[ ] [ ]

isvad: Re:Òðåòèé äåíü íå ìîãó èçãîòîâèòü òèðàæ ñâîåé ãàçåòû

Ñàëÿì Èðåê-àáçûé. Òóãàí êîíå áåëýí ñåçíå.
À òèðàæ òóðûíäà êàéãûðìàãûç, ñåçãý áàøòàí óê èêåí÷å ðåãèîíãà áàðûðãà êèðýê èäå. Áåçäý ëý øóëàé, áàð áåð ãàçèò, àç-ìàç òóðýëýðíåí àðòûëàðíû ÷àéíýï àëà, óë êóïòýí èíäå åðàêòà áàñûëûï ÷ûãà, õýì áåçãý êèòåðåëý.


26-03-09 16:33Êàéäûê÷à Ñâîáîäíûé [Ïåñíè Îëåíüåãî Àðêàíà] (2009)...  25-03-09 11:38
alia Irek, tugan kenen belän kotlyjm! Bähetle bul! (-)(-)  25-03-09 12:51
Irek Bikkinin Ðýõìýò, Àëèÿ!(-)  25-03-09 15:33
Irek Bikkinin Òðåòèé äåíü íå ìîãó èçãîòîâèòü òèðàæ ñâîåé ãàçåòû  25-03-09 20:59
Irek Bikkinin Re:Irek, tugan kenen belän kotlyjm! Bähetle bul!   28-03-09 16:37
isvad Re:Òðåòèé äåíü íå ìîãó èçãîòîâèòü òèðàæ ñâîåé ãàçåòû 26-03-09 16:33
Kamil Ýòî íå òîëüêî â Ìîðäîâèè, ýòî â ðàçíîé ñòåïåíè âåçäå â ÐÔ(-)  02-04-09 16:36
Irek Bikkinin Re:Òðåòèé äåíü íå ìîãó èçãîòîâèòü òèðàæ ñâîåé ãàçåòû  27-03-09 09:17
Irek Bikkinin Re:Òðåòèé äåíü íå ìîãó èçãîòîâèòü òèðàæ ñâîåé ãàçåòû  27-03-09 22:05
Irek Bikkinin Ïåðâàÿ ðåàêöèÿ íà íîìåð "Òàòàðñêîé ãàçåòû"  28-03-09 18:03
Irek Bikkinin Ñëåäóþùèå ðåàêöèè íà íîìåð "Òàòàðñêîé ãàçåòû"  02-04-09 18:34


:
Email
Cc