[ ] [ ]

Àëèÿ: ðæóíèìàãó

Ìåäâåäåâ íðàâèòñÿ æåíùèíàì

Ñåé÷àñ ó íàñ â ìîäå ïðåçèäåíòû ìîëîäûå, ñïîðòèâíûå, ýíåðãè÷íûå. Ýòî ïîçâîëÿåò èì óâåðåííî è ýëåãàíòíî íîñèòü ëþáûå êîñòþìû. Ñïëåòíèêè ãîâîðÿò, ÷òî è Ïóòèí, è Ìåäâåäåâ íîñÿò Brioni, íî òàê êàê ýòî èíôîðìàöèÿ êîíôèäåíöèàëüíàÿ, ÿ íå ðàñïîëàãàþ íèêàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè íà ýòîò ñ÷åò è íå ìîãó ñêàçàòü, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòó ìàðêó ïðåäïî÷èòàåò íàø ïðåçèäåíò. Ê ñ÷àñòüþ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ìåäâåäåâ î÷åíü ìèëîâèäåí, îí íðàâèòñÿ æåíùèíàì. Åìó èäóò ãîëóáûå ðóáàøêè è ãàëñòóêè â ñåðî-ãîëóáûõ òîíàõ, êîòîðûå îòòåíÿþò åãî ñåðî-ãîëóáûå ãëàçà.

Òàê êàê îáà íàøè ëèäåðà ñòðîéíû, òî èì èäåò êðîé ïî ôèãóðå. Îíè ñ óäîâîëüñòâèåì íîñÿò îäíîáîðòíûå ïèäæàêè ñ äâóìÿ è òðåìÿ ïóãîâèöàìè.

http://www.dni.ru/style/2008/5/7/130711.html
11-05-08 19:43Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó 11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc