[ ] [ ]

Àëèÿ: ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?

Ôîðóì÷àíå, ÿ äóìàëà, ÷òî ñîâåòíèê ó íåãî Õàêèìîâ. À èõ, ïîõîæå, íàìíîãî áîëüøå . Êòî çíàåò, ñêîëüêî.

Òèìóð Àêóëîâ: ß âñåãäà ìå÷òàë áûòü ïîëåçíûì Òàòàðñòàíó - Tatarlar.ru 12.05.2008 = 13:07

Òèìóð Àêóëîâ  ïîñëåäíèå ãîäû Òàòàðñòàí, êàê îäèí èç óñïåøíî ðàçâèâàþùèõñÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèè, ñòàë õîðîøî óçíàâàåì â ìèðå. Ñî ìíîãèìè ñòðàíàìè ó ðåñïóáëèêè ñëîæèëèñü äîáðûå, äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, ÷òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñêàçûâàåòñÿ è íà âçàèìíîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Òîðãîâûìè ïàðòíåðàìè Òàòàðñòàíà ÿâëÿþòñÿ äåñÿòêè ãîñóäàðñòâ. À â áëèæíåì è äàëüíåì çàðóáåæüå ðàáîòàþò îêîëî äâàäöàòè åãî ïðåäñòàâèòåëüñòâ.  Êàçàíè ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåæäóíàðîäíûå ôîðóìû è êîíôåðåíöèè. Îá àâòîðèòåòå Òàòàðñòàíà ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî ñòîëèöà ðåñïóáëèêè ñòàëà êàíäèäàòîì íà ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé Óíèâåðñèàäû-2013. Îäíèì ñëîâîì, ñåãîäíÿ Òàòàðñòàí - ýòî õîðîøèé áðåíä, íàäåæíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïàðòíåð, êàê äëÿ ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ, òàê è çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Áåçóñëîâíî, ñåé÷àñ äëÿ íàñ, æóðíàëèñòîâ, ñòàëî ñîâåðøåííî îáûäåííûì ïèñàòü î òîì, ÷òî ñ Ïðåçèäåíòîì Ìèíòèìåðîì Øàéìèåâûì âñòðåòèëèñü, íàïðèìåð, Ïðåçèäåíòû Åãèïòà, Òóðöèè, ×åøñêîé ðåñïóáëèêè è òàê äàëåå. Ìû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ãëàâà ðåñïóáëèêè ðåãóëÿðíî îáùàåòñÿ ñ ãëàâàìè äðóãèõ çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ, êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ãðàíèöåé. À î òîì, ñ êàêèì òðóäîì îðãàíèçîâûâàëèñü ïåðâûå âñòðå÷è, êàê íàëàæèâàëèñü ñâÿçè Òàòàðñòàíà ñ çàðóáåæíûì ìèðîì, çíàåò òîëüêî Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ ïî ìåæäóíàðîäíûì âîïðîñàì - äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà âíåøíèõ ñâÿçåé - Òèìóð Þðüåâè÷ ÀÊÓËÎÂ. Äèïëîìàòîâ-òàòàð â Ðîññèè è Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëî ìíîãî, à âîò ïåðâûé òàòàðñòàíñêèé äèïëîìàò - òîëüêî îí.
Ðîäèâøèñü â äàëåêîì óçáåêñêîì ñåëå, íà÷àâ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â êîëõîçå, îí, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, âñåãäà ìå÷òàë áûòü ÷åì-òî ïîëåçíûì ñâîåìó íàðîäó. È ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî ïåðâîå îôèöèàëüíîå çíàêîìñòâî Òàòàðñòàíà ñ çàðóáåæüåì ïðîèçîøëî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åãî çíàíèÿì, òåðïåíèþ, íàñòîé÷èâîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòè è äèïëîìàòè÷íîñòè.

Î òîì, êàê äåðåâåíñêèé ïàðåíåê ñòàë ñîâåòíèêîì ïðåçèäåíòà, íàì ðàññêàçàë ñàì Òèìóð Þðüåâè÷, â ïðåääâåðèè ñâîåãî 55-ëåòíåãî þáèëåÿ, êîòîðûé îí îòìåòèë 25 àïðåëÿ.


- Òèìóð Þðüåâè÷, â íà÷àëå íàøåãî ðàçãîâîðà, ïðîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, êàê Òèìóð Àêóëîâ ïðåâðàòèëñÿ â Òèìóðà Þðüåâè÷à Àêóëîâà? Íàâåðíîå, íå âñå èç-çà Âàøåé ôàìèëèè è îò÷åñòâà çíàþò, ÷òî Âû - òàòàðèí.

- Äåéñòâèòåëüíî, âñå äóìàþò, ÷òî ôàìèëèÿ Àêóëîâ - ðóññêàÿ. Íî ïî÷åìó-òî íè ó êîãî íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî Áèêêóëîâ - ýòî òàòàðèí, Øèðèíêóëîâ - òîæå òþðêñêàÿ ôàìèëèÿ. À Àêóëîâ - åùå ïðîùå: "àê" â ïåðåâîäå ñ òàòàðñêîãî "áåëûé", à "êóë" - "âàññàë" èëè "ðóêà". Ñëîâî "êóë" Ãóìèëåâ ðàçúÿñíèë â îäíîì èç ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé, ãäå ãîâîðèë î òîì, ÷òî ïðè íàñòóïëåíèè òþðêîâ íà íîâóþ òåððèòîðèþ ïëåìÿ, íå æåëàâøåå âîåâàòü ñ íèìè, âñòðå÷àëî èõ äàðàìè è ñî ñëîâàìè: "ß õî÷ó áûòü òâîèì êóëîì". Òî åñòü, ÿ õî÷ó áûòü òâîèì âàññàëîì. Ïîýòîìó Àêóëîâ - ýòî ÷èñòî òþðêñêàÿ ôàìèëèÿ.
×òî êàñàåòñÿ îò÷åñòâà.  Óçáåêèñòàíå â ñîâåòñêèå ãîäû íà êàðüåðíûé ðîñò ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî ðóññêèå è óçáåêè, õîòÿ, êîíå÷íî, íèãäå îá ýòîì âñëóõ íå ãîâîðèëîñü. À ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, â òîì ÷èñëå òàòàðû, íåãëàñíî ñ÷èòàëèñü ëþäüìè âòîðîãî ñîðòà. Ýòî ÿ òî÷íî çíàþ. Òàòàðèí ìîã äîñëóæèòüñÿ ìàêñèìóì äî ãëàâíîãî èíæåíåðà èëè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà. Ìîþ ìàìó - Òåðåãóëîâó Õàÿò Ãàëååâíó - ïðàêòè÷åñêè íèêòî ïîä åå íàñòîÿùèì èìåíåì íå çíàë, åå òàì è ñåé÷àñ ïîìíÿò

http://www.tatarlar.ru/news.php?lng=ru&pg=9472
12-05-08 15:02Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ? 12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc