[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå

...×òî æå êàñàåòñÿ âîïðîñà, ïî÷åìó íå ñíèìàþò Çÿçèêîâà èëè íå ñíèìóò ëè, äëÿ ýòîãî íàäî îòâåòèòü íà ïðîñòîé âîïðîñ, ÷òî, ñîáñòâåííî, ñëó÷èëîñü â Èíãóøåòèè è êòî ïðèêàçàë, ÷òîáû ýòî ñëó÷èëîñü? À ñëó÷èëàñü ïðîñòàÿ âåùü. Âñêîðå ïîñëå "Íîðä-Îñòà" íà÷àëüíèê ÓÔÑÁ ïî Èíãóøåòèè ãîñïîäèí Êîðèãîâ ïðèêàçàë è.î. ãëàâû ÌÂÄ ãîñïîäèíó Êîñòîåâó ñîñòàâèòü ñïèñêè âàõõàáèòîâ. Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, òàì åùå áûëî óòî÷íåíèå: áîåâèêîâ? Íåò, âàõõàáèòîâ. Ñïèñêè ñîñòàâëÿëè ó÷àñòêîâûå. Êàêîâû ó÷àñòêîâûå – òàêîâû è ñïèñêè.  ñïèñêè âîøëè âñå ïîäðîñòêè, ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå íå ïèëè, íå êóðèëè è óõîäèëè èç ìå÷åòè â ñåðåäèíå ïÿòíè÷íîãî íàìàçà. Êîñòîåâ ïðèíîñèò ñïèñêè Êîðèãîâó è ñëåäóåò ïðèêàç: à òåïåðü ìû èõ áóäåì îòñòðåëèâàòü. È íà÷èíàþò âûçûâàòü ðàññòðåëüíûå áðèãàäû èç Õàíêàëû è 17-20-ëåòíèõ ïàðíåé óáèâàþò íà îñíîâàíèè ïðèãîâîðà, âûíåñåííîãî ó÷àñòêîâûì çà òî, ÷òî ïàðåíü íå ïèë è íå êóðèë.  îáùåì, ýòî òàêàÿ çàäà÷à – èñòðåáèòü ýëèòó íàöèè. Ñî âðåìåí öàðÿ Èðîäà íè îäíà ÔÑÁ íå ðåøàëà çàäà÷è, áîëåå ìàñøòàáíîé. Ïîíÿòíî, ÷åì ýòî êîí÷èëîñü. Íó, ÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû ãîâîðèòü îáùî, ðàññêàæó íà íåñêîëüêèõ ïðèìåðàõ, ïðè÷åì íå áóäó íàçûâàòü èìåí, ïîíÿòíî ïî êàêîé ïðè÷èíå.

Ïîæèëîé èíãóø ñî ñâîåé 23-ëåòíåé äî÷êîé åäåò ïî äîðîãå. Âäðóã îí âèäèò, ÷òî íà åãî ãëàçàõ ðàññòðåëÿëè êàêîãî-òî ÷åëîâåêà â ìàøèíå. È âîò ðàññòðåëüíàÿ êîìàíäà åãî óæå îáðÿæàåò – òî åñòü òàùàò ñ íåãî ðóáàøêó, íàäåâàþò íà íåãî "ïîÿñ øàõèäà". Ìóæ÷èíà êðè÷èò: "×òî âû äåëàåòå?!" Òóò æå ïàëà÷è ïîâîðà÷èâàþòñÿ è èäóò ê íåìó. È âîò ïðåäñòàâüòå ñåáå ýòó ñöåíó: îíè ðàñòÿãèâàþòñÿ öåïüþ, îíè ïîäíèìàþò àâòîìàòû, îíè íà÷èíàþò ñòðåëÿòü. Ýòîò ìóæ÷èíà âêëþ÷àåò çàäíþþ ñêîðîñòü, åäåò íàçàä, ïûòàåòñÿ îò íèõ ñïàñòèñü. Äîðîãà íåðîâíàÿ, ñêîðîñòü çàäíÿÿ. Îí åäåò, îíè èäóò öåïüþ è ðàññòðåëèâàþò ìàøèíó, â êîòîðîé ñèäèò ÷åëîâåê è 23-ëåòíÿÿ äåâóøêà. Òóò èç ñåëà âûñêàêèâàþò ëþäè, ïîòîìó ÷òî äåëî íåäàëåêî îò ñåëà. Ïàëà÷è óåçæàþò.  ìàøèíå ÷åëîâåê ðàíåí, äåâóøêå òðè ïóëè ïîïàëè òî÷íî â ãîðëî. Ó ýòîé äåâóøêè òðîå áðàòüåâ. Êàê âû äóìàåòå, îíè ÷òî áóäóò äåëàòü?

Äðóãîé âàðèàíò. Ðàññòðåëèâàþò ìîëîäîãî ïàðíÿ èç ñïèñêîâ. Íà ïîõîðîíàõ åãî ìàòü ãîâîðèò ïóáëè÷íî: "ß íå çà òåì ðàñòèëà ñâîèõ äåòåé, ÷òîáû èõ óáèâàëè. Òåïåðü ÿ ãîâîðþ âñåì îñòàëüíûì ñûíîâüÿì – âû íå âåðíåòåñü äîìîé, ïîêà íå îòîìñòèòå çà ýòó ñìåðòü". Òðåòüÿ èñòîðèÿ. Èäåò ñóä. Ñóäÿò ìîëîäîãî èíãóøà çà ó÷àñòèå â ñîáûòèÿõ 22 èþíÿ, êîãäà áîåâèêè íî÷üþ çàõâàòèëè Íàçðàíü. Åñòåñòâåííî, ó íåãî åñòü ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, âûáèòû îíè ïûòêàìè èëè íåò – ÿ íå çíàþ, íî íà ñóäå åãî ìëàäøèé áðàò, êîòîðîìó âî âðåìÿ ñóäà 17 ëåò, íà÷èíàåò êðè÷àòü: "×òî æå âû äåëàåòå?! Ìû æå âìåñòå áûëè! Ìû æå ïðîñòî íà óëèöå ñòîÿëè!" À òóò ÿ íàïîìíþ, ÷òî 22 èþíÿ íà óëèöàõ áûëî äîâîëüíî ìíîãî íàðîäó, êîòîðûå âûõîäèëè ïîãîâîðèòü ñ áîåâèêàìè, áîåâèêè èõ îòãîíÿëè, ãîâîðèëè "çàéäèòå äîìîé, íå ðîâåí ÷àñ, øàëüíàÿ ïóëÿ". È ñóä âûíîñèò ïðèãîâîð. À ìàëü÷èê ïðîäîëæàåò êðè÷àòü: "Ìû æå òîëüêî ñòîÿëè íà óëèöå! ß áûë ñ íèì âìåñòå!" È êîãäà ñëåäóåò ïðèãîâîð, ìàëü÷èê êðè÷èò: "Êëÿíóñü, ÿ óáüþ Çÿçèêîâà!" 17-ëåòíèé ïàðåíü. Ïðÿìî â çàëå çàñåäàíèé. Ðàçóìååòñÿ, óáèâàþò åãî ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò.
....
Òàê âîò, âîçâðàùàÿñü ê âîïðîñó, ïî÷åìó íå óâîëüíÿþò Çÿçèêîâà. Ñêàæèòå, à êòî îòäàë ïðèêàç öàðÿ Èðîäà? Îòäàë ïðèêàç ñîñòàâëÿòü ñïèñêè è ðàññòðåëèâàòü ëþäåé? Ãëàâà ÓÔÑÁ Èíãóøåòèè ãîñïîäèí Êîðèãîâ? ßñíî, ÷òî íåò, ýòî íå åãî óðîâåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ãëàâà ðåñïóáëèêè Ìóðàò Çÿçêèîâ? Íó, íåñîìíåííî, òàêèå âîïðîñû ìèìî íåãî íå ðåøàþòñÿ. Íî ïîíÿòíî, ýòî, îïÿòü æå, íå åãî óðîâåíü, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî â ýòî âðåìÿ ïðèêàç ñîñòàâèòü ïîäîáíûå ñïèñêè áûë îòäàí ïî âñåì êàâêàçñêèì ðåñïóáëèêàì – ñïèñêè áûëè ñîñòàâëåíû è â Äàãåñòàíå, è â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, è â Êàáàðäå. Êñòàòè, â Êàáàðäå âàõõàáèòîâ ñòàëè ïðåññîâàòü, áèòü, æå÷ü áîðîäû.  êîíöå êîíöîâ ýòî êîí÷èëîñü âîññòàíèåì 13 îêòÿáðÿ. Íî äàæå â Êàáàðäå íå âûçûâàëè ðàññòðåëüíûõ êîìàíä èç Õàíêàëû.  Äàãåñòàíå ïðîïàäàëè ëþäè, íî íå â òàêèõ ìàñøòàáàõ. Òî åñòü ïðåçèäåíò Êàáàðäû Âàëåðèé Êîêîâ è ãëàâà ãîññîâåòà Äàãåñòàíà Ìàãîìåäàëè Ìàãîìåäîâ íå äàëè âûïîëíèòü ýòîò ïðèêàç â ïîëíîì îáúåìå – ïðèêàç îá èñòðåáëåíèè òåõ, êòî íå ïüåò è íå êóðèò, áûë âûïîëíåí ñïóñòÿ ðóêàâà. Òîëüêî â Èíãóøåòèè ïðåçèäåíò Çÿçèêîâ ïîëíîñòüþ ïîâèíîâàëñÿ öåíòðó. Åùå ðàç: íà îñíîâàíèè ïðèãîâîðà, âûíåñåííîãî ó÷àñòêîâûì, â ðåñïóáëèêå óáèâàëè òåõ, êòî íå ïüåò è íå êóðèò.

Êòî îòäàë òàêîé ïðèêàç? Êòî ìîæåò áûòü âñåðüåç óáåæäåí èëè êîãî âñåðüåç óáåäèëè, ÷òî ìîæíî ïî âñåìó Êàâêàçó óíè÷òîæàòü òåõ, êîìó 17 è âûøå, êòî õîäèò â ìå÷åòü è ïðè ýòîì íå ïüåò, ýòîé "ãåíèàëüíîé" ñïåöîïåðàöèåé âûèãðàòü êàâêàçñêóþ âîéíó? Îòâåò î÷åâèäåí: ýòó èñòîðèþ ìîã ñàíêöèîíèðîâàòü òîëüêî ïðåçèäåíò Ïóòèí. Ïîòîìó ÷òî ýòî, çíàåòå, íàø îòâåò íà "Íîðä-Îñò". Ïîìíèòå, ó Ãîëäû Ìåéåð áûë Ìþíõåí? À ìû áóäåì êðó÷å Ãîëäû Ìåéåð! Ýòî òà ñàìàÿ èñòîðèÿ, íå çðÿ ÿ âàì çäåñü ðàññêàçûâàëà ïðî îñîáèñòà èç ÍÊÂÄ, êîòîðûé ñïàñ Ìîñêâó îò ñâåðõïóøêè, ýòî ìûøëåíèå îñîáèñòîâ âî âñå âðåìåíà, ãäå áû îíè íè ñòàíîâèëèñü – îñòàâàëèñü îñîáèñòàìè èëè ñòàíîâèëèñü ïðåçèäåíòàìè.

Òàê ñïðàøèâàåòñÿ, çà ÷òî æå Ïóòèíó ñíèìàòü ïðåçèäåíòà Çÿçèêîâà, åñëè òîò âñåãî ëèøü ñëåäîâàë óêàçàíèÿì Êðåìëÿ? Êàê æå ìîæíî â òàêîì ñëó÷àå íå âåðèòü, ÷òî â ðåñïóáëèêå âñå õîðîøî, âñå çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â íåé íåò íèêàêèõ áîåâèêîâ, ÷òî îíà ïðîöâåòàåò, ÷òî ïîñòðîåíî 220 ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, 3 ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, è åñòü ëèøü ïîëèòè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ, êîòîðàÿ ðóãàåò ïðåçèäåíòà Çÿçèêîâà, êîòîðàÿ ôèíàíñèðóåò òåðàêòû è îáñòðåëèâàåò áëîê-ïîñòû? Ýòî âñå âîïðîñ ïñèõîëîãèè. ß óæå ìíîãî ðàç çäåñü ãîâîðèëà â òå÷åíèå ýòîé ïåðåäà÷è, ÷òî íà ñàìîì äåëå âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò äàæå â âåðõó âëàñòè, ýòî íå âîïðîñû ëîãèêè, ýòî âîïðîñû ïñèõîëîãèè. È, êñòàòè ãîâîðÿ, âîïðîñ î òîì, êòî ñòàíåò ãëàâíûì â Ðîññèè – Ïóòèí èëè Ìåäâåäåâ – ýòî òîæå âîïðîñ, íà êîòîðûé íåëüçÿ îòâåòèòü ñ ïîìîùüþ ëîãèêè, ïîòîìó ÷òî ÿ óæå ñêàçàëà, ÷òî íèêàêèõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ êîíòðîëÿ ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè â Ðîññèè íåò. Ýòî òîëüêî âîïðîñ, íà êîòîðûé ìîæíî îòâåòèòü ñ ïîìîùüþ ïñèõîëîãèè. Ïðè÷åì òàêîé èíòåðåñíûé ìîìåíò: â ýòîé ñõâàòêå ïîáåäèò íå òîò, êòî ñèëüíåéøèé. Ýòî òîëüêî â ðîìàííûõ ñõâàòêàõ ïîáåæäàåò òîò, êòî ñèëüíåé.  ðåàëüíîé æèçíè ïîáåæäàåò òîò, êòî ìåíåå ñëàáûé. Äî âñòðå÷è ÷åðåç íåäåëþ.


http://www.echo.msk.ru/programs/code/513209-echo/
11-05-08 10:52Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå 11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc