òàðàôûííàí ìèңà êàðøû җèíàÿòü ýøåí à÷ó êàðàðûí, øàһèòòàí – øèêëәíåëү÷å ñòàòóñûíà êү÷åðåëүåì òóðûíäàãû êàðàðíû, “Áåãèøåâî” àýðîïîðòûíäà үòêәðåëãәí øәõñè әéáåðëәðåìíå òåíòүãә һәì òîòêàðëàóãà /ìәҗáүðè ïðîêóðàòóðàãà êèòåðүãә, ïðèâîä/ êàãûëûøëû áóëãàí äîêóìåíòëàðíû ìèңà – òàòàð òåëåíäә, ә àäâîêàòûì Ә.Ê.Áàòàåâêà ðóñ òåëåíäә áèðүíå òәýìèí èòүåãåçíå һәì øèêàÿòü áèðү õîêóêëàðûìíû òîðìûøêà àøûðãàí÷û áàøêà òèêøåðү ýøëәðåí үòêәðìè òîðóíû ñîðûéì.

27 ìàé êөííå ìèí, ÓÏÊ ÐÔíûң 18í÷å ìàòäәñå íèãåçåíäә, үçåìә êàðøû áàøëàíãàí ñóä ýøëәðåíåң /ñóäîïðîèçâîäñòâî/ òàòàð òåëåíäә àëûï áàðûëóûí äà òàëәï èòêәí èäåì. Ìèíåì áó òàëәáåì äә үòәëìәäå, òәðҗåìә÷å, äèï óðàìíàí òîòûï àëûï êèëãәí õàòûí /Ã.Í.Øәÿõìәòîâà/ òәðҗåìә èòәðëåê äәðәҗәäә òàòàð÷à äà, ðóñ÷à äà áåëìè áóëûï ÷ûêòû, íәòèҗәäә, ìèí àííàí áàø òàðòòûì һәì ýøíå үçå òàòàð÷à ÿõøû áåëãәí һәì ñîðàó àëó áåðêåòìәëәðåí òàòàð÷à òóòûðà àëûðëûê òèêøåðү÷åãә áèðүëәðåí òàëәï èòòåì. Әììà ìèíåì áó òàëәáåì êàíәãàòüëәíäåðåëìәäå. Øóëàé óê òèêøåðү÷å Ð.Ãàëèìóëëèííûң êàðà-êàðøû î÷ðàøòûðûï ñîðàó àëó ө÷åí Ìәñêәүäәí êèòåðåãәí øàһèò Әñêәð Áèêáàåâ áåëәí î÷ðàøó âàêûòûíäà ìèíåì үçåìíå ÿêëàï әéòêәí áèê ìөһèì ñүçëәðåìíå áåðêåòìәãә êåðòìәâåí äә әéòåï үòәñåì êèëә, áó èñә Ð.Ãàëèìóëëèííûң ìèңà êàðàòà àëäàí óê íà÷àð íèÿòëå áóëóûí êүðñәòә. Øóëàé áóëãà÷, óë ìèíåì ýøåìäә òèêøåðү÷å áóëûï êàëà àëàìû? Òàòàð àòà-àíàñû òàáûï үñòåðãәí Ðөñòәì Ãàëèìóëëèí, ìèííәí àëòû àé áóå ñîðàó àëûï, áåð ñүç òàòàð÷à әéòìәäå, òàòàð÷à ñүçëәðåìә ìûñêûëëàãàíäàé ãåë ðóñ÷à җàâàï áèðäå. Ìèí òàòàð÷à ìәõêәìә ýøëәðåí àëûï áàðà áåëìәãәí òèêøåðү÷å Ðөñòәì Ãàëèìóëëèííàí áàø òàðòòûì, әììà ìèíåì áó çàêîíëû òàëәáåì äә êèðå êàãûëäû, ×àëëû øәһәðåíäә ãåíә òүãåë, áөòåí Òàòàðñòàíäà ïðîêóðàòóðàäà ìèííәí òàòàð÷à ñîðàó àëûðëûê òèêøåðү÷å òàáûëìàäû! 29 ìàé êөííå äүðò ñәãàòüêә ñóçûëãàí ðóñ÷à ìәñõәðәëå “ñîðàó àëóäàí” ñîң ìèíåì ñәëàìәòëåãåì êèíәò íà÷àðëàíûï êèòòå, ìèңà “Àøûãû÷ ÿðäәì” ìàøèíàñû ÷àêûðòûðãà ìәҗáүð áóëäûëàð.

Òàòàðñòàí ïðîêóðàòóðàñû һәì ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðåíåң åë áàøûííàí áèðëå ìèíå ýçәðëåêëәүëәðå, өåìäә òåíòү óçäûðûï, êîìïüþòåðûìíû һәì àðõèâûìíûң áåð өëåøåí àëûï ÷ûãûï êèòүëәðå, ìèíå җèíàÿòü÷åíå òîòêàí êåáåê, áөòåí õàëûê àëäûíäà àýðîïîðòòòà òîòûï àëóëàðû, òåíòүëәðå, àííàí èðåì áåëәí äә î÷ðàøòûðìûé÷à, ìәҗáүðè ðәâåøòә ÔÑÁ ìàøèíàñûíà óòðûòûï, ×àëëû ïðîêóðàòóðàñûíà êèòåðүëәðå, àíäà ìèííәí òәðҗåìә÷åñåç ñîðàó àëóëàðû, êóëûìà áåðíèíäè äîêóìåíò áèðìè÷ә, ÷ûãàðûï җèáәðүëәðå, 27-29 ìàé êөííәðåíäә äүðòәð ñәãàòüêә ñóçûëãàí ìûñêûëëû ñîðàó àëóëàð, ìèíåì áåð ãåíә çàêîíëû òàëәáåìíåң äә үòәëìәâå, øóøû êөíãә õәòëå êóëûìäà җèíàÿòü ýøå à÷ûëó һәì ñîðàó àëó áóåí÷à áåð ãåíә äîêóìåíòíûң äà áóëìàâû, áèðåëìәâå ìèíåì ñәëàìәòëåãåìә áèê íà÷àð òәýñèð èòòå – òàáèáëàð ìèíäә éөðәê àâûðóû òàïòûëàð, ÿãúíè, ñòåíîêàðäèÿ, “èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà” äèàãíîçûí êóéäûëàð. Øóңà êàðàìàñòàí, ïðîêóðàòóðà òèêøåðү÷åñå Ðөñòәì Ãàëèìóëëèí ìèíå ýçәðëåêëәâåí äәâàì èòә - ìèí áó êөííәðäә Ñàáà ðàéîíûíäà ÿøәү÷å 86 ÿøüëåê àâûðó àíàìíû êàðàðãà êàéòûðãà òèåø èäåì, әììà Ãàëèìóëëèí ìèíåì àäâîêàòûì Áàòàåâêà øàëòûðàòûï, ìèí ×àëëûäàí ÷èòêә ÷ûêêàí î÷ðàêòà, “÷èêëәү ÷àðàëàðû” үçãәðòåëә÷әê, äèãәí, áó èíäå ñóäêà êàäәð ñàê àñòûíà àëó, äèãәí ñүç. Êåøå õîêóêëàðûí ÿêëàðãà òèåøëå îðãàííàðíûң, àíäà ýøëәү÷å êàéáåð õåçìәòêәðëәðíåң øóë äәðәҗәäә ðәõèìñåç áóëóû øàêêàòòûðà! Èëíå, õàëûêíû òàëàó÷ûëàðíû òîòàñû һәì óòûðòàñû óðûíäà, àëàð ìèëëәòíåң õîêóêëàðûí ÿêëàãàí, òàòàð õàëêû áәéñåç һәì áәõåòëå áóëñûí ө÷åí òûðûøêàí êåøåëәðíå àóëûéëàð, òàòàð ìèëëè õәðәêәòåí àâûçëûêëàðãà òûðûøàëàð, àíûң җèòәê÷åëәðåí òөðìәëәðãә òûãûï êóÿðãà àøûãàëàð.

Ìèí Ìèëëè Ìәҗëåñêә, àíûң җèòәê÷åñå Ôәүçèÿ Áәéðәìîâàãà êàðøû áàøëàíãàí áó җèíàÿòü ýøåí õàëûêàðà õîêóê íîðìàëàðûí òóïàñ ðәâåøòә áîçó, äèï ñàíûéì һәì үçåìíå ÿêëàï õàëûêàðà îåøìàëàðãà ìөðәҗәãàòü èòәðãә ìәҗáүð áóëà÷àêìûí, ÷өíêè Ðîññèÿäә ìèëëәòëәðãә êàðøû þê èòү ñәÿñәòå áàøëàíäû, ìîíäà ìèëëәò õîêóêëàðû äà, êåøå õîêóêëàðû äà àÿê àñòûíà ñàëûï òàïòàëà, áó õәë èñә Ðîññèÿíåң äә үç áàøûíà җèòә÷әê. Ðîññèÿ õîêóê ñàêëàó îðãàííàðûíäà, øóë èñәïòәí, Òàòàðñòàí ïðîêóðàòóðàñûíäà äà çàêîííàðíû àÿê àñòûíà ñàëûï òàïòàãàí, әõëàê íîðìàëàðûí òóïàñ ðәâåøòә áîçãàí ðәõèìñåç êåøåëәðíåң ýøëәâå èëíåң äә, õîêóê ñàêëàó îðãàííàðûíûң äà áèê íûê äәðәҗәñåí òөøåðә. Ìәñüәëәíåң áó ÿãûíà äà èãúòèáàð èòүåãåçíå ñîðûéì.

Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà,
Òàòàð õàëêûíûң Ìèëëè Ìәҗëåñ ðәèñå.
2009 åë, 31 ìàé.


01-06-09 16:16Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû 01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc