[ ] [ ]


1749. keshe óðûñ àâûëû 24-12-08 15:55
ilyas xan astraxanski Re:óðûñ àâûëû 24-12-08 23:02
Rahmetov "Ðàøèä Ñþíÿåâ: "Ìû æèâåì â õîðîøåé Âñåëåííîé" 24-12-08 22:28
alia Âñåëåííàÿ, ìîæåò, è íè÷åãî, íî ñòðàíà... 25-12-08 18:47
alia Êòî çíàåò òàêèõ òàòàð? 25-12-08 20:35
alia Ðóñü-òðîéêà: Ñòàëèí, Ñòàëèí è Ñòàëèí 03-01-09 20:49
alia Re:Êòî çíàåò òàêèõ òàòàð? 26-12-08 00:03
Ôàðèò Ñèìâîë Óêðàèíñêîãî ãîëîäîìîðà - òàòàðêè èç Àñåêååâà?! 29-12-08 12:18
alia äâå êðàñèâûå ïåñíè 29-12-08 21:14
Ramil Re:Ñèìâîë Óêðàèíñêîãî ãîëîäîìîðà - òàòàðêè èç Àñåêååâà?! 03-01-09 00:09
keshe Øûãûðäàíäà òàãûí áåð ìåêòåï à÷ûëäû 31-12-08 15:28
Ôàðèò. Re:Ñèìâîë Óêðàèíñêîãî ãîëîäîìîðà - òàòàðêè èç Àñåêååâà?! 03-01-09 08:55
Stephen Greene Re:        19-05-20 20:25
Èñåìñåç/Noname Re:Øûãûðäàíäà òàãûí áåð ìåêòåï à÷ûëäû 02-01-09 00:38


1748. Rahmetov Çâåçäû Òàòíåòà-2008: Êîíåö è âíîâü íà÷àëî 21-12-08 12:34


1747. Èñåìñåç/Noname ×èòàåì ... 19-12-08 23:44
Èñåìñåç/Noname Re:×èòàåì ... 19-12-08 23:45
ilyas xan astraxanski Re:×èòàåì ... 19-12-08 23:49
alia Öèòàòà äíÿ 20-12-08 13:43
Irek Áó õàéâàí ÿëãà êèòó÷å áåëýí ñåéëýøìýãåç, çèíõàð 20-12-08 14:20
ilyas xan astraxanski Re:Áó õàéâàí ÿëãà êèòó÷å áåëýí ñåéëýøìýãåç, çèíõàð 24-12-08 00:13
Irek Âîëîäÿ Ïåíçàäà 24-12-08 06:37


1746. òàòàð îáðóñåíèå. ïëàí. 15-12-08 13:14
òàòàð à âîò òåãå êûéòû õàòûí  15-12-08 13:19
alia Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà îäîáðèë ïîïðàâêè â  16-12-08 02:08
alia Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 16-12-08 20:32
ilyas xan astraxanski Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 17-12-08 01:39
Ïåíñèîíåð Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 17-07-10 16:43
alia Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 17-12-08 09:10
Àëèìæàí ìàëûå Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 17-12-08 19:02
ilyas xan astraxanski Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ 17-12-08 20:37
alia Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ - ÈÕÀ 17-12-08 21:44
ilyas xan astraxanski Re:Ïîýò òðåõ íàðîäîâ - ÈÕÀ 18-12-08 19:35


1745. Irek Bikkinin Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 06-12-08 09:06
ilyas xan astraxanski Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 06-12-08 14:11
Irek Bikkinin Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 06-12-08 14:58
ilyas xan astraxanski Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 06-12-08 17:05
Irek Bikkinin Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 06-12-08 17:19
ilyas xan astraxanski Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 07-12-08 01:54
Irek Bikkinin Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 07-12-08 07:27
ilyas xan astraxanski Re:Êîìó íóæåí òðåòèé ìóôòèÿò? Ïîçîð è ïðîâàë ÷èíîâíèêîâ Ìîðäîâèè 07-12-08 13:38
Irek Bikkinin Ïðåäñòîÿòåëü ïåðåä Áîãîì 07-12-08 16:03
alia Äóõ âðåìåíè - Þñåôó 07-12-08 17:23
ilyas xan astraxanski Re:Äóõ âðåìåíè - Þñåôó 08-12-08 01:38
ilyas xan astraxanski Re:Äóõ âðåìåíè - Þñåôó 08-12-08 01:39
alia àíåêäîòû 10-12-08 18:40
Irek Bikkinin Àëèÿ, òû äàëà ññûëêó íà äîêóìåíò â òâîåì êîìïüþòåðå(-) 10-12-08 21:14
alia Ñëåâà ðàçäåë "Þìîð", à â íåì ïîëèòè÷åñêèå àíåêäîòû (- )(link) 10-12-08 22:31


1744. Èñåìñåç/Noname èçîáðåòåíèå ïåðâîé îòå÷åñòâåííîé ÝÂÌ.  04-12-08 20:07
alia Ãàñòàðáàéòåðû íàïàëè íà àêòèâèñòà òàòàðñêîé îáùèíû ã.Ìîñêâû 04-12-08 22:40
Irek Bikkinin Re:Ãàñòàðáàéòåðû íàïàëè íà àêòèâèñòà òàòàðñêîé îáùèíû ã.Ìîñêâû 05-12-08 07:26
ilyas xan astraxanski Re:Ãàñòàðáàéòåðû íàïàëè íà àêòèâèñòà òàòàðñêîé îáùèíû ã.Ìîñêâû 05-12-08 07:32
alia Èëüÿñ õàí àôàíäå, ñèí êóçåííå ÿáûï òîðàñûí ìû? Ïàðòèÿ êóøêàí÷û? ;Áàðñûäà áàð áåçäå, ý÷ó÷åëåð äå (-)(-) 05-12-08 12:59
alia Re:Èëüÿñ õàí àôàíäå, ñèí êóçåííå ÿáûï òîðàñûí ìû? Ïàðòèÿ êóøêàí÷û? ;Áàðñûäà áàð áåçäå, ý÷ó÷åëåð äå  05-12-08 13:01
alia Ïàòðèàðõ Àëåêñèé óìåð 05-12-08 21:07


1743. èë îíëàéí ñүçëåê 28-11-08 18:57
Irek Bikkinin Re:îíëàéí ñүçëåê 28-11-08 19:10
Àõìåòû÷ Re:îíëàéí ñүçëåê 28-11-08 23:39
alia Èëó 30-11-08 19:06
èë àëñó - òóãàí òåë 30-11-08 11:27
Irek Bikkinin Re:àëñó - òóãàí òåë 30-11-08 12:40
èë suzlek - îñòîé...? 29-11-08 10:42
alia Òàòàðñêèå ñêàçêè 29-11-08 16:08
alia MDKga 29-11-08 16:31
Èñåìñåç/Noname Re:Òàòàðñêèå ñêàçêè(-) 08-12-15 20:04
alia Êàìèëü Òàíãàëû÷åâ: Ðîäíîé ÿçûê òâîðèò ÷åëîâåêà  30-11-08 00:55
ilyas xan astraxanski Re:Êàìèëü Òàíãàëû÷åâ: Ðîäíîé ÿçûê òâîðèò ÷åëîâåêà  30-11-08 03:19
Irek Bikkinin Re:Êàìèëü Òàíãàëû÷åâ: Ðîäíîé ÿçûê òâîðèò ÷åëîâåêà  30-11-08 07:11
Èñåìñåç/Noname Re:Êàìèëü Òàíãàëû÷åâ: Ðîäíîé ÿçûê òâîðèò ÷åëîâåêà (-) 08-12-15 20:05
Irek Bikkinin Äæîéñ, ãîâîðèøü? Êîíðàä? Êàìèëÿ çàùèùàåì? 30-11-08 08:24
ilyas xan astraxanski Re:Øàäðèí 01-12-08 01:56
Irek Bikkinin Ñåëî - ýòî äåðåâíÿ ñ öåðêîâüþ 01-12-08 07:26
ilyas xan astraxanski Re:Ñåëî - ýòî äåðåâíÿ ñ öåðêîâüþ 01-12-08 22:14
Irek Bikkinin Re:Ñåëî - ýòî äåðåâíÿ ñ öåðêîâüþ 02-12-08 07:32
alia Äóõ âðåìåíè 04-12-08 19:03
Irek Bikkinin Re:Äóõ âðåìåíè 05-12-08 10:38
alia Re:Äóõ âðåìåíè 05-12-08 14:24
alia Re:Äóõ âðåìåíè 05-12-08 16:57


1742. Irek Bikkinin Êàê ðàçìåùàòü âèäåîôàéëû â èíòåðíåòå? 27-11-08 08:54
Irek Bikkinin Re:Êàê ðàçìåùàòü âèäåîôàéëû â èíòåðíåòå? 27-11-08 16:20
alia Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà! (-)(-) 27-11-08 21:19
Irek Bikkinin Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  27-11-08 21:24
alia Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  27-11-08 23:54
alia Ñòàëèíà èçîáðàçèëè... íà èêîíå 28-11-08 00:58
Irek Bikkinin Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  28-11-08 07:42
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  22-05-13 22:27
Irek Bikkinin Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  28-11-08 09:34
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  22-05-13 22:30
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  22-05-13 22:30
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà!  22-05-13 22:29
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà! (-) 22-05-13 22:30
ïðîîäëæäæäæ Re:Èðåê, óäà÷è òåáå çàâòðà! (-) 22-05-13 22:29
alia Cìåøèíêà 28-11-08 17:50
Irek Bikkinin Áàøêà êåøåíåí êîìïüþòåðûííàí áèê ÿêøû êåðäå 28-11-08 18:38
Irek Bikkinin Re: martin sin serkya , kyafer 28-11-08 21:13


1741. isvad Àðàáñêàÿ ãðàôèêà 25-11-08 08:14
ilyas xan astraxanski Re:Àðàáñêàÿ ãðàôèêà 26-11-08 01:12
alia Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 25-11-08 18:59
Irek Bikkinin Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 25-11-08 19:41
Èñåìñåç/Noname Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 25-11-08 23:14
ilyas xan astraxanski Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 26-11-08 01:14
Irek Bikkinin Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 26-11-08 07:04
Irek Bikkinin Çåìôèðà áåðåí÷å áóëûï ñóêêàí. Ûøàíàì 26-11-08 08:03
Irek Bikkinin Re:Çåìôèðà áåðåí÷å áóëûï ñóêêàí. Ûøàíàì 26-11-08 08:33
Àõìåòû÷ Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð 26-11-08 13:10
Irek Bikkinin Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð Àõìåòû÷êà 26-11-08 13:39
ilyas xan astraxanski Re:Çåìôèðà è ãàñòàðáàéòåð Àõìåòû÷êà 27-11-08 02:57


1740. Ãàìèëü Êàìàëåòäèíîâ Ïðèâîëæñêèå òàòàðû ãîòîâÿòñÿ ê ïðîâîçãëàøåíèþ íåçàâèñèìîñòè 20-11-08 18:00
Irek Bikkinin «Ãîëîñà Áåñëàíà»: Áåñëàíñêèå òåððîðèñòû – àãåíòû ÓÁÎÏà è ÔÑÁ 21-11-08 10:13
Irek Bikkinin Re:«Ãîëîñà Áåñëàíà»: Áåñëàíñêèå òåððîðèñòû – àãåíòû ÓÁÎÏà è ÔÑÁ 21-11-08 10:15
Ôàðèò Ãàçåòà. 24-11-08 18:14
Irek Bikkinin Re:Ãàçåòà. 24-11-08 19:45
isvad Re:Ãàçåòà. 25-11-08 07:58
Irek Bikkinin Re:Ãàçåòà. 25-11-08 09:17

: <<  <  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  >
: 1939


:
Email
Cc