[ ] [ ]

Çèãàíøèí: ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...

ÁӘÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍӘ ÕÀÒ ßÇÀ...
25.05.2009

(... һәì áó îåøìàíû ñòàëèíèñòëàð÷à ýø éөðòүäә ãàåïëәï, үçåíåң àííàí ÷ûãóûí áåëäåðә.)
“Ìәäәíè җîìãà” ãàçåòàñûíûң áûåëãû 22 ìàé ñàíûíäà Òàòàðñòàí ßçó÷ûëàð áåðëåãåíäә áóëûï óçãàí “Ýøëåêëå ìәҗëåñ” ìàòåðèàëëàðû óðíàøòûðûëãàí. Áåðëåêíåң óñòàâûíäà áóëìàãàí áó ÿñàëìà ñòðóêòóðà, èäàðә âәêàëәòëәðåí үç өñòåíә àëûï, áåð òөðêåì “èë àãàëàðûí” җûåï, áèêëå èøåêëәð àðòûíäà 37í÷å åëëàðäàãû êåáåê òóïëàíûï, үçëәðå êåáåê óéëàìàãàí һәì ÿçìàãàí øәõåñíåң èҗàòûíà áәÿ áèðåðãә àëûíãàííàð. Áîëàð òàðàôûííàí òәíêûéòüëәíãәí һәì èҗàòûíà òèñêәðå áәÿ àëãàí ÿçó÷û ìèí – Ôәүçèÿ Áәéðәìîâà áóëãàíãà êүðә, җàâàï áèðүíå êèðәê äèï òàïòûì.

Áåðåí÷å êàðàøêà, áó ÿçó÷ûëàðíûң Ñòàëèí ÷îðûíäàãû êåáåê áåðãә óêìàøûï, áàøêà òөðëå ôèêåðäә òîðãàí øәõåñíå җûéíàóëàï òóêìàóëàðû ìèëëè ìәíôәãàòüëәðäәí ÷ûãûï ýøëәíә êåáåê. Èìåø, àëàðãà ìèíåì Èêåí÷å Áөòåíäөíüÿ ñóãûøûíà áèðãәí áәÿì îõøàìàãàí, èìåø, ìèí үç ÿçìàëàðûìäà Ìóñà Җәëèë øәõåñåí òүáәíәéòêәíìåí. Әéå, ìèíåì áó ñóãûøêà үç êàðàøûì áàð, һәì åëëàð үòү áåëәí óë ñóãûø áàøêà÷à áәÿëәíә÷әê, øóë èñәïòәí, Ãåðìàíèÿ ÿãûíäà ñóãûøêàí òàòàð ëåãèîíåðëàðû äà òàðèõòà үç ëàåêëû óðûííàðûí àëà÷àêëàð.

Ә Ìóñà Җәëèë ìәñüәëәñåíә êèëãәíäә, ìèí áåð ãåíә ÿçìàìäà äà àíûң øәõåñåí òүáәíәéòә òîðãàí ôèêåð әéòìәäåì, ә àíûң áåëәí áåðãә íåìåöëàðãà õåçìәò èòêәí êåøåëәðíåң êàéáåð ôèêåðëәðåí óêó÷ûëàðãà җèòêåðäåì. Åãåðìå áåðåí÷å ãàñûð òàòàð óêó÷ûñûíûң һәðüÿêëû òèðәí ìәãúëүìàò àëûðãà õàêû áàð, äèï óéëûéì, ә íәòèҗәíå èíäå óë үçå ÷ûãàðà÷àê.

Äөðåñåí әéòêәíäә, ßçó÷ûëàð áåðëåãåíäәãå áó ñөéëәøүíåң àðòûíäà áөòåíëәé áàøêà íәðñә òîðà. Áèëãåëå áóëãàí÷à, ìèңà һәì òàãû áåðíè÷ә êåøåãә êàðøû, Òàòàðñòàííûң äәүëәò áәéñåçëåãå òóðûíäàãû Äåêëàðàöèÿíå òàíóíû ñîðàï, õàëûêàðà îåøìàëàðãà ìөðәҗәãàòü èòêәí ө÷åí, җèíàÿòü ýøå êóçãàòûëãàí èäå.

Áó ýø äәâàì èòә һәì ìèí èíäå øàһèòòàí ãàåïòә øèêëәíү÷å ñòàòóñûíà êү÷åðåëäåì, ìèңà үçåì ÿøәãәí ×àëëû øәһәðåííәí ÷èòêә ÷ûãó òûåëãàí, àëäà ñóä ïðîöåññû êөòåëә, ýøíåң òөðìә áåëәí äә òәìàìëàíóû áàð. Øóøûíäûé àâûð âàêûòòà ìèíå ÿêëûéñû óðûíäà, àõðûñû îðãàííàð êóøóû áóåí÷à, òàòàð êîíãðåññû һәì êàéáåð òàòàð ÿçó÷ûëàðû òèçðәê ìèííәí áàø òàðòûðãà àøûêòûëàð.

Әëáәòòә, àëàð ìîíû Ìóñà Җәëèë, ñóãûø һәì ôàøèçì òåìàñû áåëәí áәéëәï, ìèíåì үçåìíå ãàåïëå èòåï êàëäûðûðãà òûðûøàëàð, äөðåñëåêòә, Ì|

http://www.nuclear-tatar.nm.ru/
26-05-09 03:18Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ... 26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc