[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Ñòîèìîñòü ïàðàäà

Ãîâîðèò Þëèÿ Ëàòûíèíà

...Ëóæêîâ ñêàçàë, ÷òî îí îòïóñêàåò 1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé íà ïîäãîòîâêó ê ïàðàäó ãîðîäà è 1,180 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà óáîðêó ãîðîäà ïîñëå ïàðàäà, èòîãî 2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. ß äóìàþ, ÷òî äëÿ àðìèè ïðèåõàòü ñòîèëî íå ìåíüøå. Ìåíÿ ñîâåðøåííî, íàïðèìåð, ïîòðÿñëî, ïîìèìî ñàìîãî ýòîãî ïåðåìåùåíèÿ âîéñê, - íàïðèìåð, ÿ âñå ýòè äíè, êàê âñåãäà, äîñòàòî÷íî ïîçäíî âîçâðàùàëàñü â ãîðîä ïî Ìèíêå, è íî÷üþ ÿ âèäåëà â 12 ÷àñîâ äâèæåíèå ãèãàíòñêèõ ôóðãîíîâ, âèäèìî, ñ êàêèìè-òî âñïîìîãàòåëüíûìè âåùàìè äëÿ ïàðàäà, ÿ çíàþ õàðàêòåð äâèæåíèÿ ïî Ìèíêå â ýòî âðåìÿ, òàì â ýòî âðåìÿ ïóñòî, - è âäðóã ÿ âèæó, êàê â ãîðîä èäóò êîëîííû ôóð óæ íå çíàþ ñ ÷åì, íî ïðîñòî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ñêîëüêî âñå ýòî ñòîèò, íî, âèäèìî, íå ìåíüøå òîãî, ÷òî ñòîèëî Ìîñêâå. Ïëþñ ðåïåòèöèè è ñúåìêè, îñîáåííî èíàóãóðàöèè. Âû çíàåòå, íà èíàóãóðàöèè áûëî 69 êàìåð, âêëþ÷àÿ êàêèå-òî ïàðÿùèå ñ êðàíàìè. ß âàì êàê íåìíîæêî êèíîøíèê ãàðàíòèðóþ: íè îäèí ðîññèéñêèé ôèëüì íå ñíÿò 69-þ êàìåðàìè. Áîëåå òîãî, ÿ äóìàþ, ÷òî íå ñíÿò íè îäèí ãîëëèâóäñêèé ôèëüì. Ïî ñòîèìîñòè ýòîò áëîêáàñòåð ïîáèë "Òèòàíèê". Ïëþñ åùå ÿ äîëæíà íàïîìíèòü, ÷òî áûëè äåíüãè, çàòðà÷åííûå íà ïàðàäû â äðóãèõ ãîðîäàõ. Ïëþñ, èçâèíèòå, íàøå âðåìÿ, êîòîðîå ìû ïîòåðÿëè, êîãäà ñòîÿëè â ïðîáêàõ. Ýòèì, ñîáñòâåííî, ïàðàä è îòëè÷àåòñÿ îò êàðíàâàëà: ïàðàä – ýòî êîãäà òû ñòîèøü â ïðîáêå, à ïåðåä òîáîé êòî-òî õîäèò, à êàðíàâàë – ýòî êîãäà òû ïëÿøåøü âìåñòå ñî âñåìè. Òî åñòü ýòî äîáðûå 10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî 300-400 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, êîòîðûå ñîñòîÿò èç òåõ äåíåã, êîòîðûå ìû çàïëàòèëè, è òîãî âðåìåíè, êîòîðîå ó íàñ óêðàëè. ...

http://www.echo.msk.ru/programs/code/513209-echo/
11-05-08 10:16Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà 11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc