[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû Øûãûðäàí=Øóãóðîâî?

Ìîðäîâèÿäà Áîëüøåáåðåçíèêîâñêèé ðàéîíäà áåð òàòàð àâûëû áóëãàí. Õàçåð àíäà ãåë ýðçÿëàð ãûíà ÿøè. Àâûëíûí õýçåðãå àòû - Øóãóðîâî, òàòàð÷à Øûãûð. "Øûãûðäàí" - óë "Øûãûð àâûëûííàí" äèãýí ìýãúíýäý òóãåëìå? Øûãûðäàí ÷ûãûï êèòêýí òàòàðëàð ÿí"à óðûíäà óçëýðåíåí àâûëûí "Øûãûðäàí" äèï àòàóëàðû ìåìêèíìå èêýí? Õýçåðãå Øóãóðîâî àâûëûíäà ÿøýãýí ýðçÿëàðíûí òàìãàëàðû áåòåíëýé ýðçÿ òàìãàñû òóãåë, òóëûñûí÷à ìèøýð òàìãàëàðû. Ìîíû áåð Ìîðäîâèÿ ãàëèìå èñáàò èòòå. Äèìýê, áó Øóãóðîâîäà êàëãàí òàòàðëàð ýðçÿ òåëåíý êó÷êýíìå? Ìèíåì òóãàí àâûëûì Òàòàð Òàâëàñû äèï àòàëà. Áåç ÷ûãûï êèòêýí óðûíäà õàçåð ýðçÿ àâûëû - Ïîäëåñíàÿ Òàâëà äèï àòàëà. Áåçíåí àâûë êåøåëýðå äý áåëý, ýðçÿëàð äà áåëý - 17 ãàñûð àõûðîûíäà (1681-82 åëëàðäà) òàòàðëàð óç æèðëýðåí òàøëàï êèòêýí, ÷åíêè àëàðíû ÷óêûíäûðûðãà ìàòàøêàííàð. ×óêûíãàí òàòàðëàð àâûëäà êàëãàí õýì àëàðíûí îíóêëàðû, ýðçÿ àðàñûíäà ÿøýï, ýðçÿ òåëåíäý ñóëè áàøëàãàí. ×óãûíûðãà òåëýìýãýí ýðçÿëàð òàòàðëàð áåëýí êèòêýí õýì àëàðíûí îíóêëàðû òàòàð òåëåíý êó÷êýí.


18-08-09 22:30Irek Bikkinin Òàòàðëàðãà: ÷åìîäàí-âîêçàë-ìîíãîëèÿ-âîñòîê  11-08-09 08:03
Irek Bikkinin Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà â Òàòàðñòàíå ó÷èò, ÷òî Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî – ñáîðèùå ìàðîäåðîâ, ãðàáèòåëåé è çàõâàò÷èêîâ  11-08-09 08:05
Irek Bikkinin Íîâîäâîðñêàÿ çàæèãàåò...  11-08-09 10:55
Irek Bikkinin "ß áëÿäü ñ Ïåðâîãî êàíàëà"  11-08-09 23:01
Irek Bikkinin Îñòîðîæíî, "Ïåðâûé êàíàë"  11-08-09 23:04
Irek Bikkinin Ôèíëÿíäèÿäà òàòàð ðîê ôåñòèâàëå  12-08-09 13:08
Èñåìñåç/Noname Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû  18-08-09 17:58
Irek Bikkinin Re:Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû Øûãûðäàí=Øóãóðîâî? 18-08-09 22:30
Àëèÿ Ïîä òåíüþ êðåñòà (òàòàðñêàÿ ãåíåàëîãèÿ)  20-08-09 16:54
keshe Re:Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû Øûãûðäàí=Øóãóðîâî?  20-08-09 21:31
Irek Bikkinin Re:Ïîä òåíüþ êðåñòà (òàòàðñêàÿ ãåíåàëîãèÿ)  20-08-09 19:08
Irek Bikkinin Re:Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû Øûãûðäàí=Øóãóðîâî?  21-08-09 18:36
Èñåìñåç/Noname Re:Àáäåëìàí êóïèñ àâûëû ìå÷åòëå áóëäû Øûãûðäàí=Øóãóðîâî?(-)  10-04-18 00:34


:
Email
Cc