[ ] [ ]

Rahmetov: Ðåöåíçèÿ íà êíèãó "Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà"

Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ ðåöåíçèþ íà êíèãó «Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà. - Êàçàíü: Òàòàðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî, 2007. - 71 ñ. - 5000 ýêç.» (àâòîð - Íóðóëëà Ãàðèô) íà ïðåäìåò ñîäåðæàíèÿ ìàòåðèàëîâ ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Íåäàâíî ïî ýòîé êíèãå â ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ ïðîøåë ðÿä ïóáëèêàöèè, ïîñëå îáðàùåíèÿ Àëåêñàíäðà Îâ÷èííèêîâà ê Ïðîêóðîðó Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Àìèðîâó Êàôèëþ Ôàõðàçååâè÷ó.


Ñì.äîïîëíèòåëüíî.

Êàçàíñêîå õàíñòâî ïðîäîëæàåò áîðüáó çà íåçàâèñèìîñòü
Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà â Òàòàðñòàíå ó÷èò, ÷òî Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî – ñáîðèùå ìàðîäåðîâ, ãðàáèòåëåé è çàõâàò÷èêîâ

 Ìîñêâå èçó÷àò êíèãó "Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà" íà ïðåäìåò ðàçæèãàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè

Ïðîäîëæåíèå "òàòàðñêîé îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû" Äåòñêàÿ êíèãà ïî èñòîðèè ðåñïóáëèêè îêàçàëàñü â öåíòðå ñêàíäàëà

«Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà» ïðîòèâ ðóññêèõ

 Òàòàðñòàíå ðàçãîðàåòñÿ ñêàíäàë, êàñàþùèéñÿ äåòñêîé êíèãè, ñâîåîáðàçíî òðàêòóþùåé èñòîðèþ

Ýõî Ìîñêâû

Íóðóëëà Ãàðèô: Òàðèõòàí áèçäåðү ãàñûðëàð áóå áàðàhttp://community.livejournal.com/tatar_history/16906.html
22-08-09 16:15Rahmetov Ðåöåíçèÿ íà êíèãó "Îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà òàòàðñêîãî íàðîäà" 22-08-09 16:15
il ñþæåò ïðî òàòàðñòàí. ebru.tv  23-08-09 23:59
Irek Bikkinin Àíäà Àéíà ýïèçîä 7, Ðóñèÿ 1 òàãû áàð(-)  24-08-09 08:52
Irek Bikkinin Ðóñèÿ òóðûíäà èêå ýïèçîä áàð èêýí  24-08-09 08:56
Irek Bikkinin Èðòýãý, 25 àâãóñòòà, Ìýñêýóäý Þãàðû ìýõêýìý  24-08-09 17:33
Àëèÿ ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:45
Irek Bikkinin Óððà, áåç æèí"äåê!!!!  25-08-09 19:32
Àëèÿ Re:ß òóïàÿ èëè ñëåïàÿ èëè ÷èòàòü íå óìåþ? ×åãî æå äîáèëñÿ Òàòàðñòàí?  25-08-09 12:46
Àëèÿ Re:Óððà, áåç æèí"äåê!!!! - Êîòëûéì! (-)(-)  25-08-09 23:20
Irek Bikkinin Àëèÿ, ÷òî íàäî ïî÷èñòèòü?(-)  25-08-09 14:35
Àëèÿ Èðåêó  25-08-09 17:43


:
Email
Cc