[ ] [ ]

Kurt: Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè

Ko’lke... Uryslashkan Tatardan akylsyzrak keshe yok. Tsu’p.


16-02-10 02:25Rahmetov Òàòàðû âñåÿ Ðóñè  14-02-10 13:20
Irek Bikkinin Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè  14-02-10 21:08
Kamil Uraly Î÷åðåäíàÿ áðåäîâàÿ ìå÷òà âûñêàçàííàÿ ÿêîáû îò èìåíè íàðîäà... Ñòàòüÿ - ïîëíûé áðåä!  18-03-10 03:04
Irek Bikkinin Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè  14-02-10 21:10
Irek Bikkinin Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè  14-02-10 21:14
Irek Bikkinin Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè  14-02-10 21:19
Kurt Re:Òàòàðû âñåÿ Ðóñè 16-02-10 02:25


:
Email
Cc