[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Óêðàèíàäà äà òàòàð ìèíèñòðû áàð

Êîììåíòàðëàð ññûëêà áóåí÷à

Óêðàèíàäà äà òàòàð ìèíèñòðû áàð

11.03.2010

Óêðàèíàíûң àòíàêè÷ Êèåâòә èãúëàí èòåëãәí ÿңà õөêүìәòåíäә ãàèëә, ÿøüëәð һәì ñïîðò ìèíèñòðû èòåï Ðàâèë Ñàôèóëëèí áèëãåëәíäå.
Áåð àé ýëåê êåíә 55 ÿøåí òóòûðãàí Ðàâèë Ñàôèóëëèí Äîíåöêè өëêәñåíåң Ìàêååâêà øәһәðåíäә òóãàí. Áåëåìå áåëәí óë äîêòîð-ýïèäåìèîëîã, 1978 åëäà Äîíåöêèäә ìåäèöèíà èíñòèòóòûí òәìàìëàãàí.

Ñàôèóëëèí èíäå 90 åëëàð áàøûíäà óê ýøìәêәðëåê áåëәí øөãåëëәíә áàøëûé, ә 1994-í÷å åëäà “Øàõòàð” ôóòáîë êëóáûíûң áåðåí÷å âèöå-ïðåçèäåíòû èòåï áèëãåëәíә.

Øóííàí áèðëå Ðàâèë Ñàôèóëëèííå òóðûäàí-òóðû Óêðàèíàíûң èң áàé êåøåñå, “Øàõòàð”íûң õóҗàñû Ðèíàò Әõìәòîâ áåëәí áәéëәï êèëәëәð. Óë óêðàèí ôóòáîëûíäà “äîíåöêèëәð” ìәíôәãàòåí ÿêëûé äèï ñàíàëà.

Ñàôèóëëèííåң çóð áåð ïðîåêòû áàð – óë Óêðàèíàíûң 2008-í÷å åëäà òөçåëãәí ïðåìüåð-ëèãàñûí àÿêêà áàñòûðûï, àíû үçå җèòәêëәðãә òåëè. Áó î÷ðàêòà àíûң õàêèìèÿòòәãå êө÷-êóәòå äә àðòà÷àê. Ãàèëә һәì ÿøüëәð ìәñüәëәëәðå áåëәí áåðãә ñïîðò ýøëәðåí äә áàãó÷û ìèíèñòðëûêíû җèòәêëәү Ñàôèóëëèíãә øóøû ìàêñàòûíà èðåøүãә çóð ÿðäәì áóëà àëà.

Әõìәòîâ àøà Ðàâèë Ñàôèóëëèí Ðåãèîííàð ïàðòèÿñå ýøåíäә êàòíàøà áàøëûé. Øóë ïàðòèÿäәí 3 ìәðòәáә Þãàðû Ðàäàãà ñàéëàíà. Áåðүê âàêûòòà óë Óêðàèíàíûң îëèìïèÿ êîìèòåòûíäà âèöå-ïðåçèäåíò òà.

Ñàôèóëëèííûң җәìәãàòå – Èðèíà Ïåòðîâíà. Àëàðíûң Ìәðüÿì èñåìëå 20 ÿøüëåê êûçëàðû áàð.

http://origin.azatliq.org/content/article/1981241.html
02-04-10 09:33Èäðèñîâ Ðóñòàì ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÓÏÏ  24-03-10 20:53
Irek Bikkinin Âåðõîâñêèé î áàøêèðàõ è òàòàðàõ (âûäåðæêè èç äîêëàäà)  25-03-10 21:33
Èäðèñîâ Ðóñòàì Îòêðûëàñü ãðóïïà Âêîíòàêòå ÂÒÎÖ  29-03-10 07:29
Irek Bikkinin  Ðîññèè áóäåò âòîðîé ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê: òàòàðñêèé  02-04-10 08:54
Irek Bikkinin Óêðàèíà ïðåçèäåíòû ÷ûííàí äà òàòàðìû?   02-04-10 09:32
Irek Bikkinin Óêðàèíàäà äà òàòàð ìèíèñòðû áàð 02-04-10 09:33
Kurt "Òåïåðü ìû âûíîñèì èç î÷åðåäíûõ âàãîíîâ íîâûå äåñÿòêè òðóïîâ, à ýòîò âåòåðàí äçþäî ïðîäîëæàåò ñòðîèòü èç ñåáÿ áàíäåðàñà… "  04-04-10 19:11
Irek Bikkinin Êàê àìåðèêàíñêèå âåðòîëåò÷èêè óáèâàëè è äîáèâàëè æóðíàëèñòîâ àãåíòñòâà Ðåéòåð  06-04-10 13:53
Kurt Re:Êàê àìåðèêàíñêèå âåðòîëåò÷èêè óáèâàëè è äîáèâàëè æóðíàëèñòîâ àãåíòñòâà Ðåéòåð  06-04-10 23:31
Irek Bikkinin Re:Êàê àìåðèêàíñêèå âåðòîëåò÷èêè óáèâàëè è äîáèâàëè æóðíàëèñòîâ àãåíòñòâà Ðåéòåð  07-04-10 10:27
Irek Bikkinin Re:http://d-a-medved.livejournal.com/345.html  12-04-10 22:27
Irek Bikkinin Âîò ýòî Çàäîðíîâ çàæèãàåò!!!  16-04-10 21:06
Kurt Re:Âîò ýòî Çàäîðíîâ çàæèãàåò!!!  17-04-10 01:47
Irek Bikkinin Carthago Delenda est!:))  17-04-10 12:01


:
Email
Cc