[ ] [ ]

Çèãàíøèí: ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ

ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ

Òàòàð êîíãðåññû Ôәүçèÿ Áәéðәìîâàíû êèñәòә
24.04.2009
Ðèìçèë Âәëè
Áөòåíäөíüÿ òàòàð êîíãðåññû áàøêàðìà êîìèòåòûíûң áþðîñû ïәíҗåøәìáå êөííå, 23 àïðåëüäà áèê үê ãàäәòè áóëìàãàí áåëäåðү êàáóë èòêәí. Àíäà áàøêàðìà êîìèòåò әãúçàñû, ÿçó÷û һәì Ìèëëè ìәҗëåñ ðәèñå Ôәүçèÿ Áәéðәìîâàíûң ÷èò èëãә êóûëãàí õөêүìәò òөçүåíә òèñêәðå áәÿ áèðåëә.

Øóëàé óê Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà үç ÷ûãûøëàðûíäà Áөåê Âàòàí ñóãûøûíäà һәëàê áóëãàí êàһàðìàí ìèëëәòòәøëәðíåң ÿêòû èñòәëåãåíә òàï òөøåðãәí ө÷åí òәíêûéòüëәíә. Áó áåëäåðүíåң òөãәë òåêñòû òàòàð êîíãðåññûíûң èíòåðíåò ñәõèôәñåíә әëåãә êóåëìàãàí, õәçåðãә "Àçàòëûê" ðàäèîñûíà äà óë áèðåëìәäå. Áåëäåðү áàøòà “Âàòàíûì Òàòàðñòàí”, “Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí” êåáåê ðәñìè ãәçèòëәðäә áàñûëûï ÷ûãà÷àê èêәí.
===================================================================

Ìèíà êàðøû áó áåëäåðóíå ìèíåì óçåìíåí äý êóðãýíåì þê ýëå! Êè÷ý Äàìèð Èñõàêîâ ×àëëûãà øàëòûðàòûï:"Ôýóçèÿ, áåç ñèíà êàðøû êîíãðññòà áåëäåðó êàáóë èòòåê, óë ìàòáóãàòòà áàñûëûï ÷ûãà÷àê", äèäå.Ìèí:"Êåøåíå ãàåïëýãýíäý, õýòòà ñóäêà äà àíûí óçåí ÷àêûðòàëàð, íèãý ìèíåì áåëýí êèíýøìýäåãåç?" - äèäåì. Óë: "Êàçàíãà êèëãýíäý, ìèíåì ÿíãà êåðåï ÷ûê ýëå, ìèí ñèíà áàðûñûí äà àíëàòûðìûí", - äèäå. Ìèí:"Õýçåð ñèíåí ÿíãà êåðóäýí íè ìýãúíý èíäå, ñåç ìèíå ñàòêàíñûç, ñàòëûêæàííàð!" - äèäåì.
Ýéå, òàòàð êîíãðåññû, îðãàííàð êóøóû áóåí÷à, ìèííýí òèçðýê áàø òàðòûðãà àøûêòû, ÷îíêè ìèíå ñóä êîòý. Áó íýêú 37í÷å åëëàðäàãû õýëëýðíå õýòåðëýòý. Íèíäè ìåñêåíëåê õýì òóáýíëåê?! Õýåð, òàòàð êîíãðåññû áàø òàðòñà äà, Àëëàõ áàø òàðòìàñûí! Ýëå ÒÀÐÈÕ ãàëèæàíýïëýðå äý áàð áèò, øóíû îíûòìûéê!
Èðòýãý, ìèííýí ðîõñýò ñîðàìûé÷à, "Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí" ãàçåòàñûíäà "Êóðóëòàé ëåãèîíà Èäåëü-Óðàë" äèï àòàëãàí ìýêàëýì áàñûëûï ÷ûãà èêýí. Áó äà ìèíå õàëûêòàí òàëàòó õýì ñóäêà õýòëå óê ñàê àñòûíà àëó î÷åí êèðýê.Áîëàðíû íèãýäåð Äàìèð Èñõàêîâ õýì Ðàôàýëü Ìîñòàôèííàð îåøòûðûï éîðè.

Ô.Áýéðýìîâà êàéäàí: ×àëëû
24.04.2009 21:04
==============================================

Êîììåíòàðèè îò Çèãàíøèíà
Ïî äàííûì ÑÁ Òàòíåòà ýòè ìîñêàëè ïîëó÷èëè óêàçàíèå èç Ìîñêâû , [óäàëåíî]

À âî âðåìÿ Äæóãàøâèëè - Ñòàëèíà , ýòè "âðàãè íàðîäà" , ìîìåíòîì ïîëó÷èëè áû ñòàòüþ 58.

À êòî òàêèå ìîñêàëè , òî , î òàêèõ òèïàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ññûëêå íèæå:
Ìîñêàëè ("Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà", Óêðàèíà)
Îñòàï Êðûâäûê, 07 ìàðòà 2007
http://www.inosmi.ru/translation/233272.html

http://www.nuclear-tatar.nm.ru/
26-05-09 08:28Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc