[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà

Âîò ÿ çàêîí÷èë ÷åðíîâèê îòâåòà ïðîêóðîðó íà åãî ïðåäñòàâëåíèå.

Äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ

Ïðîêóðîðó Ðîìîäàíîâñêîãî ðàéîíà

Íà Âàøå ïðåäñòàâëåíèå ¹27-1-08/707 îò 30.04.08 â ìîé àäðåñ ñîîáùàþ, ÷òî òå îáùåñòâà ìóñóëüìàí, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ ïðåòåíçèè íàëîãîâîãî õàðàêòåðà, ïî ñìåíå àäðåñà áåç èçâåùåíèÿ, à òàêæå õðàíèëè ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, ïðè÷èñëåííûå Áóãóðñëàíñêèì ðàéîííûì ñóäîì ê ýêñòðåìèñòñêîé ëèòåðàòóðå, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâå÷àþò çà ýòî ñîãëàñíî çàêîíîâ ÐÔ è ïîíåñóò ñîîòâåòñòâóþùåå íàêàçàíèå. Íàøå Äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí ÐÌ îêàçûâàåò èì âîçìîæíóþ ïîìîùü â ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ èõ äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî â íàøè ôóíêöèè íå âõîäÿò îáÿçàííîñòè âåñòè èõ ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü, èçâåùàòü îðãàíû þñòèöèè î ñìåíå àäðåñîâ îáùåñòâ, ïðîâåðÿòü è âåñòè ó÷åò ëèòåðàòóðû, êîòîðóþ ïðèõîæàíå ïðèíîñÿò â ìå÷åòè.

Òî, ÷òî ïðîâåðÿþùèì íå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîòîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé îáùåñòâ “Ðàìàçàí” è “Àëü-Ôóðêàí” çà 2006 ãîä, íå îçíà÷àåò, ÷òî òàêèå ñîáðàíèÿ íå ïðîâîäèëèñü. Ôàêòè÷åñêè îáùèå ñîáðàíèÿ è çàñåäàíèÿ Ñîâåòîâ îáùåñòâ ïðîõîäÿò êàæäóþ ïÿòíèöó, êîãäà âñå ÷ëåíû ìóñóëüìàíñêèõ îáùåñòâ ñîáèðàþòñÿ íà ïÿòíè÷íóþ ìîëèòâó è ïðîïîâåäü. Ïðè ýòîì îïåðàòèâíî îáñóæäàþòñÿ âñå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.

Òàêæå ñîîáùàþ, ÷òî ÄÓÌ ÐÌ ñàìîñòîÿòåëüíî íàøåë ñàéò Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû (ÔÐÑ), ãäå ïî àäðåñó http://www.rosregistr.ru/index.php?menu=3014000000 ðàçìåùåíû 134 íàèìåíîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïðèçíàííûõ ñóäàìè ýêñòðåìèñòñêèìè. Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ íàìè áûë ñîñòàâëåí ñïèñîê ìóñóëüìàíñêèõ ìàòåðèàëîâ, íàçâàííûõ ñóäàìè ýêñòðåìèñòñêèìè, è ýòîò ñïèñîê áûë äîâåäåí äî âñåõ ìóñóëüìàíñêèõ îáùåñòâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íàøåãî ÄÓÌ ÐÌ.

Òàêæå ñîîáùàþ, ÷òî ãðàæäàíå íå îáÿçàíû èñïîëíÿòü íåäîâåäåííûå äî íèõ íàäëåæàùèì îáðàçîì ðåøåíèÿ êàêèõ-òî ðàéîííûõ ñóäîâ.

Êàòåãîðè÷åñêè âîçðàæàþ ïðîòèâ Âàøåãî óòâåðæäåíèÿ «íàëè÷èå â äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé è äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí ÐÌ ïðèçíàêîâ ýêñòðåìèçìà» òîëüêî èç-çà òîãî, ÷òî ÄÓÌ ÐÌ íå ïðîâåðÿåò êíèæíûå ôîíäû ìå÷åòåé. Ñ÷èòàþ, ÷òî Âû äîëæíû îôèöèàëüíî äåçàâóèðîâàòü ýòî óòâåðæäåíèå.

Òàêæå ñ÷èòàþ ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâóþùèì äåéñòâèòåëüíîñòè Âàøå çàÿâëåíèå, ÷òî «âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ … ñîçäàþò óñëîâèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, ìîãóò ïðèâåñòè ê äåñòàáèëèçàöèè âíóòðèêîíôåññèîíàëüíîé è ìåæêîíôåññèîíàëüíîé îáñòàíîâêè â ìóñóëüìàíñêîé îáùèíå ñ.Áåëîçåðüå, à òàêæå ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå â ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëàìè, âûçâàòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè íà ìåæíàöèîíàëüíîé ïî÷âå».
Êàê æå òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàê òîëüêî ñóä ïðèçíàë ýòè êíèæêè ýêñòðåìèñòñêèìè, òàê îíè ñðàçó ñòàëè îïàñíûìè? À âåäü äî ýòîãî îíè (è íå òîëüêî îíè, íî è äðóãèå êíèãè èç òîãî æå ñïèñêà, êîòîðûå ìû ñàìè èçúÿëè, áåç âñÿêèõ ïðîâåðîê), ÷èòàëèñü â ìå÷åòÿõ ãîäàìè è íå ïðèâîäèëè íè ê êàêèì «ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè».

×òî êàñàåòñÿ Âàøåé óãðîçû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâ «Àëü-Ìóõàððÿì», «Àëü-Ðàäæàá», «Àëü-Ôóðêàí», «Ðàìàçàí», «Òàóáà» è «Øàáàí» ñåëà Áåëîçåðüå, òî ýòî Âàøå ïðàâî – åñëè Âàø ðàéîííûé ñóä ðåøèò, òàê è áóäåò. Îäíàêî ýòî íå áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ìóñóëüìàíå äàííûõ îáùåñòâ ïåðåñòàíóò èñïîâåäîâàòü ñâîþ ðåëèãèþ Èñëàì.09-05-08 21:24Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà 09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc