[ ] [ ]

Àëèÿ: Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»

Èíòåðåñíûé äèàëîã! (À.Ò.)

Ë.: Ãîñïîäü îäèí, îí ëþáèò è ïðîùàåò âñåõ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êòî âî ÷òî âåðóåò.Ïîéìèòå, âàæíåå ÷åëîâå÷íîñòü, äîáðîòà, ìèëîñåðäèå.

Àéäûí: Íó à êàê áûòü ñ àÿòàìè Êîðàíà, êîòîðûå, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñòûêóþòñÿ ñ âàøèìè ñëîâàìè? À äîáðîòà, ìèëîñåðäèå - ýòî âàæíî, êîíå÷íî. Íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ýñõàòîëîãè÷åñêîãî ñïàñåíèÿ. Ïîòîìó, ÷òî ïåðâûì äåëîì áóäåò ñïðîøåíî î òîì, â êîãî òîò èëè èíîé ÷åëîâåê âåðîâàë. À äîáðîòà è âñå îñòàëüíîå áóäåò ñïðîøåíî ïîñëå ýòîãî.

Ë.: Âîò ìóñóëüìàíå ãîâîðÿò, ÷òî íóæíî íå äðóæèòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãîé âåðû.

Àéäûí: Äðóæèòü íå íóæíî, íóæíî ìèðíî ñîñóùåñòâîâàòü, íå óáèâàòü äðóã äðóãà. Ýòîãî äîñòàòî÷íî. Âîîáùå êòî ñêàçàë, ÷òî îáÿçàòåëüíî íóæíî äðóæèòü èëè ëþáèòü? Ìû âèäåëè ýòó äðóæáó ìíîãî ïðè ñîâåòñêîì ðåæèìå, ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íà ñàìîì äåëå ÷àñòî ýòî áûëà íå äðóæáà, à íåíàâèñòü. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñî âñåìè ëþäüìè ìîæíî èìåòü äåëîâûå ñâÿçè, ñîòðóäíè÷àòü».


07-05-08 20:50Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé» 07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc