[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:qyska aqyl

Þñóô, ñèí äåðåñ ñóëýìèñåí äèåï êåì äý ýéòìè. Ñèíåí ñóçëýðíå ÿçó óçåí÷ýëåêëå:))) Ñïåöèôè÷åñêèé, äèï ýéòèåê. Ìîíàðãà ñèí æàâàï áèðýñåí - ìèí òàòàð ìýêòýáåíäý óêûìàäûì, íè÷åê ñóëèì øóëàé ÿçàì. Áó äåðåñ. Ýììà ñèíåí òåêñòëàðíû óêó àâûð, òèç óêûï áóëìûé. Ñîíãû âàêûòëàðäà óêûðãà æèí"åëðýê, ÷ûíûñûí ýéòêýíäý.

Òàëëèííäà òàòàð ÿêøýìáå ìýêòýáåí, ýëáýòòý, ýäýáè òåëäý àëûï áàðûðãà êèðýê èäå. Õýì øóëàé óê áàëàëàðãà ìèæãàð äèàëåêòûíûí óçåí÷ýëåêëýðåí äý ÿõøû ãûíà ñóëè áàðûðãà êèðýê, àëàð óçëýðåíåí àòà-àíàëàðû ñóëýãýí äèàëåêòòàí îÿëìàñûí ý÷åí.
Êóïòýí òóãåë Þæíî-Ñàõàëèíñêèäà òàòàð ÿêøýìáå ìýêòýáå à÷ûëãàí èäå, àíû çóð òûðûøëûê áåëýí, êóï êå÷ êóåï Çàêèÿ Âàëèòîâà à÷òû. Öûêûëäàó÷û ìèøýð õàòûíû. Òàòàðñòàííûí ×óïðýëå ðàéîíûííàí. Íè ýéòåðñåç? Ìàëàäèñ, äèåï? Ìèí äý øóëàé ýéòåð èäåì. Ý Þæíî-Ñàõàëèíñêèäà ÿøýó÷å Áàøêîðòîñòàí òàòàðëàðû (õýì áåðíè÷ý áàøêîðò) äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿãà äîíîñ ÿçûï, ìýêòýïíå ÿïòûðòòûëàð, ÷åíêè ìýêòýï ëèöåíçèÿ àëìûé÷à à÷ûëãàí. ßêøýìáå ìýêòýáå, ÷ûíûíäà ëèöåíçèÿñûç äà ýøëè àëà, êóï óðûííàðäà øóëàé ýøëè äý. Ýììà óç òàòàðëàðûáûç øóíäûé çóð ñêàíäàë êóòýðãý÷, ëèöåíçèÿñû þê äèï, ÿíà à÷ûëãàí ìýêòýïíå êèðå ÿïòûëàð. Øóíäûé õýë.


10-05-08 14:54Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl 10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc