[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Ìàõìóä õýì Ìàõìóäàõìàäèíåæàä

Ìýêàëýíåí ïàôîñû íýðñýäý? Áó áàëàíûí êèëý÷ýãåí óéëàìàãàí àòà-àíàíûí àêûëû æèòåøìýãýíëåãå òóðûíäà. Ìîõàììýä èñåìåí áèðñýëýð, ïèãàìáýðåáåç õåðìýòåíý áóëûð èäå õýì êåìíåí äý ìîíàðãà èñå êèòìýñ èäå. Èðàííûí õàçåðãå àçåðáàéäæàí ïðåçèäåíòûí èñêý òåøåðåð ý÷åí áàëàãà Ìàõìóä èñåìåí áèðñýëýð äý, ýëëý íè ãàæýï õýë áóëìàñ èäå. Ý èíäå áåðäýí èñåì õýì ôàìèëèÿíå êóøûï áàëàãà àò áèðó - óë, ìèíåì ôèêåðåì÷ý, àêûëñûçëûê. Àõìàäèíåæàä õàçåð ïðåçèäåíò, ý èðòýãý óë êåì áóëûð? Àíûí íèíäè æèíàÿòüëýðå ôàø èòåëåð, àíû áåç áåëìèáåç. Èîñèôñòàëèí, Àäîëüôãèòëåð èñåìëå êåøåëýð äåíüÿäà áàðìû èêýí? Áóëñà, òîðìûøëàðû íèíäè?


15-07-09 07:40Ðèôíóð Ìàéêë Äæåêñîí â ïðîøëîì ïðèíÿë Èñëàì  05-07-09 11:17
Irek Bikkinin Ãàçåòå "Òàòàðñêèé ìèð" íóæåí æóðíàëèñò, ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå  08-07-09 13:40
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Ðîññèéñêèì ôàíàòàì Ìàéêëà Äæåêñîíà!  17-07-09 06:46
Irek Bikkinin Óêðàèíñêèå ðàñêîëüíèêè ïîñîâåòîâàëè ÐÏÖ çàíÿòüñÿ òåððîðèçìîì  09-07-09 16:46
Irek Bikkinin Re:Óêðàèíñêèå ðàñêîëüíèêè ïîñîâåòîâàëè ÐÏÖ çàíÿòüñÿ òåððîðèçìîì  09-07-09 16:53
Irek Bikkinin Àëèÿíåí "äóñëàðû" ìîíäà:)  09-07-09 21:51
Irek Bikkinin Re:Àëèÿíåí "äóñëàðû" ìîíäà:)  09-07-09 22:07
Irek Bikkinin Re:Àëèÿíåí "äóñëàðû" ìîíäà:)  09-07-09 23:15
Irek Bikkinin Re:Àëèÿíåí "äóñëàðû" ìîíäà:)  09-07-09 23:20
Àëèÿ Salamnar!  10-07-09 13:45
Àëèÿ Ñòàòüÿ ïðî ìîèõ "äðóçåé" íà ðóññêîì  10-07-09 20:44
Àëèÿ Re:Ñòàòüÿ ïðî ìîèõ "äðóçåé" íà ðóññêîì 2  10-07-09 20:47
Àëèÿ Re:Ñòàòüÿ ïðî ìîèõ "äðóçåé" íà ðóññêîì 3  10-07-09 20:49
Àëèÿ Re:Ñòàòüÿ ïðî ìîèõ "äðóçåé" íà ðóññêîì 4  10-07-09 20:50
Àëèÿ Re:Ñòàòüÿ ïðî ìîèõ "äðóçåé" íà ðóññêîì 4  10-07-09 20:59
Àëèÿ Îáðàøåíèå ãåðìàíñêèõ òàòàð ê áóíäåñòàãó  14-07-09 18:34
Àëèÿ Re:Îáðàøåíèå ãåðìàíñêèõ òàòàð ê áóíäåñòàãó  14-07-09 18:36
ðàôêàò Re:Îáðàøåíèå ãåðìàíñêèõ òàòàð ê áóíäåñòàãó  09-08-09 22:08
Àëèÿ Re: Ïåòåðáóðãå ðîäèëñÿ Ìàõìóäàõìàäèíåæàä: òàêîå èìÿ åìó äàëè â ÷åñòü ïðåçèäåíòà Èðàíà. -   14-07-09 23:59
Irek Bikkinin Ìàõìóä õýì Ìàõìóäàõìàäèíåæàä 15-07-09 07:40
Àëèÿ Re: Ïåòåðáóðãå ðîäèëñÿ Ìàõìóäàõìàäèíåæàä: òàêîå èìÿ åìó äàëè â ÷åñòü ïðåçèäåíòà Èðàíà. -   18-07-09 10:40


:
Email
Cc