[ ] [ ]

Çèãàíøèí: ÓÔÀÄÀÃÛ ÒÀÒÀÐ ÃÈÌÍÀÇÈßÑÅ ÊÅÌÃÝ ÊÎÌÀ×ÀÓËÛÉ ?

ÒÀÒÀÐ ÃÈÌÍÀÇÈßÑÅ ÊÅÌÃÝ ÊÎÌÀ×ÀÓËÛÉ ?
Ôәíèñ Ôәòõè
ÁàøêîðòÎñòàí 05.06.2009

Áàøêîðòñòàíäàãû òàãûí áåð òàòàð ãèìíàçèÿñå òèðәñåíäý ûãû-çûãû êèëåï òóäû.
Áó þëû Óôàäàãû “Àëèôáà” èñåìëå òàòàð ïðîãèìíàçèÿñå áàñûìãà äó÷àð èòåëý. Ýëåãðәê òý õàáýð èòåëóåí÷ý, áó ïðîãèìíàçèÿíåң ÿáûëó èõòèìàëëûãû áàð èäå. Áó èõòèìàëëûê õәçåð èíäå ÷ûíáàðëûêêà ýâåðåëãәí. Øóøû õàêòà “Àçàòëûê” õýáýð÷åñå ïðîãèìíàçèÿíåң áүãåíãå äèðåêòîðû Çèëý Ôàçûëæàíîâà áåëýí ñîéëýøóäý òîãýëðýê ìàãúëóìàò àëûðãà òåëýäå. Àììà Çèëý õàíûì àëåãå ÷åòåðåêëå ìàñüýëà õàêûíäà à÷ûëûï êèòåï ñîéëýðãý òåëýìýäå. Ìèêðîôîíãà ñîéëәìè÷ý ãåíý, êàéáåð ñàðàí ãûíà ìàãúëóìàòëàð áèðäå óë.

Çèëà õàíûì ñóçëәðåí÷ý, òàòàð ïðîãèìíàçèÿñå ÿáûëìûé, ә áàëàëàð áàê÷àñû èòåï óçãәðòåï êåíý êîðûëà. Ëýêèí, áàëàëàð áàê÷àñû áóëãà÷, áó èíäå òóëûñûí÷à óç ñòàòóñûí óçãýðòý äèãýí ñóç áóëà. “Áàëàëàð áàê÷àñû áóëñà äà, àíäà áàðûáåð òàòàð áàëàëàðû éîðèÿ÷ýê”, - äèï áåëäåðә Çèëà Ôàçûëæàíîâà. Ý íè î÷åí ñîí, ïðîãèìíàçèÿ ÿáûëà, äèãýí ñîðàóãà äèðåêòîð õàíûì: "Òàòàð áàëàëàðûí òóïëûé àëìûéáûç”, äèï ýéòåðãә àøûêòû.

Ýëåêêå åëëàðäà áåðåí÷å ñûéíûôêà èêåøәð òîðêåì, ÿãúíè èêåøýð êëàññ áàëà æûÿ àëãàííû íèøëýï õàçåð òóïëàï áóëìûé èêәí? Áó ñîðàóãà ïðîãèìíàçèÿ äèðåêòîðû җàâàïñûç êàëäû. Áèê ñýåð ñåðíå äә à÷ûï ñàëäû ýí,ãýìýäýø.

“Õýçåðãå êðèçèñ ÷îðûíäà áàëàëàð áàê÷àñû òîòó ôàéäàëûðàê. ×өíêè áàëàëàð áàê÷àñûíà àòà-àíàëàð àê÷à òóëè, ә ïðîãèìíàçèÿäà áàëàëàð áóøêà óêûé”, äè äèðåêòîð õàíûì. Ìåíý ñèí,à – ìý.

Õàçåð òàòàð ãèìíàçèÿñå óêó÷ûëàðûíûң һýì óêûòó÷ûëàðûíûí, ÿçìûøû íè÷åê õýë èòåëåð ñîң?
Áó ñîðàóãà äèðåêòîð õàíûì áàëàëàðíû äà, ìîãàëëèìíýðíå äý Ñèïàéëîâî áèñòýñåíäýãå 84í÷å ñàíëû òàòàð ãèìíàçèÿñå óçåíý ñûåíäûðûðãà ýçåð,- äèï æàâàï áèðäå.

Äèðåêòîð áåëýí ñîéëýøóäýí ñîí, , áåç áàøêà ôèêåðëýðíå äý áåëåøó î÷åí, êàéáåð óêûòó÷ûëàðãà äà ìөðýæýãàòü èòòåê.

Áèëãåëå èíäå óêûòó÷ûëàðíûң êýåôå øýïòýí òóãåë. Һýì àëàð, ýëåãý óçëәðåíåң èñåìíýðåí àòàìàóíû óòåíåï êåíý, êàéáåð à÷ûêëûêëàðíû êåðòòå. Èí, ãàæýáå øóë èäå – àëàð ñîéëýãýííýð äèðåêòîð õàíûì áèðãýí ìýãúëóìàòëàðäàí øàêòûé àåðûëà. Óêûòó÷ûëàð ýéòóåí÷ý, òàòàð ïðîãèìíàçèÿñåí ÿáó î÷åí êóðñәòìә Îñòәí áèðåëãýí.

“Áàøêîðòñòàíäà ìèëëýòàðà òàòóëûê õөêåì ñîðóå òóðûíäà ñîéëәãýíäý һýì ðåñïóáëèêà õàëûêëàðû àññàìáëåÿñåíåң 2-í÷å êîðûëòàå óçãàí åëíû Óôàäàãû áåðäýíáåð òàòàð ïðîãèìíàçèÿñåí ÿáûï êóþ àêûëãà ñûéìûé”, - äèï à÷ûíûï ñөéëè óêûòó÷ûëàð. Êèëәñå àòíàäà à÷ëûê èãúëàí èòó èõòèìàëëûãûí äà ýéòý ïðîãèìíàçèÿ ìөãàëëèìíәðå.
==================================================================
Ñïàñèáî ïàðòèè "Åäèì Ðîññèþ" è áàøêîðòëû áàøêèðáàøè Ðàõèì áàþ (äðóçüÿì Àëèÿ õàíûì , ïåðåæèâàþùóþ çà ñâîèõ "áàøêîðòëû")!
Âîñïèòàâøåãî ó ñåáÿ åäèíñòâåííîãî ãîìîñåêñóàëà , íåñïîñîáíîãî îñòàâèòü ïîòîìêà.

Âîò òàê ñàì ñåáÿ íàêàçûâàþò áåçáàøåííûå ñîâêè , îáó÷åííûå ïî ïðîãðàììå ðóñáîëüøåâèêîâ - èìïîâ , è íà ÿçûêå "ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî" íàðîäà !http://tatarica.yuldash.com/society/article1810
08-06-09 15:32Çèãàíøèí ÁÀØÊÎÐÒÑÒÀÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ ÌÎÐÒÀÇÀ ÐӘÕÈÌÎÂ - ÄÈÑÑÈÄÅÍÒ ?  08-06-09 05:06
Çèãàíøèí ÓÔÀÄÀÃÛ ÒÀÒÀÐ ÃÈÌÍÀÇÈßÑÅ ÊÅÌÃÝ ÊÎÌÀ×ÀÓËÛÉ ? 08-06-09 15:32
Irek Bikkinin Êèðêîðîâ ïîéäåò ïîä ñóä çà «ìàëåíüêîãî ÷åðíîãî òàòàðèíà»  08-06-09 19:03
Çèãàíøèí Re:Êèðêîðîâ ïîéäåò ïîä ñóä çà «ìàëåíüêîãî ÷åðíîãî òàòàðèíà»  09-06-09 00:48
Irek Bikkinin Áàáàé ôàíòàçèÿëàðû  09-06-09 12:56
Çèãàíøèí ÒÀÒÀÐÛ, ÍÅ ÄÀÄÈÌ ÐÀÑÊÎËÎÒÜ ÍÀØÓ ÅÄÈÍÓÞ ÒÀÒÀÐÑÊÓÞ ÍÀÖÈÞ!  09-06-09 18:52
Ðèôíóð Íå äîïóñòèòü ïðîèçâîëà!  10-06-09 22:45
Irek Bikkinin Èñïàíñêîå äåëî î ðóññêîé ìàôèè: ãäå äåíüãè?  11-06-09 19:25
Çèãàíøèí Ñåãîäíÿ, 12 èþíÿ, ÷òî çà ïðàçäíèê?  12-06-09 17:32
Irek Bikkinin Re:Ñåãîäíÿ, 12 èþíÿ, ÷òî çà ïðàçäíèê? Çèãàíøèíãà  12-06-09 17:36
Alia Re:Ñåãîäíÿ, 12 èþíÿ, ÷òî çà ïðàçäíèê?  13-06-09 21:44
Çèãàíøèí Re:Ñåãîäíÿ, 12 èþíÿ, ÷òî çà ïðàçäíèê? Çèãàíøèíãà  13-06-09 04:03
Irek Bikkinin Ýòåð - çàïÿòàÿ, íîêòà - òî÷êà  13-06-09 09:46
Çèãàíøèí Àòàêà íà ïàðòèþ âëàñòè  13-06-09 09:21
Çèãàíøèí Äåáîø îëèãàðõîâ íà «Àâðîðå»: ïîäðîáíîñòè   13-06-09 09:24


:
Email
Cc