[ ] [ ]

Àëèÿ: Ëàâàø

*
1 êã. ìóêè
*
2 ÷. ë. ñîëè
*
80 ãð. äðîææåé
*
Ðàñò. ìàñëî äëÿ ðàáîòû ñ òåñòîì
*
4-5 ñò. ëîæåê êóêóðóçíîé ìóêè
*
1 íåáîëüøîå ÿéöî
*
1 ÷. ëîæêà ñàõàðà
*
2 ÷. ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà

Ìóêó ïðîñåÿòü â áîëüøóþ ìèñêó, îñòàâèâ 4-5 ëîæåê äëÿ ðàáîòû. Ñîëü ñìåøàòü ñ ìóêîé. Äðîææè ðàçìåøàòü â 600 ãð ò¸ïëîé âîäû äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ. Âëèòü äðîææè â ìóêó è âûìåñèòü òåñòî. Îíî îñòàíåòñÿ ìÿãêèì. Ìèñêó íàêðûòü ïîëîòåíöåì è ïîñòàâèòü å¸ â ò¸ïëîå ìåñòî íà 20 ìèíóò. Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 250-275 Ñ. 1-2 ïðîòèâíÿ ñìàçàòü ðàñòèò. ìàñëîì. Òåñòî âûâàëèòü èç ìèñêè è ñìàçàííûìè ìàñëîì ðóêàìè ñôîðìèðîâàòü ÷òî-òî âðîäå áàòîíà äëèííîé 40 ñì. Ýòîò áàòîí ïîðåçàòü íà ïîðöèè (2-8) è èç êàæäîãî êóñî÷êà ñäåëàòü øàðèê. Ðàáî÷óþ äîñêó ñëåãêà îáñûïàòü êóêóðóçíîé ìóêîé è êàæäóþ ïîðöèþ ïðèäàâèòü. Ýòè ëåï¸øêè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è ðóêàìè åù¸ ðàç ’ðàñïëàñòàòü’ äî íóæíîãî ðàçìåðà. Òåñòî äîëæíî áûòü 2-2,5 ñì. òîëùèíîé. Îñòàâèòü íà 10 ìèíóò â ïîêîå. ßéöî âçáîëòàòü ñ ñàõàðîì è îëèâêîâûì ìàñëîì. Ñìî÷èòü êîí÷èêè ïàëüöåâ â ìàñëå è ’ïðîòûêàòü’ èìè ïàðàëëåëüíûå ëèíèè ñ ðàññòîÿíèåì äðóã îò äðóãà â 4-4, 5 ñì. Òî åñòü äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ óçîð ’êëåòêà’. Ñìàçàòü õëåá ÿè÷íîé ñìåñüþ. Ñðåäíèå ëåï¸øêè âûïåêàþòñÿ 10-12 ìèíóò íà ñàìîì âåðõó â äóõîâêå. Ãäå-òî ÷åðåç 5-6 ìèíóò îò íà÷àëà âûïå÷êè äóõîâêó îòêðûòü è îáðûçãàòü âîäîé. Ïàð ïîìîæåò êîðî÷êå áûòü õðóñòÿùåé, íî íå òâ¸ðäîé. Ëàâàø îòëè÷íî õðàíèòñÿ çàìîðîæåííûì, ðàçîãðåâàåòñÿ ïðè 175 Ñ. Ðåöåïò íà 2 áîëüøèõ, 4 ñðåäíèõ èëè 8 ìàëåíüêèõ ëàâàøåé


Joussef äfaände, bu rezept internettan. Uzem peşermädem.
Uzbekistanda bez lepeşkalar bazarda satyp ala idek. Anda lawaş bulmady.

http://www.kulina.ru/articles/rec/posetiteli/vtorii_blyda/lavas/
11-05-08 21:30Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø 11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc