[ ] [ ]

Çèãàíøèí: Re:Àëèÿãý:)))

Irek Bikkinin: Àëèÿãý:)))

Ýëå èíäå êóðýñåí, áó áýíäý íèíäè äýðýæýäý êåøåëýð áåëýí àðàëàøà?
Õàòûí êåøåãý "ýíåêýø" äèï ýéòý:))
================================================

Èðåê ýíåêýø , ìèí ìûí,ûí÷û Àëèÿ õàíûìíû ÝÇÅÐÝÊ ÊÅÍÝ àí,íûé èäåì , ý áó ÿçóû àíûí, êóëûíà îøàìàãàíãà êóðý , ìèí àíû "ýíåêýøêý" ýéëýíäåðäåì !

"Ìèøýðëýð" áåëýí "áàøêîðòëû" ëàðíû ìèí àí,ëàï áåòýðý àëìûéì - áóãåí òàòàð , ý èðòýãý ÷åðò ðîãàòûéãà ýéëýíåï êèòýëýð ! )))

Ìèíåì ìîíèòîð äà êóðñýòìè ÿçó÷ûëàðíûí, IP-ëàðûí !
Áåð þíëå gmail ïî÷òà ãûíà áàð - êåì "ÿùèê" òàí ÿçãàíìû , ìèíåì "ÿùèêêà" êåðãýíìå , êóðåíåï òîðà IP-cû !

Íîâîèñïå÷åííûé Ïèòåðñêèé êóìãàíñûç "ìóëëàñûí" áåëýñåí, áèò - óë áóãåí Ðèíàò Ïèòåðñêèé , ý èðòýãý "×èíãàê÷óê" . Áåð âàõûòíû "òàòôîðóì èíôî"äà Áëÿäèìèð Áëÿäèìûðû÷ èäå ! )))

Ý íèãýäåð "Àëèÿ" ýíåêýøêý äý Ôýóçèÿ õàíûìíûí, "Êóðóëòàå" îøàìûé , êðåìëÿííàðãà êåáåê ? !05-06-09 15:38Çèãàíøèí Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  01-06-09 02:24
Irek Bikkinin Ðàøèòó Àõìåòîâó íóæíî ïîäàòü â ñóä ñ òðåáîâàíèåì ñíÿòèÿ ýòîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ êàê íåîáîñíîâàííîãî  01-06-09 08:26
Çèãàíøèí Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  01-06-09 02:54
ïðî Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  12-05-10 07:21
ÒÈÌÓÐ Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  14-10-09 22:34
hakimhan Re:Ïðåäóïðåæäåíèå ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çâåçäà Ïîâîëæüÿ» P.P. Àõìåòîâó  14-06-09 23:46
Èëüñèÿð Õàñàíîâà Àêöèÿ «ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ»  07-06-09 10:44
Çèãàíøèí Êîììåíòàðèè ðåäàêòîðà Ðàøèòà Àõìåòîâà ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ (ðåäàêòîðà ãàçåòû "Çâåçäà Ïîâîëæüÿ"  01-06-09 08:08
Irek Bikkinin  Ìîðäîâèè ïî ðåçóëüòàòàì ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü çàêðûòà íàöèîíàëüíàÿ ãàçåòà   01-06-09 09:11
Irek Bikkinin Þñóôêà  04-06-09 16:37
Irek Bikkinin ËÁÎÌ ÊÎ ËÁÓ Â Âåðõîâíîì ñóäå Ìîðäîâèè äîëæíû ñòîëêíóòüñÿ â î÷íîì ñïîðå ýêñïåðòû "ïî ýêñòðåìèçìó"   01-06-09 09:19
Irek Bikkinin  Ìîðäîâèè çà ÷åòûðå ãîäà ïëàíèðóþò ñîçäàòü íîâûé ÿçûê  01-06-09 09:21
Çèãàíøèí Re:ËÁÎÌ ÊÎ ËÁÓ Â Âåðõîâíîì ñóäå Ìîðäîâèè äîëæíû ñòîëêíóòüñÿ â î÷íîì ñïîðå ýêñïåðòû "ïî ýêñòðåìèçìó"   09-06-09 02:43
Irek Bikkinin Ìîðäîâñêèå ÷èíîâíèêè óíè÷òîæàò íàöèîíàëüíûå ÿçûêè â óãîäó Êðåìëþ  01-06-09 09:23
Irek Bikkinin À ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â ÁÎÉ!   01-06-09 14:25
Çèãàíøèí Êóðóëòàé Èäåëü Óðàë 4-5 ìàðòà 1944ã.   04-06-09 06:54
Alia Re:Êóðóëòàé - Çèãàíøèíó  04-06-09 11:14
Çèãàíøèí Re:Êóðóëòàé - Çèãàíøèíó  05-06-09 00:02
Çèãàíøèí Re:Êóðóëòàé يوسف   09-06-09 01:27
Irek Bikkinin Àëèÿãý:)))  05-06-09 08:22
Çèãàíøèí Òàòàðû è áàøêèðû: ðîäíûå ëè áðàòüÿ?   05-06-09 08:23
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:))) 05-06-09 15:38
Çèãàíøèí Ðîññèÿ ïðèçíàíà àâòîðèòàðíûì ãîñóäàðñòâîì  05-06-09 08:23
Irek Bikkinin Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  05-06-09 17:06
Alia Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  05-06-09 21:49
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  08-06-09 03:11
Alia Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  08-06-09 17:02
Çèãàíøèí Re:Àëèÿãý:))) Çèãàíøèíãà  09-06-09 02:28


:
Email
Cc