[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä

Ïàðàäëàð õàëûêíû àëäàð ý÷åí, êóðêûòûð ý÷åí, áàøûí áåãýð ý÷åí ýøëýíý.
Ñóãûø (óëñû äà, æèí"ñýí ãåíý) ÿíà áåòêýí åëäà ïàðàä óçäûðûëñà - óë ÿêøû íýðñý, äåðåñ íýðñý. Óë æèí"óãý òàíòàíà. Ý èíäå åëäàí-åë ïàðàäëàð óòêýðó - óë áåòåí èëëýðäý êóáåñå õàëûêíû àëäàó ý÷åí ýøëýíý. ßíýñå, ãîðóðëàíûãûç, ñåçíåí ñàëûìíàðãà (íàëîãëàðãà) êèòêýí àê÷àëàðûãûç þêêà êèòìè, ìåíý áåç íèíäè êå÷ëå õýì íèíäè ìàòóð.
áó Ìýñêýó ïàðàäûíà íè÷ý ìèëëèàðä ñóì àê÷à êèòêýíäåð? Ìýñêýóäý øóë ïàðàäêà þëëàðíû ýçåðëýó õýì ïàðàäòàí ñîí ðåìîíòëàóãà 1 ìèëëèàðä ñóì êèòêýí äèï óêûäûì. Ìýñêóýäý èäåì, óëûì Òèìóð áåëýí ìàøèíàäà éåðåäåê, öåíòðäà, Êðåìëü ÿíûííàí äà óçäûê - þëëàðãà ñàðû ëèíèÿëàð ñûçãàííàð. Óë èêýí õýðáè ìàøèíàëàð ý÷åí - òàíêëàð. ÁÒÐ õýì áàøêàëàð ý÷åí. Ý ãàäè ìàøèíà éåðåòó÷åëýð øóë ñàðû ëèíèÿëàð áóåí÷à êóï àâàðèÿãà ýëýêêýí, ÷åíêè áåðñå àê ëèíèÿ áåëýí áàðà, èêåí÷åñå ñàðû ëèíèÿ áåëýí. Øóë âàòûëãàí àâòîëàðíûí àê÷àëàðûí êåì ñàíàãàí?


10-05-08 12:23



Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä 10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59






:
Email
Cc