[ ] [ ]

il: ñþæåò ïðî òàòàðñòàí. ebru.tv

áәëêè êåìãәäåð êûçûê áóëûð

http://ebru.tv/en/p.fullepisode.html
òàì, â ñïèñêå
Ayna, 38, Tatarstan

èíãëèç÷ә.

òөðåê÷ә âàðèàíòû äà áàðäûð èíäå êàéäàäûð.23-08-09 23:59Rahmetov Ðåöåíçèÿ íà êíèãó "Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà"  22-08-09 16:15
il ñþæåò ïðî òàòàðñòàí. ebru.tv 23-08-09 23:59
Irek Bikkinin Àíäà Àéíà ýïèçîä 7, Ðóñèÿ 1 òàãû áàð(-)  24-08-09 08:52
Irek Bikkinin Ðóñèÿ òóðûíäà èêå ýïèçîä áàð èêýí  24-08-09 08:56
Irek Bikkinin Èðòýãý, 25 àâãóñòòà, Ìýñêýóäý Þãàðû ìýõêýìý  24-08-09 17:33
Àëèÿ ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:45
Irek Bikkinin Óððà, áåç æèí"äåê!!!!  25-08-09 19:32
Àëèÿ Re:ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:46
Àëèÿ Re:Óððà, áåç æèí"äåê!!!! - Êîòëûéì! (-)(-)  25-08-09 23:20
Irek Bikkinin Àëèÿ, ÷òî íàäî ïî÷èñòèòü?(-)  25-08-09 14:35
Àëèÿ Èðåêó  25-08-09 17:43


:
Email
Cc