[ ] [ ]

Àëèÿ: Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ

Ñåãîäíÿ, â äåíü 63-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè è ïîçäðàâëåíèé ê âåòåðàíàì îáðàòèëñÿ ìóôòèé Ãóñìàí Èñõàêîâ.

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïîçâîëüòå îò èìåíè ìóñóëüìàí ðåñïóáëèêè è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâèòü âàñ ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé – Äíåì Ïîáåäû!

Äàâíî îòãðåìåëè ïîñëåäíèå çàëïû îðóäèé, íà ìåñòàõ áûâøèõ ñðàæåíèé âûðîñëè ãîðîäà, ìíîãîå èç òîãî, ÷òî áûëî, ñî âðåìåíåì çàáûâàåòñÿ. Íî íåâîçìîæíî çàáûòü îäíîãî – ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè, ïðîÿâëåííûõ âàìè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íåâîçìîæíî çàáûòü èìåíà òåõ, ÷üÿ æèçíü òàê âíåçàïíî îáîðâàëàñü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, çàùèùàâøèõ ñâîáîäó, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî.

Âîéíà, ïðèíåñøàÿ ãèáåëü è ðàçðóøåíèÿ â íàøè äîìà, îáúåäèíèëà âñå íàðîäû è ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ðåëèãèé â áîðüáå ñ åäèíûì âðàãîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ïî ìèëîñòè Âñåâûøíåãî, íàðîäû Òàòàðñòàíà è Ðîññèè óæå áîëåå 60 ëåò æèâóò â ÌÈÐÅ È ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÈ (ðàçðÿäêà ìîÿ - ÀÒ).

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè è ñâèäåòåëè òåõ ñîáûòèé, ñîëäàòû è òðóæåíèêè òûëà! Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ!  ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà âåëèêîé Ïîáåäû õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû âàøà æèçíü âñåãäà áûëà îêðóæåíà çàáîòîé è âíèìàíèåì áëèçêèõ, äðóçåé, ñîñåäåé. Íàø ñâÿùåííûé äîëã ïåðåä âàìè ïîìíèòü îá ýòîì.

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì è äîáðûìè ìîëèòâàìè, ïðåäñåäàòåëü Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí ÐÒ, ìóôòèé õàçðàò Ãóñìàí Èñõàêîâ.

Òàòàð-èíôîðì

Êàê ó íàñ ëþáÿò âîñïåâàòü äàâíî ïðîøåäøåå, çàêðûâàÿ ãëàçà íà íåäàâíåå ïðîøëîå è ïðîáëåìàòè÷íîå íàñòîÿùåå!!!


09-05-08 20:04Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ 09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc