[ ] [ ]

ßðóëèí Íóðãàëåé: Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå

 ÿíâàðñêîì íîìåðå "Òàòàð ðóõû" ÿ îïóáëèêîâàë ïåðåïå÷àòêó îáðàùåíèÿ Ìèëëè ìåäæëèñà.  ìàðòå ÔÑÁ îáðàòèëî âíèìàíèå íà ýòîò íîìåð. Ïðîâåëî ñâîþ ïðîâåðêó è ïåêðåäàëî ìàòåðèàëû â ÑÊÏ ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. ÑÏÊ â ìàå îòêàçàëî â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Îäíàêî óæå â èþíå Ëåíèíñêàÿ ïðîêóðàòóðà îòìåíèëà ðåøåíèå ÑÊÏ è âûíåñëà ïðåäóïðåæäåíèå î íåäîïóñòèìîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
 ìàðòå Èñïîëêîì ÂÊÒ ïðîÿâèë èíèöèàòèâó ïî ñìåíå ïðåäñåäàòåëÿ àâòîíîìèè. 24 àïðåëÿ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè ñîâåòà ÌÌÍÊÀ "Òàòàð ðóõû" âûáðàí íîâûé ïðåäñåäàòåëü. Îò ðåäàêòîðñòâà ãàçåòû ÿ îòêàçàëñÿ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ îò àêòèâíîé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îòøåë.
Çàÿâëåíèå ïîääåðæèâàþ.


01-07-09 18:58Çèãàíøèí Çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðåñëåäîâàíèÿìè ïî ïîâîäó Îáðàùåíèÿ Ìèëëè Ìåäæëèñà òàòàðñêîãî íàðîäà îò 20.12.08   13-06-09 04:23
Irek Bikkinin Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 09:37
Àãäàñ Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   13-06-09 15:03
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Çà ñòàòüþ ’’Íåò õðèñòèàíèçàöèè!’’   21-06-09 10:20
Àáäóëëà Re:Çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðåñëåäîâàíèÿìè ïî ïîâîäó Îáðàùåíèÿ Ìèëëè Ìåäæëèñà òàòàðñêîãî íàðîäà îò 20.12.08   18-07-09 19:51
Çèãàíøèí Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   13-06-09 16:00
Irek Bikkinin Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   13-06-09 17:36
Alia Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 20:15
Çèãàíøèí Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 20:47
ßðóëèí Íóðãàëåé Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå 01-07-09 18:58
Alia Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 21:37
Irek Bikkinin Ôàóçèÿ: Áåçíå íәðñә ө÷åí õөêåì èòәëәð?  15-06-09 19:15
isvad Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  26-06-09 07:25
Irek Bikkinin Âàäèì, êåð øóíäà  26-06-09 20:39
Irek Bikkinin ×àëëû çûÿëûëàðû äәүëәò òåððîðûí òóêòàòûðãà ÷àêûðà  27-06-09 16:26


:
Email
Cc