[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re: Alya

Þñóô àðòíû áèðìè, õýðáåð ìåëî÷üêà áýéëýíý. Áýéëýíåï êåíý êàëìûé, áåð ñóãóãà áèø ñóãó áåëýí æàâàï áèðý, õýòòà õàòûí êåøåãý äý. Ïèãàìáýðåáåç ýéòêýí - õàòûí êåøå êàáûðãà êåáåê, àíû òóðàéòûðãà êèðýêìè, òóðàéòêàíäà êàáûðãà ñûíà, õàòûí êåøå äý øóëàé. Øóííàí õàòûí-êûçíûí äåðåñ áóëìàãàí ñóçëýðåíý, ýøëýðåíý çóð èãúòèáàð áèðìýñêý êèðýê.

Þñóô. ñèí ñóëýðãý ñóëèñåí äý, ñèíåí ÿçãàí òåêñòëàðíû àí"ëàó áèê àâûð. Ìîíäà áåð ìèí ãåíý òóëûñûí÷à àí"ãàðà áàðàì äèï óéëûéì. Ìîíû ìèí áåðíè÷ý êàò ýéòýì èíäå. Êåì ñèíåí òåêñòíû óêûé àëìûé, óë ñèíå òàòàð÷à ñóëè áåëìè äèï òý óéëàâû ìåìêèí. Ý ìèí ñèíåí ñóëýãýíííå êóï èøåòêýíåì áàð, øóííàí ñèíåí òàòàð òåëåí áåëóãý øèêëýíìèì.

Êñòàòè, Þñóô. Ñèí åø êûíà èñëàì÷à ñóëèñåí. Íàìàç êûëàñûíìû? 5 êàò íàìàç? Æîìà íàìàçû? Íýðñýäýí ñîðûéì, ÷åíêè èñëàì ðèòîðèêàñûí êóëëàíàñûí, ý óçåí"äý ñàáûðëûê þê, äèìýê, íàìàç êûëìûéñûí?
ÌÄÊ äà, íàìàç êûëñà äà, àíàðäà äà êóï î÷ðàêòà ñàáûðëûê þê.


09-05-08 23:49Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya 09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc