[ ] [ ]

Irek Bikkinin: ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå

Ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә 
27 ìàé êөííå ×àëëû øәһәðå ïðîêóðàòóðàñûíäà Ìèëëè Ìәҗëåñ ðәèñå Ôәүçèÿ Áәéðәìîâàäàí ñîðàó àëó áóëäû. Àíûң áåëәí êàðà-êàðøû î÷ðàøòûðûï ñîðàó àëûðãà Ìәñêәүäәí “Âàòàí” ïàðòèÿñå әãúçàñû Әñêәð Áèêáàåâ òà êèòåðåëãәí èäå. Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà áàøòà óê ñîðàó àëóíûң òàòàð òåëåíäә àëûï áàðûëóûí òàëәï èòòå, çàêîíãà òàÿíûï, òèêøåðү÷å Ãàëèìóëëèíãà áó õàêòà ãàðèçàñûí áèðäå. Әììà Áәéðәìîâàíûң òàëәáå êàíәãàòüëәíäåðåëìәäå, òèêøåðү÷å òәðҗåìә÷å áåëәí ãåíә ÷èêëәíäå. Øóíûñûí äà әéòåðãә êèðәê, óë òәðҗåìә÷åíå ñәãàòü áóå áөòåí øәһәðäәí ýçëәäåëәð, ïðîêóðàòóðàíûң үçåíäә òàòàð÷à ñîðàó àëûðëûê êåøå òàáûëìàäû. Òәðҗåìә÷å èñә, ìәõêәìә òåðìèííàðûí áåëìәâåí ñәáәï èòåï, үç ýøåí áèê àâûðëûê áåëәí áàøêàðäû. Íәòèҗәäә, ñîðàó àëó äà, áåðêåòìәëәðíå òóòûðó äà óðûñ òåëåíäә àëûï áàðûëäû. Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà áó ïðîöåññêà êàòíàøóäàí һәì áåðêåòìәãә êóë êóþäàí áàø òàðòòû, òàãû øàһèò-ïүíәòәéëәð ÷àêûðûï, ýøíå ðәñìèëәøòåðäåëәð.
Әñêәð Áèêáàåâòàí ãåë Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà áåëәí ýëåìòәëәðå òóðûíäà ñîðàøòûëàð. Óë Ìәñêәүäә áèðãәí җàâàïëàðûí êàáàòëàäû, Ìèëëè Ìәҗëåñ ìàòåðèàëëàðûí ñàéòêà үçå êóþûí әéòòå, ìîíûң áåðíèíäè çàêîí áîçó òүãåëëåãåí àññûçûêëàäû. Әììà ïðîêóðàòóðà òèêøåðү÷åñåíә һәì ÔÑÁ õåçìәòêәðëәðåíә áàøêàñû êèðәê èäå – áó ñàéòêà Áәéðәìîâàíûң êàòíàøû áàðìû, Áèêáàåâ áó ýøíå êåì êóøóû áóåí÷à ýøëәãәí? Ãàäåë һәì áåðêàòëû Áèêáàåâ àëàð èøåòåðãә òåëәãәí җàâàïíû áèðäå. Õәçåðãә Әñêәð Áèêáàåâ øàһèò áóëûï êàëà, Áәéðәìîâà җèíàÿòü ýøëәүäә øèêëәíү÷å, áóëûï èñәïëәíә, àңà øóëàé óê ðөõñәòñåç ×àëëû øәһәðåííәí ÷èòêә ÷ûãó òûåëãàí.
Ôәүçèÿ Áәéðәìîâàäàí ÷èðàòòàãû ñîðàó àëó 29 ìàé êөííå áóëà÷àê. 
Ìèëëè Ìәҗëåñíåң ìàòáóãàò үçәãå. 
2009 åë, 27 ìàé. 
28-05-09 10:33Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå 28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc