[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.

Áååê Æèí"ó êåíåíäý øóíäûé õàò ÿçàì (Ìîðäîâèÿ ìóôòèå èñåìåííýí, ýììà óë áó õàòíû éîìøàðòûð äèï óéëûéì:)

Äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ

Ïðîêóðîðó Ðîìîäàíîâñêîãî ðàéîíà

Ïðîøó Âàñ îòîçâàòü ñâîå ïðåäîñòåðåæåíèå ¹27-1-08/708 îò 30.04.08 â ìîé àäðåñ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÿ, à òàêæå âîçãëàâëÿåìîå ìíîþ Äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí ÐÌ, íå ÿâëÿåìñÿ íàäëåæàùèìè îáúåêòàìè äàííîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ.

 ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè ÄÓÌ ÐÌ íå âõîäèò ïðîâåðêà, êîíòðîëü è ó÷åò ëèòåðàòóðû, êàê â ìå÷åòè, òàê è â äîìàõ âåðóþùèõ. Íà ïðàêòèêå ñëîæèëîñü òàê, ÷òî êíèãè â ìå÷åòè Ðîññèè ïîâñåìåñòíî ïðèíîñÿò ñàìè âåðóþùèå, ÷òîáû äðóãèå òîæå ìîãëè ïðî÷èòàòü èõ, òàê êàê ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâ èñëàìà. Êíèãè è áðîøþðû íå êëàññèôèöèðóþòñÿ è íå ñòàâÿòñÿ íà ó÷åò.

Âàøå ïðåäîñòåðåæåíèå ìîæåò êàñàòüñÿ òåõ îòâåòñòâåííûõ ëèö ìå÷åòåé «Àëü-Ðàäæàá», «Òàóáà» è «Øàáàí» ñåëà Áåëîçåðüå, ãäå ïåðå÷èñëåííûå â Âàøåì ïðåäîñòåðåæåíèè áðîøþðû è êíèãè áûëè â ñâîáîäíîì äîñòóïå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, è êîòîðûå âîâðåìÿ íå èçúÿëè äàííûå ìàòåðèàëû, ïðèçíàííûå Áóãóðóñëàíñêèì ðàéîííûì ñóäîì ýêñòðåìèñòñêèìè. Íî âðÿä ëè â ýòîì åñòü èõ âèíà, - ó íèõ íå áûëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè èñïîëíÿòü ðåøåíèÿ ýòîãî ñóäà, âåäü îíè íå áûëè ñâîåâðåìåííî è íàäëåæàùèì îáðàçîì óâåäîìëåíû î ïðèçíàíèè òåõ èëè èíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ýêñòðåìèñòñêèìè.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïðèçíàòü íåäîðàáîòêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, èíèöèèðóþùèõ ñóäåáíûå ïðîöåññû ïî ïðèçíàíèþ ìóñóëüìàíñêèõ êíèã è áðîøþð ýêñòðåìèñòñêèìè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå èçâåùàþùèõ ìóñóëüìàíñêèå îáùèíû î òîì, ÷òî òå èëè èíûå ìàòåðèàëû îòíûíå ïðèçíàíû ýêñòðåìèñòñêèìè.

Âàøà ññûëêà íà òî, ÷òî ñïèñêè ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà ñàéòå ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå þñòèöèè (Ôåäåðàëüíàÿ ðåãèñòðàöèîííàÿ ñëóæáà, ÔÐÑ) â Èíòåðíåòå, íåñîñòîÿòåëüíà, òàê êàê íè â îäíîé ðîññèéñêîé ãàçåòå òàêèõ ïîëíûõ ñïèñêîâ îïóáëèêîâàíî íå áûëî. Äàæå îôèöèàëüíàÿ «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ïóáëèêîâàëà ëèøü ôðàãìåíòû èç ðåàëüíîãî ñïèñêà, íå ïîëíîñòüþ. Åäèíñòâåííîå îáùåäîñòóïíîå ìåñòî, ãäå åñòü òàêîé ñïèñîê, ýòî ñàéò ÔÐÑ ïî àäðåñó http://www.rosregistr.ru/index.php?menu=3014000000 ãäå äàíû 134 íàèìåíîâàíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ.  ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ìàëî êòî ïîëüçóåòñÿ Èíòåðíåòîì, òåì áîëåå, âåðóþùèå ìóñóëüìàíå. À òå, êòî ïîëüçóåòñÿ, âðÿä ëè ÷òî-ëèáî çíàþò î ñàéòå ÔÐÑ è íå çàõîäÿò òóäà êàæäîäíåâíî, ÷òîáû óçíàòü, íå äîáàâèëèñü ëè åùå êàêèå-òî ìóñóëüìàíñêèå êíèãè è áðîøþðû â ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ðåøåíèÿìè î÷åðåäíûõ ðàéîííûõ ñóäîâ.

Ñî ñòîðîíû ÄÓÌ ÐÌ, êîãäà ìû óçíàâàëè â ïðåññå î òîì, ÷òî î÷åðåäíàÿ ìóñóëüìàíñêàÿ êíèãà èëè áðîøþðà çàïðåùåíû, ìû âñåãäà èçâåùàëè ðóêîâîäèòåëåé ñâîèõ 26 îáùèí î òîì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íàäî èçúÿòü èç ñâîáîäíîãî äîñòóïà â ìå÷åòè. Òàêèå êíèãè äåéñòâèòåëüíî èçûìàëèñü. Îäíàêî â îáû÷íóþ ïðåññó ïîïàäàþò òîëüêî íåêîòîðûå íàçâàíèÿ òàêèõ çàïðåùåííûõ êíèã è áðîøþð, ïîýòîìó äëÿ íàñ áûëî íåîæèäàííîñòüþ, ÷òî âî âðåìÿ ïðîâåðêè íàøèõ ìå÷åòåé â òðåõ èç íèõ áûëè îáíàðóæåíû òàêèå ìàòåðèàëû, êîòîðûå îêàçàëèñü ïðèçíàííûìè Áóãóðóñëàíñêèì ðàéîííûì ñóäîì ýêñòðåìèñòñêèìè.

Ìû ñòàëè èñêàòü ïîëíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå îôèöèàëüíîé «Ðîññèéñêîé ãàçåòû», îäíàêî òàì áûëî òîëüêî íåñêîëüêî íàçâàíèé. Ïðåäïîëîæèòåëüíî ïîëíûé ñïèñîê ìû íàøëè òîëüêî íà ñàéòå ïðàâîçàùèòíîãî Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «ÑÎÂÀ» ïî àäðåñó: http://xeno.sova-center.ru/4DF39C9/8F8DBA0
Ñêîïèðîâàâ ýòîò ñïèñîê, ìû âûáðàëè èç íåãî íàçâàíèÿ ìóñóëüìàíñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è ðàçîñëàëè åãî ïî âñåì îáùèíàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ÄÓÌ ÐÌ, òåì ñàìûì âûïîëíèâ íàø ãðàæäàíñêèé äîëã.

 äîïîëíåíèå ïîÿñíÿþ, ÷òî óêàçàííûå â Âàøåì ïèñüìå-ïðåäîñòåðåæåíèè ïå÷àòíûå èçäàíèÿ èçúÿòû íå â ïîìåùåíèÿõ ÄÓÌ ÐÌ, êîòîðûì ÿ ðóêîâîæó, à â çäàíèÿõ ìå÷åòåé, ïðèíàäëåæàùèõ îáùåñòâàì ìóñóëüìàí, ÿâëÿþùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè. Òî åñòü äàííîå ïðåäîñòåðåæåíèå ìîæåò áûòü àäðåñîâàíî ðóêîâîäèòåëÿì îáùèí, íî íå ê íàøåìó ÄÓÌ ÐÌ è íå êî ìíå ëè÷íî, êàê ê ðóêîâîäèòåëþ ÄÓÌ ÐÌ.

Íàì êàæåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî êàêîé-òî ðàéîííûé ñóä ìîæåò çàïðåùàòü êíèãè è áðîøþðû îäíîé èç ìèðîâûõ ðåëèãèé. Òàêæå ìû çíàåì, ÷òî ñåé÷àñ èäóò ïðîöåññû ïî îòìåíå ðåøåíèé Áóãóðóñëàíñêîãî è äðóãèõ ðàéîííûõ ñóäîâ è íåêîòîðûå èç òàêèõ âîëþíòàðèñòñêèõ ðåøåíèé ïî îòíîøåíèþ ê ìóñóëüìàíñêèì êíèãàì óæå îòìåíåíû.

Òàêæå ñ÷èòàþ, ÷òî Âàøå óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî íàëè÷èå èçúÿòûõ êíèã «ñîçäàåò óñëîâèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè», ïðåóâåëè÷åíî. Ìîæåòå ëè íàçâàòü õîòÿ áû îäíî òàêîå ïðàâîíàðóøåíèå è ïðåñòóïëåíèå ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ îáùèí «Àëü-Ðàäæàá», «Òàóáà» è «Øàáàí», ãäå ýòè áðîøþðû è êíèãè áûëè â ñâîáîäíîì äîñòóïå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò? Íåò, íå ìîæåòå, òàê êàê èõ íåò.

 ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, åùå ðàç ïðîøó Âàñ îòîçâàòü ñâîå ïðåäîñòåðåæåíèå, âûíåñåííîå â ìîé àäðåñ.  ñëó÷àå íåîòçûâà îñòàâëÿþ çà ñîáîé ïðàâî òðåáîâàòü îòçûâà Âàøåãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïðåäñåäàòåëü ÄÓÌ ÐÌ, ìóôòèé Ðàøèò Õàëèêîâ.


09-05-08 17:35Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day. 09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc