[ ] [ ]

?im?ekli R?zgar: Yakhshy kitap - Justin Marozzi, TAMERLANE, Sword of Islam, Conqueror of the World.

Min kha’zer bik yakhshy kitapny ukyim - Justin Marozzi, TAMERLANE, Sword of Islam, Conqueror of the World. Any To’nyak Americada Ingliz telenda’ ezla’ga’n idem, la’kin tabalmadym. A’ monda bagam Ma’ska’u’da kitap kibetenda’ urys telenda’ge ta’rzhema’sen satalar. Äæàñòèí Ìàðîööè, ÒÀÌÅÐËÀÍ, Çàâîåâàòåëü ìèðà, ïåð. ñ àíãë. À.Ã. Áîëüíûõ. - Ì.: ÀÑÒ: ÀÑÒ ÌÎÑÊÂÀ 2008. - 455,[3] ñ.:èë. ISBN 978-5-17-046324-4. "Sword of Islam"’ny (Islamnyng Kylytsy) uryslar ta’rzhema’ itma’dela’r. Mo’mkinlek bulsa, satyp alygyz ha’m ukygyz! Bik kyzyk!


27-04-09 13:01tahir Ôàóçèÿ õàíûìíûí êèòàáû  21-04-09 15:53
tahir Ôàóçèÿ õàíûìíûí êèòàáû (-)  21-04-09 15:55
isvad Re:Òåìàñûç/No theme  23-04-09 13:42
tahir Re:Òåìàñûç/No theme  23-04-09 14:59
?im?ekli R?zgar Yakhshy kitap - Justin Marozzi, TAMERLANE, Sword of Islam, Conqueror of the World. 27-04-09 13:01


:
Email
Cc