[ ] [ ]

Çèãàíøèí: ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.

ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ.

òåêñò: Åêàòåðèíà Êîæåâíèêîâà, Àííà Êðóòèíñêàÿ/Infox.ru
âèäåî: Âëàäèìèð Ìåæèíñêèé/Infox.ru

ÐÏÖ íà÷àëà êàìïàíèþ ïî ïðèâëå÷åíèþ ìîëîäîé ïàñòâû.
Ñåðüåçíûå íàìåðåíèÿ öåðêâè íàëàäèòü äèàëîã ñ ìîëîäåæüþ ïðèâåëè ïàòðèàðõà Êèðèëëà íà áîëüøóþ àðåíó ñïîðòêîìïëåêñà «Èçìàéëîâî». Çà âñòðå÷åé ñâÿòåéøåãî ñî ñòóäåíòàìè íàáëþäàëà ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà Infox.ru.
 ñóááîòó â ñïîðòêîìïëåêñ «Èçìàéëîâî» ïðèáûëè îêîëî 4 òûñ. ÷åëîâåê. Òàêóþ àóäèòîðèþ ñîáðàëî ïåðâîå âûñòóïëåíèå ïàòðèàðõà Êèðèëëà ïåðåä ìîëîäåæüþ. Ãëàâà ÐÏÖ ðàññêàçàë ñîáðàâøèìñÿ, ïî÷åìó â ìèðå ïðîèçîøåë ôèíàíñîâûé êðèçèñ, êàê äîñòè÷ü èñòèííîãî ñ÷àñòüÿ è ïî÷åìó íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ éîãîé.

Ìîíîëîã ïàòðèàðõà

Ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé ÐÏÖ åùå íå ïðîâîäèëà. Ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ ïàòðèàðõà íà Áîëüøîé ñïîðòèâíîé àðåíå áûëà ðàçäåëåíà íà äâå ÷àñòè: âûñòóïëåíèå Êèðèëëà è âîïðîñû àóäèòîðèè.
Ðå÷ü ãëàâû ÐÏÖ îòíÿëà áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè. Ïàòðèàðõ íà÷àë ñ ðàññóæäåíèé î òåõíè÷åñêîì ïðîãðåññå. Îí, ïî ñëîâàì Êèðèëëà, áåçóñëîâíî äåëàåò æèçíü áîëåå óäîáíîé, ïîâûøàåò áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, íî íå äåëàåò èõ áîëåå ñ÷àñòëèâûìè. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåé ìûñëè ïàòðèàðõ ïðèâåë ïðèìåð èç ñîáñòâåííîé æèçíè: «ß íà÷àë ðàáîòàòü â Ìîñêâå 20 ëåò íàçàä. Òîãäà ìåíÿ âîçèëè íà àâòîìîáèëå «Âîëãà» – òå, êòî ïîñòàðøå, çíàþò ýòîò àâòîìîáèëü, íå î÷åíü êîìôîðòíàÿ ìàøèíà. À âîò ñåãîäíÿ ìåíÿ ê âàì íà âñòðå÷ó ïðèâåçëè íà øèêàðíîì «Ìåðñåäåñå», è ÿ ìîãó ñïðîñèòü ñåáÿ: à êîãäà ÿ áûë áîëåå ñ÷àñòëèâ, òîãäà èëè ñåé÷àñ?» Ïî ñëîâàì Êèðèëëà, ìàòåðèàëüíûé óñïåõ è áëàãîïîëó÷èå íå äàþò îùóùåíèÿ ñ÷àñòüÿ è æèçíü ñòàíîâèòñÿ áåññìûñëåííîé, åñëè â íåé íåò âåðû. Ïîýòîìó çàäóìûâàòüñÿ î Áîãå è ïðèõîäèòü â öåðêîâü íàäî â ìîëîäîñòè.

Âîïðîñû èç çàëà

Ïîñëåäíèå ïîë÷àñà âñòðå÷è ìîëîäûå ëþäè ìîãëè çàäàòü ñâîè âîïðîñû. Æåëàþùèõ áûëî ìíîãî, òàê ÷òî óñïåëè ëè÷íî îáðàòèòüñÿ ê ñâÿòåéøåìó äàëåêî íå âñå. Íåêîòîðûå âîïðîñû áûëè âïîëíå îæèäàåìû: ìîëîäûå ëþäè õîòåëè óçíàòü, êàê öåðêîâü îòíîñèòñÿ ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ìîëîäåæíûì óâëå÷åíèÿì è äàæå éîãå. Ê ñïîðòó öåðêîâü îòíîñèòñÿ ïîëîæèòåëüíî, ñîîáùèë ïàòðèàðõ, à âîò ñ ìîëîäåæíûìè óâëå÷åíèÿìè è éîãîé âñå íå òàê îäíîçíà÷íî. «Ìîëîäåæíàÿ ñóáêóëüòóðà èìååò äâîéñòâåííûé õàðàêòåð.  íåé åñòü òî, ÷òî íàäî ðàçâèâàòü è ïîääåðæèâàòü, è òî, ñ ÷åì íàäî áîðîòüñÿ. Åñëè óâëå÷åíèÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïîçâîëÿþò åìó äóõîâíî ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ – ýòî õîðîøî, à åñëè îíè ðàñêðåïîùàþò èíñòèíêòû, òî ýòî àíòèêóëüòóðà», — óâåðåí ïàòðèàðõ.

Éîãîé Êèðèëë çàíèìàòüñÿ è âîâñå íå ðåêîìåíäóåò, ïîòîìó ÷òî, ïî åãî ìíåíèþ, äóõîâíûå ïðàêòèêè éîãè ìîãóò ðàçðóøèòü íàöèîíàëüíîå ñîçíàíèå ÷åëîâåêà è åãî êóëüòóðíóþ èäåíòè÷íîñòü.
Ïîìèìî âîïðîñîâ î íðàâñòâåííîñòè, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè ñòóäåíòû, ïðîçâó÷àë òàêæå âîïðîñ îá îòíîøåíèÿõ ïàòðèàðõà ñ äåéñòâóþùåé âëàñòüþ. Ìîëîäûå ëþäè ïîèíòåðåñîâàëèñü, ñîâåòóþòñÿ ëè «ãëàâíûå ëþäè ñòðàíû» — ïðåçèäåíò è ïðåìüåð-ìèíèñòð ñ ïàòðèàðõîì.
 îòâåò Êèðèëë íàïîìíèë, ÷òî öåðêîâü â Ðîññèè îòäåëåíà îò ãîñóäàðñòâà è ýòè èíñòèòóòû íå âìåøèâàþòñÿ â äåëà äðóã äðóãà. Íî äîáàâèë: âàæíûå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, «êîòîðûå âîëíóþò âñåõ», îáñóæäàþòñÿ íà âñòðå÷àõ ñ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.

ÐÏÖ è Çàïàä

Âñòðå÷è ïîäîáíîãî ôîðìàòà ÐÏÖ ïðîâîäèò åäâà ëè íå âïåðâûå — â îòëè÷èå îò êàòîëè÷åñêèõ ëèäåðîâ, êîòîðûå òàêîå îáùåíèå ïðàêòèêóþò óæå äàâíî. Õàðèçìàòè÷íûé Èîàíí Ïàâåë II óìåë âåñòè ñ ìîëîäåæüþ íåôîðìàëüíûå áåñåäû, îñòàâàÿñü, âïðî÷åì, êîíñåðâàòèâíûì â îòíîøåíèè îïðåäåëåííûõ öåðêîâíûõ íîðì. Îòíîøåíèå êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ê îäíîïîëûì áðàêàì, ðàçâîäàì, ñåêñó, êîíòðàöåïöèè è àáîðòàì ñòàíîâèëî


26-05-09 16:30Çèãàíøèí ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:18
Çèãàíøèí ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 08:28
Çèãàíøèí Re:ÁÀÉÐӘÌÎÂÀ ßÇÓ×ÛËÀÐ ÁÅÐËÅÃÅÍÝ ÕÀÒ ßÇÀ...   26-05-09 03:22
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 15:36
Çèãàíøèí ÐÏÖ ÍÀ×ÀËÀ ÊÀÌÏÀÍÈÞ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÑÒÂÛ. 26-05-09 16:30
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 21:46
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 26-05-09 22:03
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå  28-05-09 10:31
Irek Bikkinin Èëüÿñ-õàí  30-05-09 14:32
ilyas xan astraxanski Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 30-05-09 10:39
Èñåìñåç/Noname Re:ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàëýïëýðå(-)  13-03-19 14:18
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 16:51
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀäàí ñîðàó àëóëàð äәâàì èòә òàëýïëýðå  28-05-09 10:33
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀ òàòàð çèðàòûí ÿêëûé  28-05-09 20:03
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 19:11
Irek Bikkinin Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 09-06-09 18:57
Irek Bikkinin ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀíûí ÿíà ãàðèçàñû  01-06-09 16:16
Irek Bikkinin Ôèðäóñ ÔÀÒÊËÈÑËÀÌÎÂ, Ñóëòàí Øàìñè - ïîêàçíàÿ ðåëèãèîçíîñòü Ôàóçèè  09-06-09 22:06
Çèãàíøèí Re:ÌÎÑÊÀËÈ ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 11:45
Çèãàíøèí Re: Rahmetov ÔÝÓÇÈß ÁÝÉÐÝÌÎÂÀÃÀ ÊÀÐØÛ ÀÂÛÇËÀÐÛÍ À×ÊÀÍÍÀР 11-06-09 12:19
Iklil Kurban  ìåæäóíàðîäíûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè,  ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  05-06-09 20:28
Irek Bikkinin Áó Ôèðäóñ êîíêðåòíûé õàéâàí èêýí(link)  11-06-09 19:06
Irek Bikkinin Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 16:18
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  11-06-09 19:11
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 02:20
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  12-06-09 17:43
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 02:57
Irek Bikkinin Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 09:40
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, cåïàðàòèñòëàð?  13-06-09 12:48
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà ïñèõóøêà, Çèãàíøèí?  13-06-09 13:15
Irek Bikkinin Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 13:11
Irek Bikkinin Òåìýííýð ìèøýð òåãåë?  13-06-09 13:27
Çèãàíøèí Re:Çèãàíøèí àðýï õàðåôëýðåí áåëìè èêýí...  13-06-09 14:05
Irek Bikkinin Êòî òû, òàòàðèí? Ðàôàýëü Õàêèìîâ  13-06-09 13:13
Çèãàíøèí Re:Ïðè÷åì ìîíäà cåïàðàòèñòëàð-ðóñïàòðèîòëàð?  15-06-09 04:47
Irek Bikkinin Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 17:48
Rahmetov Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 17:22
Çèãàíøèí Re:Èðåê, ïîæàëóéñòà, èçáàâüòå íàñ îò ýòîãî òðîëëåðà  13-06-09 18:26
Çèãàíøèí Re:Àéíóð, ÒÐÎËËÜ êåì áóëà, ìèí àíû áåëýì:)))  13-06-09 19:36
Rahmetov Ëå÷èñü  13-06-09 19:05
Rahmetov Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:12
Çèãàíøèí Re:Ýòà ìðàçü íåñêîëüêî ïðèòîìèëà  13-06-09 19:58
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü  13-06-09 20:36
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - àrab èç ÌèøàðñòÎíà :)  14-06-09 05:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - øàéòàíó ÑÀÌÓÐÀÉ  14-06-09 05:31
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:20
Çèãàíøèí Re:Ëå÷èñü - aðýïêà  14-06-09 15:33
Irek Bikkinin Áó ïåíñèîíåð òåãåë, Þñóô  15-06-09 00:28


:
Email
Cc