[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè

Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè
05:00 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÌÎÑÊÂÀ, 7 ìàÿ — ÐÈÀ Íîâîñòè. Âëàäèìèð Ïóòèí, óõîäÿùèé 7 ìàÿ ñ ïîñòà ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïîñëå âîñüìè ëåò ðóêîâîäñòâà ñòðàíîé, çàïîìíèëñÿ ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè âûñêàçûâàíèÿìè è ïðåêðàñíûì çíàíèåì ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê.

Ìî÷èòü â ñîðòèðå

«Ðîññèéñêèå ñàìîëåòû íàíîñÿò è áóäóò íàíîñèòü óäàðû â ×å÷íå èñêëþ÷èòåëüíî ïî áàçàì òåððîðèñòîâ, è ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ãäå áû òåððîðèñòû íè íàõîäèëèñü….Ìû áóäåì ïðåñëåäîâàòü òåððîðèñòîâ âåçäå, â àýðîïîðòó — â àýðîïîðòó. Çíà÷èò, âû óæ ìåíÿ èçâèíèòå, â òóàëåòå ïîéìàåì, ìû è â ñîðòèðå èõ çàìî÷èì, â êîíöå êîíöîâ. Âñå, âîïðîñ çàêðûò îêîí÷àòåëüíî», — ñêàçàë îí â ñåíòÿáðå 1999 ãîäà, åùå áóäó÷è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ñòðàíû.

Óòîíóëà

Íà âîïðîñ âåäóùåãî òåëåêàíàëà Ñè-ýí-ýí Ëàððè Êèíãà â ñåíòÿáðå 2000 ãîäà, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ ðîññèéñêîé ïîäëîäêîé «Êóðñê», Ïóòèí êîðîòêî ñêàçàë: «Îíà óòîíóëà».

Ñíåã áóäåò

«Íà ïîáåðåæüå âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ïðåêðàñíûì âåñåííèì äíåì, â òî âðåìÿ êàê â ãîðàõ — íàñòîÿùàÿ çèìà. ß òàì êàòàëñÿ íà ëûæàõ øåñòü èëè ñåìü íåäåëü íàçàä, è ÿ çíàþ — íàñòîÿùèé ñíåã ãàðàíòèðîâàí», — ñêàçàë Ïóòèí, âûñòóïàÿ â èþëå 2007 ãîäà íà îôèöèàëüíîé ïðåçåíòàöèè Ñî÷è â Ãâàòåìàëå â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà ïðîâåäåíèå çèìíåé Îëèìïèàäû â 2014 ãîäó.

Ðàá íà ãàëåðàõ

«Ìíå íå ñòûäíî ïåðåä ãðàæäàíàìè, êîòîðûå ãîëîñîâàëè çà ìåíÿ äâàæäû, èçáèðàÿ íà ïîñò ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âñå ýòè âîñåìü ëåò ÿ ïàõàë, êàê ðàá íà ãàëåðàõ, ñ óòðà äî íî÷è, è äåëàë ýòî ñ ïîëíîé îòäà÷åé ñèë», — ñêàçàë Ïóòèí â ôåâðàëå 2008 ãîäà íà «áîëüøîé» ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êðåìëå.

Ñþäà ñìîòðåòü

«Ñþäà íóæíî ñìîòðåòü! È ñëóøàòü, ÷òî ÿ ãîâîðþ! À åñëè íåèíòåðåñíî, òî ïîæàëóéñòà…» — çàÿâèë ïðåçèäåíò, îáðàùàÿñü ê áîëòàâøèì íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà è Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè â íîÿáðå 2003 ãîäà ÷èíîâíèêàì.

Îáðåçàíèå

«Åñëè æå âû ãîòîâû ñòàòü ñàìûì ðàäèêàëüíûì èñëàìèñòîì è ãîòîâû ñäåëàòü ñåáå îáðåçàíèå, ïðèãëàøàþ âàñ â Ìîñêâó. ß ïîðåêîìåíäóþ ñäåëàòü îïåðàöèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ó âàñ óæå íè÷åãî íå âûðîñëî», — çàÿâèë Ïóòèí â íîÿáðå 2002 ãîäà ïîñëå ñàììèòà Ðîññèÿ-ÅÑ â îòâåò íà çàÿâëåíèå îäíîãî èç æóðíàëèñòîâ î òîì, ÷òî Ðîññèÿ ïîäàâëÿåò ñâîáîäó â ×å÷íå.

Êàê øâåéöàðñêèå ÷àñû

«ß áû õîòåë, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå, ðåãèîíàëüíûå âëàñòè è ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè â òåððèòîðèÿõ ÐÔ, êàê øâåéöàðñêèå ÷àñû, ìîëîòèëè, íå ïåðåñòàâàÿ, âïëîòü äî âûáîðîâ è ñðàçó ïîñëå âûáîðîâ, â ïåðèîä ìåæäó ìàðòîì è ìàåì 2008 ãîäà», — çàÿâèë îí â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà âñòðå÷å ñ ó÷àñòíèêàìè Ìåæäóíàðîäíîãî äèñêóññèîííîãî êëóáà «Âàëäàé» â Ñî÷è.

Åùå è ïîäñëóøèâàþò

«Â îòíîøåíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû ìîãó ñêàçàòü òàê, êàê ìû øóòèëè, êîãäà ÿ ðàáîòàë ñîâåðøåííî â äðóãîé îðãàíèçàöèè. Èõ ïðèñëàëè ïîäãëÿäûâàòü, à îíè ïîäñëóøèâàþò. Íåêðàñèâî», — ñêàçàë îí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû â õîäå «ïðÿìîé ëèíèè» ñ ðîññèÿíàìè â îêòÿáðå 2006 ãîäà ïðî îïóáëèêîâàíèå îäíîãî èç åãî âûñêàçûâàíèé, êîòîðîå íå ïðåäíàçíà÷àëîñü äëÿ ïðåññû.

Áóøó íåëåãêî

«Íà÷àëüíèêîâ ìíîãî, à êîíå÷íîå ñëîâî — çà ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. Ýòî, êîíå÷íî, ãðóç ìîðàëüíûé íåëåãêèé… Ýòî êàñàåòñÿ ãëàâû ëþáîãî ãîñóäàðñòâà — è ìàëåíüêîãî, è áîëüøîãî. À âû äóìàåòå, Áóøó ëåãêî?» — ðèòîðè÷åñêè ñïðîñèë îí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ íà «áîëüøîé» ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ôåâðàëå.

Óøè îñëà

«Ìû íå áóäåì âåñòè ïåðåãîâîðû (ñî ñòðàíàìè Áàëòèè) íà ïëàòôîðìå êàêèõ-ëèáî òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåíçèé. Íå Ïûòàëîâñêèé ðàéîí îíè ïîëó÷àò, à îò ìåðòâîãî îñëà óøè», — ñêàçàë Ïóòèí íà âñòðå÷å ñ êîëëåêòèâîì «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû» â ìàå 2005 ãîäà, ãîâîðÿ î ïðåòåíçèÿõ Ëàòâèè íà Ïûòàëîâñêèé ðàéîí.

Æåâàòü ñîïëè

«Ìû áóäåì ñîïëè æåâàòü çäåñü ãîäàìè? Ìû óæå ñêîëüêî ãîâîðèì íà ýòó òåìó — ñ 99-ãî ãîäà? Ïî÷òè íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, òîëüêî îäíè ðàçãîâîðû. Âñå ýòî øóðóþò òóäà, íå ïåðåñòàâàÿ, â îãðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ. È íè÷åãî íå ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ïåðåðàáîòêó íà òåððèòîðèè Ðîññèè. ß îáðàùàë âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà íà ýòîò âîïðîñ óæå íåñêîëüêî ðàç, è âñå òîëüêî ðàçãîâîðû. ß ïîíèìàþ, ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî, — è âû ïîíèìàåòå: ýòî ñâÿçàíî ñ ëîááèðîâàíèåì ýêñïîðòåðîâ. Îíè äóìàþò î ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñàõ, à âû äîëæíû äóìàòü îá èíòåðåñàõ ðîññèéñêîãî íàðîäà», — ñêàçàë îí â ìàðòå 2006 ãîäà íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà.

Âîíþ÷èå «õðóùåâêè»

«Ïðîðàáîòàéòå âîïðîñ îá èçìåíåíèè ñòàíäàðòîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ, ïðåæäå âñåãî æèëûõ äîìîâ, äëÿ âîåííîñëóæàùèõ, è íà÷íåì ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà. ß îáðàùàþ íà ýòî âàøå âíèìàíèå è õî÷ó, ÷òîáû ýòî áûëî ñäåëàíî áûñòðî è äîñòîéíî ðîññèéñêîãî îôèöåðñòâà, ÷òîáû ëþäè íàøè ïåðåñòàëè æèòü â ýòèõ âîíþ÷èõ “õðóùåâêàõ”, — ñêàçàë Ïóòèí â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà ñîâåùàíèè ñ ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì âîîðóæåííûõ ñèë.

Áåëûé êàðëèê

“Ëåâ Ìàòâååâè÷ ïî ìîåé ïðîñüáå äëÿ ìåíÿ è äëÿ ìîèõ êîëëåã èç ÷èñëà ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ïðî÷èòàë íåäàâíî ñåðèþ ëåêöèé ïî ïðîáëåìàì çàðîæäåíèÿ Âñåëåííîé, ïî ïëàíåòàðíûì èññëåäîâàíèÿì, ïî èññëåäîâàíèÿì Ñîëíöà, âçàèìîäåéñòâèþ Ñîëíöà, Çåìëè è äðóãèõ ïëàíåò. Î÷åíü èíòåðåñíî è ïîëåçíî…. Ëåâ Ìàòâååâè÷ ðàññêàçàë ìíîãî èíòåðåñíûõ âåùåé, â òîì ÷èñëå ÷òî ÷åðåç ñåìü ìèëëèàðäîâ ëåò Ñîëíöå ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå è ïðåâðàòèòñÿ â êàêîãî-òî áåëîãî êàðëèêà. Î÷åíü îãîð÷àåò òàêàÿ ïåðñïåêòèâà, õîòÿ îíà è äàëåêàÿ”, — ïðèçíàëñÿ îí íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà â Êàëóãå ïî êîñìîñó â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà.

Ïîëîâûå ïðèçíàêè

“Åñëè áû ó áàáóøêè áûëè îïðåäåëåííûå ïîëîâûå ïðèçíàêè, îíà áûëà áû äåäóøêîé. Ïîëèòèêà íå òåðïèò ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ”, — ñêàçàë îí, îòâå÷àÿ íà âñòðå÷å â èþíå 2006 ãîäà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè âåäóùèõ èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ ñòðàí “âîñüìåðêè” íà âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ñàíêöèé ïðîòèâ Èðàíà.

Çà îäíî ìåñòî

“Âñå äîëæíû ðàç è íàâñåãäà äëÿ ñåáÿ ïîíÿòü: íàäî èñïîëíÿòü çàêîí âñåãäà, à íå òîëüêî òîãäà, êîãäà ñõâàòèëè çà îäíî ìåñòî”, — ñêàçàë Ïóòèí â èíòåðâüþ èòàëüÿíñêèì ÑÌÈ â íîÿáðå 2003 ãîäà, ðàññêàçûâàÿ ïðî äåëî “ÞÊÎÑà”.

Ïîðòðåòû íà ÿéöàõ

 îòâåò íà ïðîñüáó íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â èþíå 2002 ãîäà ïðîêîììåíòèðîâàòü ïîÿâèâøèåñÿ ïîðòðåòû ïðåçèäåíòà íà ïàñõàëüíûõ ÿéöàõ, îí ñêàçàë: “Íà ÿéöàõ ðèñóþò? ß íå çíàþ, ÷òî òàì ðèñóþò íà ÿéöàõ, íå âèäåë”.

Ïîñëåäíèé ñåêñ

“Ñïðàøèâàëè, êîãäà ÿ íà÷àë çàíèìàòüñÿ ñåêñîì”, — ñêàçàë Ïóòèí, ðàññêàçûâàÿ ïðî èíòåðíåò-êîíôåðåíöèþ â èþëå 2006 ãîäà. “Íó è êîãäà?” — ïåðåñïðîñèëè æóðíàëèñòû. “Íå ïîìíþ. À ïîìíþ òî÷íî, êîãäà ýòî äåëàë â ïîñëåäíèé ðàç. Ìîãó îïðåäåëèòü ñ òî÷íîñòüþ äî ìèíóòû”, — îòâåòèë îí.

Ïðåæäå âñåãî ãîëîâà

“Äóìàþ, ÷òî êàê ìèíèìóì ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü äîëæåí èìåòü ãîëîâó. È, ÷òîáû âûñòðàèâàòü ìåæãîñóäàðñòâåííûå îòíîøåíèÿ, íóæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íå ýìîöèÿìè, à ôóíäàìåíòàëüíûìè èíòåðåñàìè ñâîèõ ñòðàí”, — ñêàçàë Ïóòèí â îòâåò íà ïðîñüáó íà “áîëüøîé” ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ôåâðàëå ïðîêîììåíòèðîâàòü âûñêàçûâàíèå Õèëàðè Êëèíòîí, ÷òî ó íåãî íåò äóøè.

Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà

Îòâå÷àÿ â äåêàáðå 2004 ãîäà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êðåìëå íà âîïðîñ æóðíàëèñòà, åñòü ëè ïðîáëåìû ñî ñâîáîäîé ñëîâà â Ðîññèè, è ãäå èõ áîëüøå, â ñòîëèöå èëè â ðåãèîíàõ, Ïóòèí íàïîìíèë öèòàòó èç ôèëüìà: “ èçâåñòíîì èòàëüÿíñêîì ôèëüìå åñòü òàêàÿ ôðàçà — „íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà äîëæåí âñåãäà ïûòàòüñÿ, à íàñòîÿùàÿ æåíùèíà äîëæíà ñîïðîòèâëÿòüñÿ“. Îí ïðåäëîæèë ÑÌÈ äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ôðàçîé.

Çåìëþ åñòü

Íà „áîëüøîé“ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êðåìëå íà âîïðîñ ðîññèéñêîãî æóðíàëèñòà î âîçìîæíîé è ïóãàþùåé äåíîìèíàöèè, Ïóòèí îòðåçàë: „Äà âðóò îíè âñå!“. „Âû ÷òî õîòèòå? ×òîáû ÿ çåìëþ åë èç ãîðøêà ñ öâåòàìè è êëÿëñÿ íà êðîâè?“ — îòâåòèë Ïóòèí íà ïðîñüáó æóðíàëèñòà äàòü ãàðàíòèè, ÷òî äåíîìèíàöèè íå áóäåò.

Ðàçìàçàëè ïî áóìàæêàì

„×òî êàñàåòñÿ ðàçëè÷íûõ ñëóõîâ ïî ïîâîäó ìîåãî äåíåæíîãî ñîñòîÿíèÿ, ÿ ñìîòðåë íåêîòîðûå áóìàæêè íà ýòîò ñ÷åò. Ýòî ïðîñòî áîëòîâíÿ, êîòîðóþ íå÷åãî ïðîñòî îáñóæäàòü. ×óøü“, — ñêàçàë Ïóòèí íà „áîëüøîé“ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà îäíîãî èç çàïàäíûõ àãåíòñòâ îá èñòî÷íèêàõ áîãàòñòâà ïðåçèäåíòà ÐÔ, êîòîðîå æóðíàëèñò íàçâàë ñàìûì áîëüøèì â Åâðîïå. „Âñå âûêîâûðÿëè èç íîñà è ðàçìàçàëè ïî ñâîèì áóìàæêàì“, — äîáàâèë ïðåçèäåíò ïîä ñìåõ çàëà.


http://news.mail.ru/politics/1746697/
07-05-08 09:15Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè 07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc