[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Íèæåãîðîäñêèå ìóñóëüìàíå ïðåäëàãàþò ðàçìåñòèòü íà äîðîãàõ ìóñóëüìàíñêèå ñèìâîëû. Âëàñòè íå ïðîòèâ.

Áó äåðåñ òåãåë. Êèðýê þëëàðäà óðíàøòûðûëãàí òýðåëýðíå àëûï òàøëàðãà. Áåçíåí êàëëèãðàôèÿ áåëýí ÿçûëãàí àâûë èñåìíýðå òýðåëýðãý êàðøû áàðà àëìûé. Øóëàé óê øàõàäàíûí áåðåí÷å ýëåøå äý õðèñòèàííàðãà äà ÿðûé, àëàð äà Àëëàãà ûøàíà. Ìèí àâòî áåëýí òåðëå ýëêýëýðäý éåðèì õýì êóðýì - àê òýðåëýð êóåëãàííàí êóåëà áàðà. Áó êîíñòèòóöèÿíå à÷ûê ðýâåøòý áîçó.


17-03-09 07:19Ðàôêàò íàäî ïðèíèìàòü êîíêðåòíûå ìåðû  09-03-09 10:37
Ðàôêàò Re:íàäî ïðèíèìàòü êîíêðåòíûå ìåðû-2  11-03-09 09:49
Ðàôêàò Re:íàäî ïðèíèìàòü êîíêðåòíûå ìåðû-3  11-03-09 09:50
Ðàôêàò ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈß.   11-03-09 09:51
Ðàôêàò Re:ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈß-2  11-03-09 09:52
Ðàôêàò ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈß.   11-03-09 09:53
Irek Bikkinin Re:Íèæåãîðîäñêèå ìóñóëüìàíå ïðåäëàãàþò ðàçìåñòèòü íà äîðîãàõ ìóñóëüìàíñêèå ñèìâîëû. Âëàñòè íå ïðîòèâ. 17-03-09 07:19
alia ïåñíÿ ñàíäóãà÷åì-ãóçåëåì , î÷åíü êðàñèâàÿ(link)  18-03-09 01:37


:
Email
Cc