[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Ðåíàò Õàðèñ. Ïîýçèÿ Êàìèëÿ Òàíãàëû÷åâà îïèðàåòñÿ íà âåëèêèé èñòîðè÷åñêèé îïûò òàòàðñêîãî íàðîäà -

Äåðåñ ÿçàñûí, Þñóô. Áåçíåí óçàðà êàðøûëûêëàðíû ìàõñóñ ðýâåøòý êóïåðòåï òîðà áåçíåí äîøìàííàð. Àðàáûçäà áóëãàí ñàòëûê æàííàðíû äîøìàí ìàêòàï òîðà, ýø áèðý, àê÷à áèðý, êèòàïëàðûí áàñòûðà, øóë áàñòûðûëãàí êèòàïëàð ý÷åí ïðåìèÿ-ãðàíòëàð áèðý.
Äîøìàí ñèíå ìàêòàñà, äèìýê, íèäåð äåðåñ ýøëýìèñåí. Ñàòëûê æàííàð ìîíûí òóðûíäà óéëàìûé. Óéëàñà äà, ìîíäûé óéëàðíû êóûï æèáýðåðãý òûðûøà.
Åðàê áàðìûåê, áåçíåí Àêñþí àâûëû ìàëàå, Ôàãèì Øàôèåâ, Ìîðäîâèÿäý ý÷åí÷å ìóôòèÿò îåøòûðäû. Êåì àíû ìàêòûé? Êåì àíàðãà ÿðäýì èòý? Áåçíåí ìóêøû íý÷ýëíåêëýðå, áåçíåí ÓÔÑÁ. Íó òàãû íè êèðýê áó Ôàãèì óòûðíäà ýéòåðãý?
Ýììà ñàòëûê æàííàðûáûç òóðûíäà áåòåíëýé ÿçìàñàê, àëàð äåíüÿäà þê êåáåê óçåáåçíå àëûï áàðñàê, áó äåðåñ áóëìàñ. ×åíêè áåç àëàð òóðûíäà áåð ñóç äý ýéòìýñýê, ãàçåòëàð, ÒÂ, ðàäèî àëàðíû ìàêòàï òîðà, àëàðíû àâòîðèòåò ýøëè. Áåç àíäûé êåøåëýðíå ôàø èòýðãý òèåø, àëàðíûí êåìëåêëýðåí õàëûêêà êóðñýòåðãý òèåø.


12-10-09 18:27Rahmetov Çàùèòèì Íèæåãîðîäñêóþ Ñîáîðíóþ ìå÷åòü!  11-10-09 01:18
Irek Bikkinin Re:Çàùèòèì Íèæåãîðîäñêóþ Ñîáîðíóþ ìå÷åòü!  11-10-09 08:37
Àëèÿ Ðåíàò Õàðèñ. Ïîýçèÿ Êàìèëÿ Òàíãàëû÷åâà îïèðàåòñÿ íà âåëèêèé èñòîðè÷åñêèé îïûò òàòàðñêîãî íàðîäà -   12-10-09 00:02
Irek Bikkinin Re:Ðåíàò Õàðèñ. Ïîýçèÿ Êàìèëÿ Òàíãàëû÷åâà îïèðàåòñÿ íà âåëèêèé èñòîðè÷åñêèé îïûò òàòàðñêîãî íàðîäà -   12-10-09 11:17
Irek Bikkinin Re:Ðåíàò Õàðèñ. Ïîýçèÿ Êàìèëÿ Òàíãàëû÷åâà îïèðàåòñÿ íà âåëèêèé èñòîðè÷åñêèé îïûò òàòàðñêîãî íàðîäà -   12-10-09 12:59
Irek Bikkinin Re:Ðåíàò Õàðèñ. Ïîýçèÿ Êàìèëÿ Òàíãàëû÷åâà îïèðàåòñÿ íà âåëèêèé èñòîðè÷åñêèé îïûò òàòàðñêîãî íàðîäà - 12-10-09 18:27
Irek Bikkinin Re:Shul Tangalychev kotyrdy my? :)) Yaroslavna? Ha-ha-ha!!! :)))  21-10-09 07:44


:
Email
Cc