[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Áàèò Àáäåëüìÿí êóïè÷ - Ðàôèñêà

Ðàôèñ, áó áýåòíåí êèìåíäý 2 àóäèîâàðèàíòû ÈßËÈäà áàð. Áåðñåí Àáäóëëà Êðîòîâ éûðëûé, áåðñåí Êàðèì Äîëîòêàçèí. Êàðèì àáûéãà øàëòûðàòà àëàñûí. ßèñý ÈßËÈãà áàðûï Õóæèàõìåò Ìàõìóòîâòàí, Àçàò Àõóíîâòàí ñîðûé àëàñûí.


04-03-10 20:55Irek Bikkinin Ïðåçåíòàöèÿ CD è êíèãè ïî Àáäóëëå Êðîòîâó  27-02-10 12:42
Alia Áàèò Àáäåëüìÿí êóïè÷  27-02-10 22:48
Irek Bikkinin Ïðåçåíòàöèÿ ïî Àáäóëëå Êðîòîâó Àóäèî ñ Ðàäèî ÐÒ  05-03-10 21:56
keshe Re:Áàèò Àáäåëüìÿí êóïè÷  04-03-10 16:34
Rahmetov Re:Ïðåçåíòàöèÿ ïî Àáäóëëå Êðîòîâó Àóäèî ñ Ðàäèî ÐÒ  08-03-10 20:25
Rahmetov Re:Ïðåçåíòàöèÿ ïî Àáäóëëå Êðîòîâó Àóäèî ñ Ðàäèî ÐÒ  08-03-10 20:40
Irek Bikkinin Re:Áàèò Àáäåëüìÿí êóïè÷ - Ðàôèñêà 04-03-10 20:55
Rahmetov Âèäåî  08-03-10 20:51
keshe Re:Áàèò Àáäåëüìÿí êóïè÷ - Ðàôèñêà  06-03-10 21:42
Irek Bikkinin Áåòåí äèàëåêòëàð   09-03-10 06:13


:
Email
Cc