[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ

"õàí àñòðàõàíñêî-êàðàãà÷åâñêèé" , ÿ âåäü âàì ,ìîñêàëÿèì, êîìàíäå Ò Òàæåòäèíà , ìîìåíòîì ïåðåêðûâàþ êèñëîðîä ïî ôàêòàì , à íå ïî âàøèì ìåòîäîì - ÷åðíûì ïèàðîì .
Êàê âàøà êîìàíäà î÷åðíÿåò âñåõ íàñòîÿùèõ òàòàð .

Ðàçüâå íå òû îáúÿâèë Ôýóçèþ õàíûì âðàãîì òàòàðñêîãî íàðîäà , è êàê Ðàôèñà êîñòè ïåðåìûë ? !

Òû âåäü çíàåøü , ÷òî âàøè âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ òàòàð õðàíèòñÿ â Àðõèâå ÑÁ Òàòíåòà .
È ïðè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè áóäåò âûëîæåí íà Èíåòå .

Íå òû ëè õâàëèëñÿ íà ôîðóìå "Òàòàðèêè" , êàê òû ðàçîáðàëñÿ ñ "ìèøýðèñòàìè" â áàøêèðèè ? !
Íå âû ëè ñ Rahmetov ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëëèíûì ðàçìå÷òàëèñü áûëî âîçãëàâèòü "Òàòíåò" è íå áåç ïîìîùè ÑÁ Òàòíåòà ó âàñ èìååòñÿ òîëüêî âåðòèêàëü Ìèøíåòà ? !

È êàê õâàëèëñÿ ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëëèí , ÷òî îí íà÷ öåõà Ìèøíåòà .
Âîò è ñèäèòå â ñâîåì Ìèøíåòå , à â ôîðóìàõ Òàòíåòà âàì íè÷åãî äåëàòü !

Íå çàáûë çà ÷òî òû çàðàáîòàë ïðîçâèùå "ïîï õàí" ?
Ìîãó íàïîìíèòü !:)
Åùå òåáå ìîãó ñîîáùèòü î òîì , ÷òî â äàííûé ìîìåíò ðàññìàòðèâàåòñÿ â Àíàëèòè÷åñêîì Öåíòðå Òàòíåòà òâîé âîïðîñ - óòâåðæäåíèå íîâîãî ïðîçâèùà "õàí ïàïóàñîâ" ! :)

Çà òî ÷òî òû îáúÿâèë , - Çà÷åì òàòàðàì òàòàðñêèé ÿçûê , õîòü ïàïóàñîâñêèé , à ãëàâíîå "ñâÿòàÿ òàòàðñêàÿ êðîâü" .

È åùå îáÿçàí âàì íàïîìíèòü î òîì , ÷òî íà âàøèõ ìèøíåòîâñêèõ ôîðóìàõ íå äåðæåòñÿ íå îäèí ïîðÿäî÷íûé òàòàðèí .

Íå çàáûë î òîì , êàê ïîñëå îïðîñà íà ÑÀÌÓÐÀÉ-êîì ìèøíåòå , - Cëóæåáíûå òàòàðû êòî îíè ?
Ãäå îêîëî 80% âàøè ýòèõ ïðåäàòåëåé , ðóññêèõ êíÿçüåâ ñ òàòàðñêèìè êðîâÿìè ,êîòîðûå ñëóæèëè âåðîé è îò âñåé äóøè â èíòåðåñàõ ìîñêeëüñêèõ öàðåé , îáúÿâèëè "ãîðäîñòüþ è ñîâåñòüþ òàòàðñêîãî íàðîäà" ! ?

È ýòî åñòü ðåçóëüòàòü âàøåé ðàáîòû - "Èñòîðèêà" "ìèøýð"ñêèõ ðîäîâ , "Timerbek" , òâîåãî (ïîêëîííèêà ãîëîâîðåçà òàòàð - Òåâêåëåâà) è ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëèíà !

È âîò êàê "ïèàðèò" Ôýóçèþ õàíûì ÑÀÌÓÐÀÉ Ñèáãàòóëèí :
-----------------------------------------------
Rahmetov
Ðåéòèíã: 5
Ïðîñìîòð ïðîôèëÿ
Ñîîáùåíèå #12
Õàí (Êàñèìîâñêèé)
*****
Ãðóïïà: ßêëàó
Ñîîáùåíèé: 12197
Ðåãèñòðàöèÿ: 21.6.2004
Ïîëüçîâàòåëü ¹: 1

Áàéðàìîâà ðàçáóøåâàëàñü ñíîâà

Íàâåðíîå, ÷èòàòåëè ãàçåòû ðàäóþòñÿ ëåòó, ñîëíöó, ïåðâûì æàðêèì äíÿì è äàæå íå çíàþò î òîì, êàêàÿ ñòðàøíàÿ óãðîçà íàâèñëà íàä òàòàðñêèì íàðîäîì. Î íåé áüåò òðåâîãó â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ íåáåçûçâåñòíàÿ Ôàóçèÿ Áàéðàìîâà.

Áûâøàÿ íåêîãäà ÿðîé ñòîðîííèöåé íàöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè, ãîñïîæà Áàéðàìîâà ñ ïîÿâëåíèåì â ðåñïóáëèêå àðàáñêèõ ìèññèîíåðîâ ñ òîëñòûìè êîøåëüêàìè áûñòðî "ïîçåëåíåëà" è âñòàëà íà ïîçèöèè ðåàêöèîííîãî ìóñóëüìàíñêîãî äóõîâåíñòâà íà÷àëà ÕÕ ñòîëåòèÿ...."
http://forum.tatar.info/index.php?showtopic=533


http://forum.tatar.info/index.php?showtopic=533
09-06-09 16:51Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.  26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀÐ 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc