[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå

 ÷åì êîíêðåòíî, ãîâîðèòå? Ïðÿìî êàê ïðîêóðîð íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ñóäà ïî çàêðûòèþ ãàçåòû "Ýðçÿíü ìàñòîð".
Ùàñ ïðÿìî è íà÷íåì ðàñïèíàòüñÿ...
Èç ãîäà â ãîä îá ýòîì ïèøóò òàòàðñêèå ãàçåòû è æóðíàëû, èç ãîäà â ãîä îá ýòîì ïèøóò â èíòåðíåòå. Ïîêîïàéòåñü, íå âñå æå íà ãîòîâåíüêîå...
Õîòÿ áû ïåðå÷èòàéòå ñòàòüè íà ñàéòå Ôàíäàñà Ñàôèóëëèíà äëÿ íà÷àëà.


13-06-09 17:36Çèãàíøèí Çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðåñëåäîâàíèÿìè ïî ïîâîäó Îáðàùåíèÿ Ìèëëè Ìåäæëèñà òàòàðñêîãî íàðîäà îò 20.12.08   13-06-09 04:23
Irek Bikkinin Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 09:37
Àãäàñ Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   13-06-09 15:03
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Çà ñòàòüþ ’’Íåò õðèñòèàíèçàöèè!’’   21-06-09 10:20
Àáäóëëà Re:Çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ïðåñëåäîâàíèÿìè ïî ïîâîäó Îáðàùåíèÿ Ìèëëè Ìåäæëèñà òàòàðñêîãî íàðîäà îò 20.12.08   18-07-09 19:51
Çèãàíøèí Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   13-06-09 16:00
Irek Bikkinin Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå 13-06-09 17:36
Alia Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 20:15
Çèãàíøèí Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 20:47
ßðóëèí Íóðãàëåé Re:ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐÀÌÈ Çàÿâëåíèå   01-07-09 18:58
Alia Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  13-06-09 21:37
Irek Bikkinin Ôàóçèÿ: Áåçíå íәðñә ө÷åí õөêåì èòәëәð?  15-06-09 19:15
isvad Re:Íè÷åê êóë êóÿðãà?  26-06-09 07:25
Irek Bikkinin Âàäèì, êåð øóíäà  26-06-09 20:39
Irek Bikkinin ×àëëû çûÿëûëàðû äәүëәò òåððîðûí òóêòàòûðãà ÷àêûðà  27-06-09 16:26


:
Email
Cc