[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"

Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"

Ôëîðèàí Õàññåëü

Æóðíàëèñò Ðàô Øàêèðîâ î ðîññèéñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Èíòåðâüþ
- Ãîñïîäèí Øàêèðîâ, êàêóþ ðîëü â êîíöå ýïîõè Ïóòèíà èãðàþò â Ðîññèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè?

- Òîòàëüíûé êîíòðîëü íàä ÑÌÈ – ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ ðåçóëüòàòîâ ïîñëåäíèõ âîñüìè ëåò. Êðåìëü êîíòðîëèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå òåëåêîìïàíèè, ôîðìèðóþùèå îáùåñòâåííîå ìíåíèå, à ïîäêîíòðîëüíûé Êðåìëþ "Ãàçïðîì" – òåëåêîìïàíèþ ÍÒÂ. Äðóãèå êàíàëû, ðàäèîñòàíöèè è ãàçåòû êîíòðîëèðóþòñÿ áèçíåñìåíàìè, äðóæåñòâåííûìè ðåæèìó. Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé.

- Ïî÷åìó?

- Óáèéñòâà Àííû Ïîëèòêîâñêîé, ïîêàçàòåëüíûõ ïðîöåññîâ â îòíîøåíèè æóðíàëèñòîâ, íåäàâíåãî çàêðûòèÿ åæåäíåâíîé ãàçåòû "Ìîñêîâñêèé êîððåñïîíäåíò" èç-çà ìíèìîãî ðàçâîäà Ïóòèíà äîñòàòî÷íî, ÷òîáû èçäàòåëè è æóðíàëèñòû ñàìè ïîäâåðãàëè ñåáÿ öåíçóðå â äóõå Êðåìëÿ. Åñëè ýòîãî âñå æå îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî, ïðîòèâ íèõ çàäåéñòâóþòñÿ íàëîãîâûå îðãàíû èëè ÔÑÁ.

- Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ âëå÷åò çà ñîáîé ñàìîöåíçóðà?

-  Ðîññèè îòêðûòî íå îáñóæäàåòñÿ íè îäíà âçðûâîîïàñíàÿ òåìà, èìåþùàÿ îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå, è íå ðàñêðûâàþòñÿ èñòèííûå ïðè÷èíû ïðèíÿòèÿ òåõ èëè èíûõ ðåøåíèé.

- Íàïðèìåð?

- Âíåøíåïîëèòè÷åñêèå âîïðîñû ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè, íàïðèìåð, íàøè îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì. Ìàíèïóëÿöèè ïðè ýêñïîðòå íåôòè, ãàçà èëè àëìàçîâ. Âñå òî, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðåøåíèÿìè î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ìíîãîìèëëèàðäíîé ñîáñòâåííîñòè. Ðåøåíèÿ âðîäå ñïèñàíèÿ Àëæèðó äîëãà â íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ïîäîáíûå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ âíå êàêîãî áû òî íè áûëî îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ.

- Îñåíüþ 2007 ãîäà â çàïàäíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü î çàðåãèñòðèðîâàííîé â Øâåéöàðèè ôèðìå Gunvor, êîòîðàÿ íîìèíàëüíî ïðèíàäëåæèò áûâøåìó ñîñåäó Ïóòèíà ïî äà÷å Ãåííàäèþ Òèì÷åíêî è âðîäå áû êîíòðîëèðóåò òðåòü ðîññèéñêîãî íåôòÿíîãî è ãàçîâîãî ýêñïîðòà.

- Ïîäîáíûå âåùè îòíîñÿòñÿ ê çàïðåòíîé òåìå íîìåð îäèí – ýòî ôèíàíñû Êðåìëÿ è äðóãèõ ÷ëåíîâ ïðàâÿùåé ýëèòû. Íèêîìó äàæå íå ïðèõîäèò â ãîëîâó çàíÿòüñÿ åþ. Ëþáîé æóðíàëèñò çíàåò, ÷òî åñëè åìó äîðîãà åãî æèçíü, òî îò ýòîé òåìû ñëåäóåò äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå. Íî äàæå åñëè áû îí âçÿëñÿ çà íåå, ýòî íå èìåëî áû ñìûñëà.

- Ïî÷åìó?

- Òàêîé æàíð, êàê æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå, íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â áåçâîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå. Åñëè â ÑØÀ èëè Åâðîïå ãàçåòà ñîîáùàåò î ñêàíäàëå, òî îïïîçèöèÿ ïåðåíîñèò åãî â ïàðëàìåíò, è äåëî îáðåòàåò ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå.  Ðîññèè âñåãäà íàéäåòñÿ íåñêîëüêî ñìåëûõ ëþäåé. Íî èõ ðàçîáëà÷åíèÿ íå èìåþò îáùåñòâåííîãî ðåçîíàíñà. Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì áîëüøèì áîëîòîì, ãäå âñå èñ÷åçàåò áåññëåäíî, íå ïîäõâà÷åííîå ïàðëàìåíòîì è íå èì âçÿòîå ïîä êîíòðîëü. Åñëè ó íàñ êòî-òî âîçüìåòñÿ çà íàñòîÿùåå ðàññëåäîâàíèå, îò íåãî ïîòðåáóþòñÿ ïîäâèãè, êàê â àìåðèêàíñêîì êèíî. Òàì ãåðîé áîðåòñÿ îäèí ïðîòèâ âñåõ, â íåãî ñòðåëÿþò, íî â êîíöå åãî æäåò íàãðàäà. Íî ïîñëåäíÿÿ â Ðîññèè îòñóòñòâóåò.

- Óëó÷øèòñÿ ëè ñèòóàöèÿ ïðè íîâîì ïðåçèäåíòå Äìèòðèè Ìåäâåäåâå?

-  êîíöå àïðåëÿ Ìåäâåäåâ íàçâàë ðîññèéñêîå òåëåâèäåíèå "îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå". Ýòî êðàéíèé öèíèçì – è îí äàåò ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷åãî îò íåãî ìîæíî îæèäàòü.

- ×òî ìîæåò èçìåíèòüñÿ â ïîëèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè â Ðîññèè?

- Äî òåõ ïîð, ïîêà òåêóò íåôòÿíûå ìèëëèàðäû, à äîõîäû ïåíñèîíåðîâ è ÷èíîâíèêîâ ðåãóëÿðíî ïîâûøàþòñÿ, íå èçìåíèòñÿ íè÷åãî. Òîëüêî åñëè ýêîíîìèêà íà÷íåò ñïîòûêàòüñÿ èëè íà íàñ îáðóøèòñÿ êàêîé-íèáóäü íîâûé âíåçàïíûé êðèçèñ, ìíîãèå ðîññèÿíå, âåðîÿòíî, çàìåòÿò, ÷òî íà ñàìîì äåëå íàøà ñòðàíà ïåðåæèâàåò çàñòîé è ìíîãîå äàëåêî íå èäåàëüíî.

- ×åì âû çàíèìàåòåñü ïîñëå óõîäà èç "Íîâîãî âðåìåíè"? Ïîñòóïàþò ëè âàì ïðåäëîæåíèÿ îò äðóãèõ èçäàíèé?

-  Ðîññèè âñå áîÿòñÿ ïðåäëîæèòü ìíå ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî èì ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ íåäîâîëüñòâîì Êðåìëÿ. Ñåé÷àñ â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà ÿ ðàáîòàþ íàä îäíèì èíòåðíåò-ïðîåêòîì. Òàì ïîòåíöèàëüíûå èíâåñòîðû õîòÿò, ïðåæäå âñåãî, îäíîãî – êàê ìîæíî ìåíüøå ïîëèòèêè.


http://www.inopressa.ru/fraktuell/2008/05/07/16:22:58/shakirov
11-05-08 10:20Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé" 11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc