[ ] [ ]

Irek Bikkinin: ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé

Òàòàð çèðàòûí ÿêëàï

28 ìàé êөííå òàòàð õàëêûíûң Ìèëëè Ìәҗëåñ ðәèñå Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà, ×àëëû ïðîêóðàòóðàñû òèêøåðү÷åñå Ãàëèìóëèííûң ðөõñәòå áåëәí, Àëàáóãà øәһәðåíäә áóëäû. Áèðåäә óë âàíäàëëàð òàðàôûííàí җèìåðåëãәí òàòàð çèðàòûíäà өìә óçäûðó÷ûëàð áåëәí î÷ðàøòû, òàòàð èҗòèìàãûé үçәãåíäә áóëäû, ìөñåëìàí çèðàòûí ìәñõәðәëәү÷åëәðãә җèíàÿòü ýøå à÷óíû ñîðàï, Àëàáóãà ïðîêóðàòóðàñûíà ãàðèçàñûí òàïøûðäû.

Àëàáóãà øәһәðå ïðîêóðàòóðàñûíà,
Ïðîêóðîð Çàõàðîâ È.Ã.-êà
×àëëû øәһәðåíåң Ø.Óñìàíîâ óðàìû, 49- 81 äә ÿøәү÷å
Áәéðәìîâà Ôәүçèÿ Әүõàäè êûçûííàí

à À Ð È Ç À

Øóøû åëíûң ìàé óðòàëàðûíäà Àëàáóãà øәһәðåíåң èñêå òàòàð çèðàòûíäà âәõøèëåê /âàíäàëèçì/ êүðåíåøëәðå áóëãàíëûãû áèëãåëå áóëäû – áèðåäә èëëåãә ÿêûí êàáåð ìәñõәðәëәíãәí, òàøëàð җèìåðåëãәí, ÷àðäóãàííàð âàòûëãàí һәì ÷èòêә ÷ûãàðûï òàøëàíãàí áóëà. Õàëûê áó õàêòà Àëàáóãà òàòàð èҗòèìàãûé үçәãåíә õәáәð èòә, áó òóðûäà ìәãúëүìàò “Àçàòëûê” ðàäèîñûíäà һәì “Áåçíåң ãәҗèò” ãàçåòàñûíäà äà áóëäû.

2009 åëíûң 28 ìàé êөííå ìèí Àëàáóãà øәһәðåíåң èñêå òàòàð çèðàòûíà êèëåï, áó âәõøèëåê ãàëәìәòëәðåí үç êүçëәðåì áåëәí êүðäåì. Çèðàòíû òәðòèïêә êèòåðåðãә җûåëãàí õàëûê áó òóðûäà åëûé-åëûé ñөéëәäå. Ìèí òàòàð çèðàòûí ìәñõәðәëәүíå ìèëëәòåáåçãә êàðøû êûëûíãàí ÿâûçëûê, äèï èñәïëèì һәì áó ôàêò áóåí÷à җèíàÿòü ýøå êóçãàòóûãûçíû ñîðûéì. Áó âәõøèëåêíå ýøëәү÷åëәð òîòûëûðãà һәì çàêîí êàðøûíäà җàâàï áèðåðãә òèåøëәð.

Øóíûñûí äà әéòәñåì êèëә, Àëàáóãà øәһәðåíäә ðóñ çèðàòû, àíûң ÿíûíäàãû íåìåö, ÿïîí êàáåðëåêëәðå äәүëәò òàðàôûííàí ñàêëàíà, ә èñêå òàòàð çèðàòû òàøëàíäûê õәëäә, àíäà ìèëèöèÿ äә, êàìåðàëàð äà þê. Áó ìәñüәëәíå äә õәë èòүåãåçíå ñîðûéì.

Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà,
Òàòàð õàëêûíûң Ìèëëè Ìәҗëåñ ðәèñå.
2009 åë, 28 ìàé


28-05-09 20:03Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé 28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc