[ ] [ ]

Èäðèñîâ Ðóñòàì: Re:Íåò - ðåïðåññèÿì çà ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ!

111. Iskeçe, Soyad:müsellim, görev: emekli , ülke:TÜRKİYE.
112. Ôàðèäà Àõìàäóëëèíà - ïåíñèîíåðêà (Ôèíëÿíäèÿ).
113. SEVİLAY ŞİMŞEK EV HANIMI YAŞADIĞIM ŞEHİR:K.K.T.C.
114. Savlukman Kalın. Serdar GÜNÖNÜ/ANKARA.
115. Òàòüÿíà Ñòåöóðà, Äåìîêðàòè÷åñêèé ñîþç, àäâîêàò (Áóðÿòèÿ, Óëàí-Óäý).
116. Íàäåæäà Íèçîâêèíà, Äåìîêðàòè÷åñêèé ñîþç, æóðíàëèñò ãàçåòû
"Ñâîáîäíîå ñëîâî", ïðàâîçàùèòíèê (Áóðÿòèÿ, Óëàí-Óäý).
117. MUSTAFA TOKTAS – meslek, planlama/satınalma, ülke: TÜRKİYE.
118. AD-SOYAD: FATİH EMİROĞLU, GÖREV-MESLEK: ÖĞRENCİ, ÜLKE:TÜRKİYE
VATANDAŞLIK NUMARASI:34624335774. Fatih.
119. Qadin Huquqlari Mudafacisi, Azerbaycan, Baki (Àçåðáàéäæàí, Áàêó).
120. Äîäîäæîíà Àòîâóëëîåâà, ïîëèòîëîã (Òàäæèêñêèñòàí).
121. Deniz Albayrak, Öğrenci TÜRKİYE.
122. Serkan Akıncı, Elektrik Mühendisi – TÜRKİYE.
123. Ðàëèô Õàñàíîâ – ñòóäåíò (Êàçàíü).
124. Meryem BAŞKURT, Öğrenci – TÜRKİYE.
125. Tulin Elcin/Librarian - New York USA.
126. Ìàãîìåä Àëèåâ, ñòóäåíò (Äàãåñòàí, Ìàõà÷êàëà).
127. Zafer Kubat, öğretmen TÜRKİYE.
128. Ahmet Doğan Soyad: Demirbağ, Meslek: Pazarlama - Ülke: Türkiye.
129. Àñèÿ Çèííóðîâà - ïåíñèîíåðêà (Òàòàðñòàí, Í. ×åëíû).
130. Ïðåññ-ñåêðåòàðü Í×Î ÒÎÖ Ôàãèì Âàëèåâ Òàòàðñòàí, Íàáåðåæíûå ×åëíû, (8552) 38-17-61.
131. Ôàèê Òàçèåâ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìèëëè Ìåäæëèñà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ (Òàòàðñòàí).
132. Õàëèë Àþïîâ - ïðåäñåäàòåëü Íèæíåêàìñêîãî îòäåëåíèÿ ÒÎÖ - Íèæíåêàìñê (òàò. Òүáəí Êàìà, Tübən Kama).
133. Ðàâèëü Ñàëàõîâ - ïðåäñåäàòåëü Íèæíåêàìñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Èòòèôàê» (Òàòàðñòàí).
134. Òàëãàò Àõìàäèøèí - ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû "Àçàòëûê" (Òàòàðñòàí, Í. ×åëíû).
135. İhsan Serin – Gazeteci, Türkiye.
136. Saniye Serin - Ev Hanımı, Türkiye.
137. Ömer Doğan – Gazeteci, Türkiye.
138. İsmail Kalay – İşletmeci, Türkiye.
139. Nevzat Soner Dış Ticaret Uzmanı, Türkiye.
140. Murat Düzgün - İş Adamı, Türkiye.
141. İhsan Turgut İş – Adamı, Türkiye.
142. Elif Öztürk Ev Hanımı, Türkiye.
143. Sevgi Altan Ev Hanımı, Türkiye.
144. ÇİĞDEM ÖNDER ÜNDÜCİ – ÖĞRETMEN ANKARA/ TÜRKİYE.
145. Àëüìèðà Ôàðõóòäèíîâà – ñòóäåíòêà (Í. ×åëíû).
146. Ðàìèëÿ Ôàððàõîâà - ñòóäåíòêà (Í. ×åëíû).
147. BAYRAM AKKAYA, RADYOLOJİ TEKNİKERİ TÜRKİYE.
148. Èðàêëè Ìåçóðíèøâèëè – èñòîðèê (Ãðóçèÿ).
149. Abdullah Buksur - İHAF Genel Sekreteri Türk Dünyası İnsan Hakları Bşk.
150. Ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò, ïîýò, Àéäàð Õàëèì, ã. Í. ×åëíû.
151. Ãàëèìîâ Ñàëèì Ìóõóòäèíîâè÷ – ñòóäåí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
152. Abdullah Buksur, İHAF Genel Sekreteri Türk Dünyası İnsan Hakları Bşk.
153. Êèðåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, áóõãàëòåð (Áàøêîðòîñòàí).26-01-10 19:51Èäðèñîâ Ðóñòàì Íåò - ðåïðåññèÿì çà ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ!  23-01-10 08:27
Èäðèñîâ Ðóñòàì Re:Íåò - ðåïðåññèÿì çà ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ!  26-01-10 19:51
Èäðèñîâ Ðóñòàì Re:Íåò - ðåïðåññèÿì çà ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ! 26-01-10 19:51
Kurt Re:Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Øàéìèåâ óéäåò â îòñòàâêó  27-01-10 07:59
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Re:Íåò - ðåïðåññèÿì çà ïîëèòè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ!  28-01-10 08:44
Irek Bikkinin Áó ñïàìåð áàøòà "Øóëåð îò èñëàìà"  31-01-10 06:02


:
Email
Cc