[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:Êóðóëòàé يوسف

Totkennektan atiem 3 tatar belyan kachep kitkyan....nibarese bergya uzgya millyatlar belyan bulgannar...alarne anda aeremga almannar bul’myagan...Bu ech tatar asterhan tatarlare uz ara duslashep, bergya kachep kitkyan..bersen yulda atep utergannar...ikese( berse minem marhum atiem) sau-salyamat kachep sovetlarga kilgannyar...anda sovetlar yaskhuk imannaren ergach....gaskerlekkya kire jibarya....Ul zamanalar turenda silyap beterep bulmi..Uz kuze belyan kurgyan, kelage belyan eshetkyan keshegena dereslekne sili ala.
Min bu Fauzya hanumnen fikeren ukemademda, ukegemda telyami...yartesennan kubese yangal...
Marhum atiemda ukemas ide...atep barer ide shul fikerne...

Totkennektan atiem 3 tatar belyan kachep kitkyan....nibarese bergya uzgya millyatlar belyan bulgannar...alarne anda aeremga almannar bul’myagan...Bu ech tatar asterhan tatarlare uz ara duslashep, bergya kachep kitkyan..bersen yulda atep utergannar...ikese( berse minem marhum atiem) sau-salyamat kachep sovetlarga kilgannyar...anda sovetlar yaskhuk imannaren ergach....gaskerlekkya kire jibarya....Ul zamanalar turenda silyap beterep bulmi..Uz kuze belyan kurgyan, kelage belyan eshetkyan keshegena dereslekne sili ala.
Min bu Fauzya hanumnen fikeren ukemademda, ukegemda telyami...yartesennan kubese yangal...
Marhum atiemda ukemas ide...atep barer ide shul fikerne...
================================================
Ýíåêýø , èñåìåí,íå áåëìèì , áó òàðèõíû Ôýóçèÿ , õàíûì êóïòýí òóãåë , àëûï êàéòòû Àëìàíèÿäàäàí .
Àíûí, òóðûíäà Àëèÿ õàíûì ñèí,à ýéòåð äîðîñåí !

Ý ñèí ÿçããàí íýðñý -" 3 tatar belyan kachep kitkyan" , áèê ûøàíäûðûðëûê òóãåë .
Àëìàíèÿäàí áåð êåøåãý äý ëàãåðüäàí êà÷ûï êèòåï ×È - ×È - ×È - ÏÈ ãà òåðå êèëå áàðûï æèòêýíå òóðûíäà ìèíåì èøåòêýíåì áóëìàäû .

Ìèíåì êóðøå ýéòý èäå , Àëìàíèÿ ëàãåðûííàí êàéòêà÷ , - Êîììóíèçì - øýðýëèçì , - äèåï !
Ìýñêýóäý áàð "ìèøýð" hýì óë ýéòý , - Íå äàäèì ðàçâàëèòü íàøó èìïåðèþ !
Ý ñèí íè÷åê êàðûéñûí, áó èìïåðèÿãà ?

Ý ñèí áåëýñåí,ìå øóíû - Àëìàíèÿ ëàãåðûííàí êàéòêàíìû , ÃÓËÀÃòàí êàéòêàíìû , àíäûé êåøåëýð áåð íýðñý äý ñîéëýìèëýð àíäà íýðñý áóëãàíûí .
Ý ÃÓËÀÃòàí êàéòêàííàð êóðêàëàð èäå ñîéëýðãý àíäà íýðñýëýð áóëãàíûí !

ÃÓËÀÃ òóðûíäà äîðîñ ÿçäûëàð Âàðëàì Øàëàìîâ, Ëåâ Ðàçãîí hýì Ñîëîíèæèöûí .
Àëàðíû óêûï êàðà !
Òàãûí óêûï êàðà èêå òóãàí Âàéíåðëàðíû , "Åâàíãåëèå îò ÏÀËÀ×À" .
Øóë ÷àêòà àí,íûé áàøëàðñûí, Ðýñýéäýãå òýðòèïëýðíå . Àðòûê áóëìàñ óêûñàí, Áîáðà áèáëèîòåêàñûíäà "Ëóáÿíñêàÿ ÎÏÃ".http://www.nuclear-tatar.nm.ru/
09-06-09 01:27Çèãàíøèí Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  01-06-09 02:24
Irek Bikkinin Ðàøèòó Àõìåòîâó íóæíî ïîäàòü â ñóä ñ òðåáîâàíèåì ñíÿòèÿ ýòîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ êàê íåîáîñíîâàííîãî  01-06-09 08:26
Çèãàíøèí Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  01-06-09 02:54
ïðî Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  12-05-10 07:21
ÒÈÌÓÐ Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  14-10-09 22:34
hakimhan Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  14-06-09 23:46
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Àêöèÿ «ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ»  07-06-09 10:44
Çèãàíøèí Êîììåíòàðèè ðåäàêòîðà Ðàøèòà Àõìåòîâà ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ (ðåäàêòîðà ãàçåòû "Çâåçäà Ïîâîëæüÿ"  01-06-09 08:08
Irek Bikkinin  Ìîðäîâèè ïî ðåçóëüòàòàì ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü çàêðûòà íàöèîíàëüíàÿ ãàçåòà   01-06-09 09:11
Irek Bikkinin Þñóôêà  04-06-09 16:37
Irek Bikkinin ËÁÎÌ ÊÎ ËÁÓ Â Âåðõîâíîì ñóäå Ìîðäîâèè äîëæíû ñòîëêíóòüñÿ â î÷íîì ñïîðå ýêñïåðòû "ïî ýêñòðåìèçìó"   01-06-09 09:19
Irek Bikkinin  Ìîðäîâèè çà ÷åòûðå ãîäà ïëàíèðóþò ñîçäàòü íîâûé ÿçûê  01-06-09 09:21
Çèãàíøèí Re:ËÁÎÌ ÊÎ ËÁÓ Â Âåðõîâíîì ñóäå Ìîðäîâèè äîëæíû ñòîëêíóòüñÿ â î÷íîì ñïîðå ýêñïåðòû "ïî ýêñòðåìèçìó"   09-06-09 02:43
Irek Bikkinin Ìîðäîâñêèå ÷èíîâíèêè óíè÷òîæàò íàöèîíàëüíûå ÿçûêè â óãîäó Êðåìëþ  01-06-09 09:23
Irek Bikkinin À ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â ÁÎÉ!   01-06-09 14:25
Çèãàíøèí Êóðóëòàé Èäåëü Óðàë 4-5 ìàðòà 1944ã.   04-06-09 06:54
Alia Re:Êóðóëòàé - Çèãàíøèíó  04-06-09 11:14
Çèãàíøèí Re:Êóðóëòàé - Çèãàíøèíó  05-06-09 00:02
Çèãàíøèí Re:Êóðóëòàé يوسف 09-06-09 01:27
Irek Bikkinin Àëèÿãý:)))  05-06-09 08:22
Çèãàíøèí Òàòàðû è áàøêèðû: ðîäíûå ëè áðàòüÿ?   05-06-09 08:23
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:)))  05-06-09 15:38
Çèãàíøèí Ðîññèÿ ïðèçíàíà àâòîðèòàðíûì ãîñóäàðñòâîì  05-06-09 08:23
Irek Bikkinin Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  05-06-09 17:06
Alia Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  05-06-09 21:49
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  08-06-09 03:11
Alia Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  08-06-09 17:02
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  09-06-09 02:28


:
Email
Cc