[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Òàâûø áèðó: Ïóòèí äîëæåí óéòè

Ññûëêà áóåí÷à êåðåï òåêñòíû óêûðãà áóëà õýì óçåí"íåí ôèêåðåí" áåëýí ÿçó êàëäûðûðãà áóëà.

http://putinavotstavku.ru/
14-03-10 07:56makarova-faina ×èíîâíèêè îçàáî÷åíû  13-03-10 19:50
Irek Bikkinin Òàâûø áèðó: Ïóòèí äîëæåí óéòè 14-03-10 07:56
Irek Bikkinin Ïóòèíãà ÷àêûðóíûí òåêñòû ìîíäà  14-03-10 07:59
Àðèýëü Îç Re:Ïóòèíãà ÷àêûðóíûí òåêñòû ìîíäà  16-03-10 03:03


:
Email
Cc