[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Èðòýãý, 25 àâãóñòòà, Ìýñêýóäý Þãàðû ìýõêýìý

"Ýðçÿíü ìàñòîð" ãàçåòûí ÿáó-ÿïìàó òóðûíäà êàðàð êàáóë èòý÷ýê. Áó ãàçåòûí ÿêëàï, ìèí àíäà ÷ûãûø ýøëýðìåí, èíøàëëà.
Âàêûò: 10:30 èðòý áåëýí, 25 àâãóñò 2009 åë.
Àäðåñ: Ìýñêýó, Ïîâàðñêàÿ óðàìû, 15í÷å éîðò, çàë 5038, ïîäúåçä 5, ýø íîìåðû 15 Ã09 10.


24-08-09 17:33Rahmetov Ðåöåíçèÿ íà êíèãó "Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà"  22-08-09 16:15
il ñþæåò ïðî òàòàðñòàí. ebru.tv  23-08-09 23:59
Irek Bikkinin Àíäà Àéíà ýïèçîä 7, Ðóñèÿ 1 òàãû áàð(-)  24-08-09 08:52
Irek Bikkinin Ðóñèÿ òóðûíäà èêå ýïèçîä áàð èêýí  24-08-09 08:56
Irek Bikkinin Èðòýãý, 25 àâãóñòòà, Ìýñêýóäý Þãàðû ìýõêýìý 24-08-09 17:33
Àëèÿ ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:45
Irek Bikkinin Óððà, áåç æèí"äåê!!!!  25-08-09 19:32
Àëèÿ Re:ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:46
Àëèÿ Re:Óððà, áåç æèí"äåê!!!! - Êîòëûéì! (-)(-)  25-08-09 23:20
Irek Bikkinin Àëèÿ, ÷òî íàäî ïî÷èñòèòü?(-)  25-08-09 14:35
Àëèÿ Èðåêó  25-08-09 17:43


:
Email
Cc