[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?

Irek Bikkinin: Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?

Ïîëíûé àòàñ!!!:))
Êåìíýð ñîí" óë "Àíàëèòè÷åñêèé Öåíòð Òàòíåòòà"ãà êåðãýí êåøåëýð?
================================================
Èðåê ýíåêýø , cèí áèò áåëýñåí, òàòàðëàðíûí, Ìèëëè Ìýæëèñû áàðëûãûí , øóëàé óê êåìíýð àíäà èêýíåí !
"Àíàëèòè÷åñêèé Öåíòð Òàòíåòà" Ìèëëè Ìýæëèñíûí, áåð áóëåãå .

Àíäà áèëãåëå òàòàð ãàëèìíýðå , øóëàé óê îïïîçèöèÿäàãû òàòàð ïîëèòèê êåøåëýð !
Àëàðíûí, ðîõñýòåííýí áàøêà ìèí ýéòý àëìûéì àëàðíû !

Íèãý "ìèøýðèñò"ëàðíû hýì áóòýí òàòàð ñåïàðàòèñòëàðûí (òàòàðëàðäàí àåðûëûðãà òåëýó÷åëýð) àíäà àëìûéëàð äèåï ñîðàñàí, ìèí êûñêà ãûíà ýéòý àëàì .

Ý ìèí ñåïàðàòèñòëàð êîíôåðåíöèÿëàðûíà hýì àëàðíûí, ôîðóìíàðûíà êåðåðãý òèåøìåí àëàðãà àí,ëàòûðãà , íè÷åê àëàð òàòàð õàëêûíà çûÿí êèòåðóëýðå òóðûíäà !

Óôàäà óòûðà áåðåí÷å ñåïàðàòèñò Èñëàì äèíå áóåí÷à !
Àíûí, èñåìå Òàëãàò Òàæåòäèí .
Àí,à áèðãýííýð àìåðèêà ñóãûø÷û ìàøèíàëàðûí , "âàõõàáèò"ëàðíû ýçëýðãý .
Øóëàé ýçëè-ýçëè óë "âàõõàáèò"ëàðíû èí, òýðòèïëå ìîñîëüìàí - òàòàð àâûëû Óðòà Ýëåçýíäý òàïêàí !

"Ìèøýðèñò"ëýðäýí áàøêà òàãûí áóëãàðèñòëàð êåëåï ÷ûêòûëàð , áîëüøåâèê-áàíäèòëàð áàíäàñû êóøóû áåëýí !
===============================================
Ìèô î çàïðåùåííîì íàðîäå + ÒàòÏîëèò.Ðó
Èñòîðè÷åñêàÿ øêîëà Òàòàðñòàíà íåïîíÿòíî â ñèëó êàêèõ ïðè÷èí ðàçäåëèëàñü íà äâà âðàæäóþùèõ ëàãåðÿ, ãäå äëÿ áóëãàðèñòîâ òàòàðèñòû ñòàëè âðàãàìè «çàïðåùåííîãî íàðîäà».

http://tatpolit.ru/category/zvezda/2008-09-05/932
================================================
«Â ïðåääâåðèè ïåðåïèñè òàòàðñêèé íàðîä öåëåíàïðàâëåííî ïûòàþòñÿ ðàçäðîáèòü, - óâåðåí ïðåäñåäàòåëü áþðî Âñåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè Ðóñëàí Àéñèí. - Òî, ÷òî ýòè òîâàðèùè ñìîãëè çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, õîòÿ ýòî î÷åíü ñëîæíàÿ ïðîöåäóðà, óêàçûâàåò íà ïðîòåêöèîíèçì Ìîñêâû. Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ïåðåïèñè 2002 ãîäà â Èíñòèòóòå ýòíîëîãèè Àêàäåìèè íàóê Ðîññèè ïîä ëè÷íûì ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðà Âàëåðèÿ ×èøêîâà òàòàð ïûòàëèñü ðàçáèòü íà ñåìü íàðîäíîñòåé, íî òîãäà òàòàðû ñïëîòèëèñü ïåðåä óãðîçîé âíóòðåííåé äåöåíòðàëèçàöèè. Íà ýòîò ðàç ×èøêîâ è êîìïàíèÿ ïûòàþòñÿ ïåäàëèðîâàòü òåìîé «áóëãàðèçìà», õîòÿ íèêàêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ýòîãî íåò - ìîãó ýòî òâåðäî çàÿâèòü êàê äèïëîìèðîâàííûé èñòîðèê.
http://tatclub.net/2009/04/xorosho-zabytoe-staroe/
================================================
Ý àñòàãûñû "áàøêîðòëû"ëàðíûí, ñåêðåòíûé Èíñòðóêöèàñûííàí , ê ïðåäñòîÿùåé ïåðåïåñè íàñåëåíèÿ 2002 . ã Óôà Áàøèçäàò"Êèòàï" 200 åë .
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÃÓÏ ÈÈÖ ÃÍÈ ïî ÐÁ "Áåëàÿ ðåêà" . 450078 ã Óôà , óë Êèðîâà,109

" 2002 ã ïðåäñòîèò î÷åðåäíàÿ ïåðåïèñü Íàñåëåíèÿ (à íå Ãðàæäàí) ÐÎÑÑÈÈ (à íå Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè).
 ñâÿçè ñ ýòèì Èíñòèòóò èñòîðèè , ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Óôèìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ( à íå Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè) íàóê ïðåäëàãàë â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé ! ïåðåïèñè "íàñåëåíèÿ" 2002 ãîäà ïðîâåñòè ðåñïóáëèêàíñêóþ ïåðåïèñü "íàñåëåíèÿ" ñ ÌÅÑÒÍÛÌ (ðåñïóáëèêàíñêèì) ( òî åñòü áàøøîâèíèñòîâ , èìåþùèå òàòàðñêóþ êðîâü) ïåðå÷íåì "íàñåëåíèÿ" , âêëþ÷àþùèì íåçàñëóæåííî "çàáûòûõ" â ïðîøëîì , íî ðåàëüíî ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÕ è ïîíûíå ìèøýðåé , òåïòÿðåé , êðåùåííûõ òàòàð (êðÿøåí) , ÂÎÇÌÎÆÍÎ , è ñèáèðñêèõ òàòàð è òåìíèêîâñêèõ òàòàð .

Îäíàêî ïðåäëîæåíèå "ó÷åíûõ" ( èç êîëõîçà èì. Ðîçû Ëþêñåìáóðã) ÈÈßË ÓÍÖ ÐÀÍ íå íàøëî ïîääåðæêè .
Ìåæäó òåì ñóâåðåííàÿ (?) ðåñïóáëèêà (ñ ÿðëû÷íûì ïðèçèäèíòîì) äîëæí

http://tatclub.net/2009/04/xorosho-zabytoe-staroe/
13-06-09 02:57Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí? 13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc